Uambitiøs havstrategi

beach-2641088.jpg

Danmarks Sportsfiskerforbund har i samarbejde med fem andre grønne organisationer afgivet høringssvar til den kommende havstrategi. Hovedbudskabet er, at strategien er så uambitiøs, at den ikke kan bidrage til at skabe god miljøtilstand i de danske farvande.

HØRRINGSSVAR TIL HAVSTRATEGI II

 

Fælles høringssvar (WWF Verdensnaturfonden, Greenpeace, DN, Oceana, Øresundsakvariet og Danmarks Sportsfiskerforbund).

 

Danmarks Sportsfiskerforbunds individuelle høringssvar.

Ikke et eneste havområde i Danmark vil kunne leve op til EU’s mål om god økologisk tilstand i 2020. Det skyldes særligt udledningen af næringsstoffer, men også trawlfiskeri, råstofindvinding og manglen på uberørte havområder spiller en væsentlig rolle. Alligevel lægger regeringen i sit udkast til en ny Havstrategi II (2020-2026) op til, at havstrategien skal følge en minimumsimplementering. Der skal altså gøres mindst muligt for at forbedre tilstanden i havene, da regeringen ikke vil pålægge erhvervslivet flere økonomiske byrder.

– Det er en helt uacceptabel strategi, der på sigt kan blive rigtig dyr for Danmark. Hvis forvaltningen af havet fortsætter ud ad samme spor og følger den vej, der lægges op til i udkastet til Havstrategi II, kan det vise sig at blive meget dyrt med uoprettelige skader for biodiversiteten i havet til følge og med store økonomiske tab for turisterhvervet, erhvervsfiskeriet og de afledte indtægter fra lystfiskeriet for blot at nævne nogle af de mest åbenlyse konsekvenser, siger Kaare Manniche Ebert, fiskebiolog i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Fælles grøn front
Situationen i de danske havområder er så kritisk, at Danmarks Sportsfiskerforbund er gået sammen med WWF Verdensnaturfonden, Greenpeace, DN, Øresundsakvariet og Oceana i fælles kamp for at sætte havmiljøet på den politiske dagsorden.

– Vi har valgt at gå sammen med de andre grønne organisationer, fordi vi og vores medlemmer med egne øjne har kunnet konstatere, at havmiljøet er blevet dårligere og dårligere de senere år. Det har blandt andet udmøntet sig i, at lystfiskeriet efter arter som torsk, skrubbe, rødspætte og ising i store dele af vore farvande ikke længere er muligt, ligesom det attraktive og økonomisk meget værdifulde lystfiskeri efter havørred er gået tilbage i områder, der store dele af året plages af iltsvind og uklart vand på grund af alger, siger Kaare Manniche Ebert.

Ingen mål for havmiljøet
Den nye havstrategi er på næsten alle punkter mangelfuld og uambitiøs, og der er et tydeligt behov for at sætte klare mål for havmiljøet samt afsætte ressourcer og økonomi for at nå målene.

– Havstrategiens egen analyse konkluderer, at det ikke vil lykkes at få god økologisk tilstand i et eneste havområde inden 2020. Og alligevel er der i strategien ikke opsat nogen former for konkrete, målbare mål, som det er muligt at arbejde hen imod. Det er ellers et krav ifølge EU’s havdirektiv – og dybt nødvendigt, hvis vi skal opnå fremskridt for havmiljøet, siger Kaare Manniche Ebert.

– Dertil kommer desuden, at der over de senest 10-15 år er blevet skåret markant ned på overvågningen af havmiljøet. Der mangler simpelthen viden, for at kunne fastsætte miljøtilstanden for flere fiskearter og bundfaunatyper på de åbne havområder. Vi anbefaler derfor myndighederne at øge den marine overvågning af sårbare fiskearter og havområder, siger Kaare Manniche Ebert.

Forbundet fremhæver havbrug i eget høringssvar
Udover et fælles høringssvar har Danmarks Sportsfiskerforbund indsæt et individuelt høringssvar til havstrategien. Her fremhæver Forbundet særligt havbrugene og deres udledning af næringsstoffer, som et alvorligt problem for havmiljøet.

– Udledningerne af kvælstof og fosfor fra de konventionelle havbrug med åbne bure er dybt problematiske. Selv om de udleder en relativ lille andel af den samlede mængde næringsstoffer, så er tidspunktet for udledningerne i sommerhalvåret og sammensætningen af næringsstoffer meget potent. Kombinationen betyder, at effekten af udledningerne fra åbne havbrug skal ganges med en faktor ni. Det medfører i praksis, at udledningen af kvælstof fra de planlagte, nye havbrug i Kattegat svarer til øgning af de samlede, danske kvælstofudledninger med cirka 10 % – hvis planerne om nye havbrug imod al sund fornuft gennemføres, skriver Kaare Manniche Ebert blandt andet i Danmarks Sportsfiskerforbunds høringssvar.

Du finder de to høringssvar her:

Fælles høringssvar – WWF Verdensnaturfonden, Greenpeace, DN, Oceana, Øresundsakvariet og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Danmarks Sportsfiskerforbunds individuelle høringssvar.