FV19: Det mener Alternativet om åer, ådale og akvakultur

Det mener partierne9.jpg

Hvilke visioner har de opstillingsberettigede partier for akvakultur og for forvaltningen af åer og ådale? Det kan du blive klogere på her i Sportsfiskerens valgføljeton. Denne gang er det Alternativet.

Alternativet

Ved Christian Poll (MF), miljø- og naturordfører

... om akvakultur

1. Hvilke visioner har dit parti for udviklingen af den danske akvakulturproduktion såvel i forhold til ferskvandsbaseret som saltvandsbaseret fiskeproduktion?

Akvakulturen i ferske vande har udviklet sig meget fra at være stærkt forurenende til at have rensningsanlæg integreret i produktionen og en række andre forbedringer. Denne udvikling er ikke mulig i havbrug. Derfor ønsker vi alle havbrug på land over tid som saltvandsdambrug med høje emissionskrav. Vi ønsker også bedre dyrevelfærd. Branchen bør øge dyrevelfærden og udvikle økologiske produktionsmetoder.

2. Hvordan vil dit parti prioritere vækst i den saltvandsbaserede fiskeopdræt mellem opdræt i landbaserede recirkulerede anlæg og opdræt i åbne bure i de danske kyst- og havområder?

Vi ønsker at alle havbrug ender på land for at sikre en forsvarlig spildevandsrensning. Alternativt kan man muligvis udvikle løsninger til havs, der forurener langt mindre fx ved at indkapsle i lukkede tanke til havs, men jeg kender ikke til, hvilke teknologiske udviklingsspor, der er i gang. Det væsentlige er, at udledningen til miljøet af næringsstoffer, organisk materiale samt medicin og hjælpestoffer skal nedbringes voldsomt.

3. Hvad er dit partis holdning til den nuværende regulering samt tilsyn og kontrol med dambrug og havbrug, og hvilke ændringer er der efter dit partis vurdering eventuelt behov for?

Vi har ikke udviklet politiske forslag på så konkret et niveau indenfor administration og håndhævelse af reglerne. Der bør være jævnlig uanmeldt kontrolbesøg med havbrug og dambrug, og gerne en differentieret kontrol, som intensiveres ved overtrædelser samt medfører mindre kontrol, hvis man aldrig finder overtrædelser hos et brug.

... om åer og ådale

1. Hvilke visioner har dit parti i forhold til, hvordan de danske vandløb kommer til at leve op til vandrammedirektivets miljømål om god økologisk tilstand, og hvilke vandløb skal i den forbindelse indgå i vandområdeplanerne for 2021 til 2027?

De danske vandløb er naturens blodårer, og mange mindre vandløb er gydeområder for livet i større nedstrøms vandløb. Derfor skal vi som udgangspunkt bibeholde alle vandløb i de nuværende vandområdeplaner i de fremtidige. Der kan være behov for justeringer, hvor visse strækninger inddrages eller udtages, men der bør ikke sættes mål for udtagning af vandløb – tvært imod. Derefter skal vandløbene målsættes, overvåges og sikres en udvikling hen mod god økologisk tilstand. Det vil betyde både fysiske forbedringer af vandløbene og lavere udledninger af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer til alle vandløb.

2. Mere nedbør i fremtiden skaber både udfordringer med oversvømmelser af den å-nære landbrugsjord samt i de byer, der ligger ved de store å-mundinger. Hvordan vil dit parti arbejde for, at disse udfordringer skal løses i samspil med den vandløbsnære natur?

Alle kommuner bør arbejde systematisk med klimatilpasning, og datagrundlaget for dette bør styrkes. Stigende nedbør vil medføre oversvømmelser, og megen af den landbrugsjord, der oversvømmes vil netop være egnet til udtagning af landbrugsdrift og omdannelse til natur eller til at blive omdannet til permanent græsning med lavt græsningstryk. Herved skabes både en positiv klimaeffekt i landbruget, der skabes mere lysåben natur og landbruget vil kunne fokusere den mere intensive drift på tørre jorder. Hvis disse arealer tages ud af drift, kan man fjerne dræn og lade større arealer oversvømme som en del af klimatilpasningen, hvorved kulstof bindes, vanddynamikken genoprettes og arealerne fungere som bufferzoner for nedstrøms byer og andre fælles værdier.

3. Spærringer i vandløbene er en afgørende begrænsende faktor for, at der kan skabes grundlag for selvreproducerende vilde fiskebestande. Hvilke visioner har dit parti for at forbedre passageforholdene for laks, havørred og andre vandrefisk og har dit parti konkrete initiativer til, hvordan disse visioner skal nås, - herunder dit partis holdning til, hvordan der skal skabes fri passage i to af Danmarks største vandløb ved Tangeværket i Gudenåen og ved Holstebro vandkraftværk i Storåen?

Alternativet har ikke så specifikke politikker, at vi kan anvise virkemidler til dette. Men vi lytter gerne og ser, hvad vi politisk kan gøre for at forbedre forholdene for mere vild natur.

Find de øvrige partiers svar her.