FV19: Det mener Liberal Alliance om åer, ådale og akvakultur

Det mener partierne2.jpg

Hvilke visioner har de opstillingsberettigede partier for akvakultur og for forvaltningen af åer og ådale? Det kan du blive klogere på her i Sportsfiskerens valgføljeton. Denne gang er det Liberal Alliance.

Liberal Alliance

Ved Carsten Bach (MF), miljø- og klimaordfører 

... om akvakultur

1. Hvilke visioner har dit parti for udviklingen af den danske akvakulturproduktion såvel i forhold til ferskvandsbaseret som saltvandsbaseret fiskeproduktion?

Fisk er sundt og en klimavenlig kilde til protein, derfor er efterspørgslen på fisk også stor. Men de vilde fiskebestande er under pres af overfiskeri, pressede levesteder, klimaforandringer og forurening. Derfor giver det rigtig god mening at øge produktionen af opdrættet fisk i alle driftsformer - ferskvand såvel som saltvand, landbaseret såvel som på åbent hav. I Liberal Alliance går vi ind for teknologineutralitet og vil ikke politisk udpege fremtidens ”vinder-teknologi” eller driftsform.

2. Hvordan vil dit parti prioritere vækst i den saltvandsbaserede fiskeopdræt mellem opdræt i landbaserede recirkulerede anlæg og opdræt i åbne bure i de danske kyst- og havområder?

Det vil selvfølgelig altid være et mål, at animalsk produktion ikke påvirker omgivelserne. Det kræver imidlertid, at den rette teknologi er til stede og ikke er for dyr, så den nedsætter konkurrenceevnen. I Liberal Alliance vil vi ikke udpege fremtidens ”vinder-teknologi” eller driftsform. Produktionen skal selvfølgelig overholde gældende regler og påvirke omgivelserne mindst muligt. Derfor giver det også bedst mening, at en øget akvakulturproduktion placeres langt fra vores mest sårbare kystområder.

3. Hvad er dit partis holdning til den nuværende regulering samt tilsyn og kontrol med dambrug og havbrug, og hvilke ændringer er der efter dit partis vurdering eventuelt behov for?

Der er ingen tvivl om, at mange kommuners tilsyn med akvakulturerhvervet har været mangelfuld og utilstrækkelig, derfor har regeringen igangsat en evaluering om tilsynet og reguleringen. Vi må afvente evalueringen, før vi kan komme med et kvalificeret bud på evt. ændringer. 

... om åer og ådale

1. Hvilke visioner har dit parti i forhold til, hvordan de danske vandløb kommer til at leve op til vandrammedirektivets miljømål om god økologisk tilstand, og hvilke vandløb skal i den forbindelse indgå i vandområdeplanerne for 2021 til 2027?

Den positive udvikling i vandmiljøtilstanden, vi har set gennem de seneste årtier, skal fortsætte og sikres gennem langsigtet planlægning og målsætning i vandplanerne frem mod 2027. Det er vigtigt for både vandmiljø og landbrugserhvervet, at der sikres stabile rammevilkår og langsigtet regulering, så reglerne ikke hele tiden ændres. Det er igen tid til at se vores spildevandsudledninger efter i sømmene, og konklusionerne fra den internationale forskerevaluering skal indarbejdes i et fremtidigt retningsskift.

2. Mere nedbør i fremtiden skaber både udfordringer med oversvømmelser af den å-nære landbrugsjord samt i de byer, der ligger ved de store å-mundinger. Hvordan vil dit parti arbejde for, at disse udfordringer skal løses i samspil med den vandløbsnære natur?

Af hensyn til både kulturværdier, infrastruktur, boliger, produktionsjord mm. er vi nødt til at sikre os, at den øgede mængde nedbør kan bortledes eller parkeres midlertidigt på steder, hvor den ikke gør skade. Kommunerne og forsyningsselskaberne har en opgave i at sikre fremtiden på det her område.

3. Spærringer i vandløbene er en afgørende begrænsende faktor for, at der kan skabes grundlag for selvreproducerende vilde fiskebestande. Hvilke visioner har dit parti for at forbedre passageforholdene for laks, havørred og andre vandrefisk og har dit parti konkrete initiativer til, hvordan disse visioner skal nås, - herunder dit partis holdning til, hvordan der skal skabes fri passage i to af Danmarks største vandløb ved Tangeværket i Gudenåen og ved Holstebro vandkraftværk i Storåen?

Der skal sikres bedre passageforhold generelt i vore vandløb, specielt de steder hvor der er kulturbetingede spærringer. Det er en lokal beslutning, om de spærringer skal fjernes i fremtiden.

Find de øvrige partiers svar her.