FV19: Det mener Socialdemokratiet om åer, ådale og akvakultur

Det mener partierne.jpg

Hvilke visioner har de opstillingsberettigede partier for akvakultur og for forvaltningen af åer og ådale? Det kan du blive klogere på her i Sportsfiskerens valgføljeton. Vi starter med Socialdemokratiet.

Socialdemokratiet

Ved Christian Rabjerg Madsen (MF), miljøordfører

... om akvakultur

1. Hvilke visioner har dit parti for udviklingen af den danske akvakulturproduktion såvel i forhold til ferskvandsbaseret som saltvandsbaseret fiskeproduktion?

Socialdemokratiet vil udarbejde en ny strategi for en bæredygtig udvikling af den danske akvakultursektor, når den igangværende kulegravning af havbrugene er gennemført. Strategien skal sikre, at Danmark i fremtiden kan opdrætte endnu flere fisk på en bæredygtig måde. Her ser Socialdemokratiet et stort potentiale i produktionen på land i de mest moderne og miljøvenlige dambrug med både salt- og ferskvand.

2. Hvordan vil dit parti prioritere vækst i den saltvandsbaserede fiskeopdræt mellem opdræt i landbaserede recirkulerede anlæg og opdræt i åbne bure i de danske kyst- og havområder?

Vi vil have en ny strategi, der sikrer, at produktionen af fisk bliver endnu mere bæredygtig. Vi mener ikke, at der for nuværende er et råderum til at udvide havbrugsproduktionen. Derfor vil det være naturligt, at en ny strategi i højere grad fokuserer på at udvikle og udbygge produktionen af fisk i recirkulerede anlæg.

3. Hvad er dit partis holdning til den nuværende regulering samt tilsyn og kontrol med dambrug og havbrug, og hvilke ændringer er der efter dit partis vurdering eventuelt behov for?

Socialdemokratiet er bekymrede for kvælstofudledningen i Danmark. De seneste tal har vist, at kvælstofudledningen til det danske vandmiljø ikke falder som forudsat i regeringens landbrugspakke. Samtidig har flere sager vist, at der ikke er tilstrækkelig styr på havbrugssektoren. Der har været tilfælde, hvor havbrug har udledt langt mere kvælstof end tilladt, og dermed ikke overholdt deres miljøgodkendelse. Der har været tilfælde, hvor havbrug ikke har haft styr på deres tilladelser til opdræt af specifikke arter. Der har heller ikke været tilstrækkelig styr på havbrugenes placeringstilladelser. Endelig tyder meget på, at tilsynet heller ikke er tilstrækkeligt.

Derfor kan Socialdemokratiet på nuværende tidspunkt ikke bakke op om, at havbrugssektoren i Danmark udvides gennem kompensationsopdræt. Vi har fra start gjort det klart, at vi ikke ønsker, at miljøet bærer for stor en risiko i forbindelse med udvidelse af havbrugssektoren. Vi vil i stedet lave en ny strategi for en bæredygtig udvikling af den danske akvakultursektor.

... om åer og ådale

1. Hvilke visioner har dit parti i forhold til, hvordan de danske vandløb kommer til at leve op til vandrammedirektivets miljømål om god økologisk tilstand, og hvilke vandløb skal i den forbindelse indgå i vandområdeplanerne for 2021 til 2027?

Det er helt uforståeligt for os, at ministeren har set bort fra det lokale arbejde i vandrådene. Det er helt afgørende, at vi får gjort en indsats for de danske vandløb – også i lyset af, at kvælstofudledningen til det danske vandmiljø ikke falder som forudsat i regeringens landbrugspakke.

Vi mener, at der er brug for håndfaste tiltag, som kan sikre mindre kvælstof i det danske vandmiljø. Vi kunne godt tænke os nye årlige delmål for kvælstofsindsatsen allerede fra 2020. Vi er også klar til at stille obligatoriske krav til landbruget, hvis ikke de leverer på kvælstofsindsatsen ad frivillighedens vej. Vi kunne også godt tænke os, at der blev nedsat en national styregruppe, der skal sikre at indsatsen forløber planmæssigt på tværs af relevante myndigheder.

Det kan godt være, at der skal en ny vandplanperiode til for at nå EU-målsætningen. For os er det vigtigste, at vi får lavet tiltag, som reelt sikrer, at vi bevæger os i den rigtige retning.

2. Mere nedbør i fremtiden skaber både udfordringer med oversvømmelser af den å-nære landbrugsjord samt i de byer, der ligger ved de store å-mundinger. Hvordan vil dit parti arbejde for, at disse udfordringer skal løses i samspil med den vandløbsnære natur?

Her ser vi jordfordeling som et meget vigtigt element. Gennem jordfordeling vil vi lade nogle af de lavtliggende landbrugsjorde oversvømme. Samtidig kan jordfordeling give bedre mulighed for, at natur og miljø kan udvikle sig, mens landbruget samtidig kan få samlet deres jorder.

3. Spærringer i vandløbene er en afgørende begrænsende faktor for, at der kan skabes grundlag for selvreproducerende vilde fiskebestande. Hvilke visioner har dit parti for at forbedre passageforholdene for laks, havørred og andre vandrefisk og har dit parti konkrete initiativer til, hvordan disse visioner skal nås, - herunder dit partis holdning til, hvordan der skal skabes fri passage i to af Danmarks største vandløb ved Tangeværket i Gudenåen og ved Holstebro vandkraftværk i Storåen?

Vi er optagede af at sikre vores vilde fiskebestande, og vi vil gerne se på, hvad der konkret kan gøres i forhold til spærringerne. Det gælder også i forhold til at skabe passage ved Tangeværket i Gudenåen og ved Holstebro vandkraftværk i Storåen.

Find de øvrige partiers svar her.