FV19: Det mener SF om åer, ådale og akvakultur

Det mener partierne 10.jpg

Hvilke visioner har de opstillingsberettigede partier for akvakultur og for forvaltningen af åer og ådale? Det kan du blive klogere på her i Sportsfiskerens valgføljeton. Denne gang er det Socialistisk Folkeparti.

Socialistisk Folkeparti

Ved Trine Torp (MF), miljø- og fiskeriordfører

... om akvakultur

1. Hvilke visioner har dit parti for udviklingen af den danske akvakulturproduktion såvel i forhold til ferskvandsbaseret som saltvandsbaseret fiskeproduktion?

Vi mener, at akvakulturproduktion til havs skal afvikles, og at vi i stedet skal udvikle landbaserede anlæg. Landbaserede saltvandsanlæg er langt mere bæredygtigt end havbrug. Havbrug har en negativ effekt på havbunden og spreder derudover kvælstof, fosfor, medicin og hjælpestoffer til det omliggende marine miljø. Havbrug medfører desuden en mulig risiko for interaktion mellem undslupne fisk og vilde fiskebestande samt eventuel sygdomsspredning. Ferskvandsbrug skal på samme måde producere i lukkede systemer.

2. Hvordan vil dit parti prioritere vækst i den saltvandsbaserede fiskeopdræt mellem opdræt i landbaserede recirkulerede anlæg og opdræt i åbne bure i de danske kyst- og havområder?

Vi vil i SF totalt afvikle fiskeopdræt i åbne bure i det danske hav og i stedet prioritere og udvikle landbaserede anlæg.

3. Hvad er dit partis holdning til den nuværende regulering samt tilsyn og kontrol med dambrug og havbrug, og hvilke ændringer er der efter dit partis vurdering eventuelt behov for?

Det seneste par år har tydeligt vist, at kommuner med havbrug ikke har magtet opgaven. Det kan være, at det skyldes manglende politisk prioritering i kommunen. I SF mener vi, at der er behov for at finde en erstatning for det amtslige tilsyn - SF vil udvide tilsynet med kommunernes håndhævelse af kommunale afgørelser og afgørelser fra ankeinstanserne vedrørende natur og biodiversitet. Det skal svare til, hvad der allerede gælder for miljøbeskyttelsesloven. I regeringens nylige udkast til havstrategien for 2020 til 2026 er havbrug slet ikke nævnt. Det mener vi i SF er helt væk, da havstrategiens egen basisanalyse klart viser, at det danske havmiljø har det meget skidt. Så skidt at målsætningen fra EU’s havstrategidirektiv om god miljøtilstand i 2020 ikke vil blive opfyldt for et eneste dansk havområde.

... om åer og ådale

1. Hvilke visioner har dit parti i forhold til, hvordan de danske vandløb kommer til at leve op til vandrammedirektivets miljømål om god økologisk tilstand, og hvilke vandløb skal i den forbindelse indgå i vandområdeplanerne for 2021 til 2027?

SF er ikke med i Landbrugspakken, men er fortaler for den målrettede regulering. Et helt grundlæggende virkemiddel i den målrettede regulering er udtag af jorde som lækker kvælstof og fosfor til vandmiljøet.

Ådalene skal i de kommende år, også efter 2027, i stigende grad tilbageføres til natur, våde enge, høslet, græsning og åerne skal, hvor muligt, have deres naturlige forløb tilbage. God økologisk og kemisk tilstand er ét miljømål, men ådalene kan også bidrage til at nå klimamål og naturmål, og vil samtidigt bidrage til klimatilpasning, når åerne bliver længere og kan oversvømme enge. Samtidigt vil landmænd kunne ’slippe af med’ produktionsjord, som bliver stadig ringere på grund af iltning og tunge arbejdsmaskiner.

2. Mere nedbør i fremtiden skaber både udfordringer med oversvømmelser af den å-nære landbrugsjord samt i de byer, der ligger ved de store å-mundinger. Hvordan vil dit parti arbejde for, at disse udfordringer skal løses i samspil med den vandløbsnære natur?

Se svar til spørgsmål 1.

3. Spærringer i vandløbene er en afgørende begrænsende faktor for, at der kan skabes grundlag for selvreproducerende vilde fiskebestande. Hvilke visioner har dit parti for at forbedre passageforholdene for laks, havørred og andre vandrefisk og har dit parti konkrete initiativer til, hvordan disse visioner skal nås, - herunder dit partis holdning til, hvordan der skal skabes fri passage i to af Danmarks største vandløb ved Tangeværket i Gudenåen og ved Holstebro vandkraftværk i Storåen?

SF mener, at alle spærringer bør fjernes. Vi har dog hidtil haft det synspunkt, at et langt omløbsstryg ved Tangeværket er den bedste løsning. SF er parat til at tage dette synspunkt op til revision i forbindelse med den indsats, der nævnes i svaret på spørgsmål 1.

Find de øvrige partiers svar her.