FV19: Det mener Radikale Venstre om åer, ådale og akvakultur

Det mener partierne6.jpg

Hvilke visioner har de opstillingsberettigede partier for akvakultur og for forvaltningen af åer og ådale? Det kan du blive klogere på her i Sportsfiskerens valgføljeton. Denne gang er det Radikale Venstre.

Radikale Venstre

Ved Andreas Steenberg (MF), landdistriktsordfører

... om akvakultur

1. Hvilke visioner har dit parti for udviklingen af den danske akvakulturproduktion såvel i forhold til ferskvandsbaseret som saltvandsbaseret fiskeproduktion?

2. Hvordan vil dit parti prioritere vækst i den saltvandsbaserede fiskeopdræt mellem opdræt i landbaserede recirkulerede anlæg og opdræt i åbne bure i de danske kyst- og havområder?

3. Hvad er dit partis holdning til den nuværende regulering samt tilsyn og kontrol med dambrug og havbrug, og hvilke ændringer er der efter dit partis vurdering eventuelt behov for?

For radikale er vandmiljøet og biodiversitet altid topprioritet. Hvis man laver meget akvakultur, så kan man ikke også øge gødskningen fra landbruget. Med mindre man laver kompenserende tiltag. Vi er ikke imod dambrug hverken på land eller til havs, men det skal hænge sammen miljømæssigt. Og det er vigtigt, at naturlig forekomst af fisk ikke lider skade (red., samlet besvarelse på alle tre spørgsmål).

... om åer og ådale

1. Hvilke visioner har dit parti i forhold til, hvordan de danske vandløb kommer til at leve op til vandrammedirektivets miljømål om god økologisk tilstand, og hvilke vandløb skal i den forbindelse indgå i vandområdeplanerne for 2021 til 2027?

Regeringen har valgt at give los for udledningen fra landbruget, og de tiltag, der skulle styrke vandmiljøet har ikke haft nævneværdig effekt. Endnu i al fald. Der er et stort oprydningsarbejde at gøre, men vi er klar!

2. Mere nedbør i fremtiden skaber både udfordringer med oversvømmelser af den å-nære landbrugsjord samt i de byer, der ligger ved de store å-mundinger. Hvordan vil dit parti arbejde for, at disse udfordringer skal løses i samspil med den vandløbsnære natur?

I Radikale synes vi, at det var fantastisk, da Naturfredningsforeningen og Landbrug og Fødevarer sammen opfordrede Folketinget til at begynde jordfordeling og jordopkøb. Det er allerede vores politik. Mange områder giver ikke mening at dyrke, fordi de f.eks. er oversvømmede tit. Derfor ville det være klogt at opkøbe den jord og lave det til natur/vådområder/vandløb.

3. Spærringer i vandløbene er en afgørende begrænsende faktor for, at der kan skabes grundlag for selvreproducerende vilde fiskebestande. Hvilke visioner har dit parti for at forbedre passageforholdene for laks, havørred og andre vandrefisk og har dit parti konkrete initiativer til, hvordan disse visioner skal nås, - herunder dit partis holdning til, hvordan der skal skabes fri passage i to af Danmarks største vandløb ved Tangeværket i Gudenåen og ved Holstebro vandkraftværk i Storåen?

Radikale vil gerne være med til at lave naturgenopretning – også de to steder. Omkring Tange Sø ved vi, at der er diskussion om at lave noget, der både bevarer søen og sikrer gennemløb. Det kunne være et kompromis.

Find de øvrige partiers svar her.