Ny lystfiskerstrategi skal gøre lystfiskeriet mere attraktivt, men mangler fokus på naturgrundlaget og fiskeriforvaltningen

DSCF6495.JPG

Torsdag d. 25. oktober fik Danmark en national Strategi for Lystfiskeri. Der er med den afsat 32 millioner over de næste fire år til udvikling af dansk lystfiskeri og lystfiskerturisme. Strategien varsler en række spændende initiativer, der kan få flere i gang med lystfiskeriet og lokke lystfiskerturister til landet. Men strategien mangler desværre fokus på forbedringer af naturgrundlaget og fiskeriforvaltningen.

Torsdag d. 25. oktober præsenterede fiskeriminister Eva Kjer Hansen den nye nationale Strategi for Lystfiskeri i Assens på Fyn. Strategien er resultatet af et samarbejde mellem en lang række interessenter fra bl.a. Danmarks Sportsfiskerforbund, Fishing Zealand, Havørred Fyn, grejbranchen og turismeerhvervet – hvor Udenrigsministeriet har fungeret som tovholder og nu har samlet de mange visioner i en samlet strategi.

– Danmark har nu fået en ny national lystfiskerstrategi – og det er vi rigtig glade for. Vi har aldrig før haft en lignende national strategi for lystfiskeriet i Danmark. Det er en stor anerkendelse af, at lystfiskeriet og lystfiskerne i Danmark spiller en vigtig rolle både rekreativt og samfundsøkonomisk. Strategien vil uden tvivl være en vigtig løftestang for det fremtidige arbejde med at forbedre det danske lystfiskeri, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

5 områder får økonomisk støtte
Med strategien afsættes 32 millioner over en fireårig periode. De 32 millioner fordeles over fem konkrete initiativer, der ifølge Eva Kjer Hansen skal bidrage til en sund og positiv udvikling i dansk lyst- og fritidsfiskeri, som kan gøre Danmark endnu mere attraktivt som lystfiskerland og gøre fiskeriet tilgængeligt for flere, - både danskere og turister udefra.

De fem initiativer er:

  • Der er afsat 22 mio. kr. til at realisere det nationale Center for Kyst- og Lystfiskerturisme.
  • Der afsættes 6 mio. kr. til udviklingen af en digital platform, som skal være én indgang til lystfiskeri og lystfiskerturisme i Danmark.
  • Der afsættes 2 mio. kr. til en 3-årig branding- og markedsføringsplanmed henblik på, at få flere – både danskere og turister – til at dyrke lystfiskeri.
  • Der afsættes 1 mio. kr. til konceptudvikling inden for segmentering af lystfiskerturisme med henblik på styrkelse af turisterhvervets markedsføring af danske lystfiskerdestinationer.
  • Der afsættes 1 mio. kr. til at styrke det frivillige arbejde.

De enkelte elementer i strategien vil blive forankret i det kommende nationale Center for Kyst- og Lystfiskerturisme i Assens.

– Et af Danmarks Sportsfiskerforbunds kerneopgaver er at få flere ud i naturen for at fiske, og det er derfor positivt, at der nu afsættes ressourcer til at skabe øget bevågenhed om lystfiskeriet. En brandingstrategi og en samlet digital platform, der skal gøre lystfiskeriet lettere tilgængeligt for både den uøvede og den erfarne lystfisker er et godt skridt i den rigtige retning. Vi har i forbundet allerede et stort knowhow og en platform med vores eget Fiskekort.dk. Vi glæder os derfor til at bidrage til udviklingen af den nye platform, siger Verner W. Hansen.

Et skulderklap til de frivillige
Det gode danske lystfiskeri hviler i høj grad på mange tusinde timers frivilligt arbejde fra lystfiskere landet over, over de sidste mange, mange år. Foreningerne og deres frivillige ildsjæle har arbejdet med fiskepleje og restaureringsarbejde i årtier. Det er derfor glædeligt, at der i strategien er afsat 1 million kroner til understøttelse af det frivillige arbejde i forbindelse med udvikling af lystfiskeriet.

– Selvom vi godt kunne have ønsket, at der var sat endnu flere midler af til det frivillige arbejde, ser vi det som et flot skulderklap til de mange frivillige ildsjæle, der år efter år arbejder for at forbedre det danske lystfiskeri. Deres store arbejde og engagement i at forbedre vilkårene for det danske lystfiskeri bliver nu politisk anerkendt – og det er samtidig et klart signal om, at lystfiskeriet skal og bør udvikles i samarbejde med de mange sports- og lystfiskerforeninger landet over, siger Verner W. Hansen.

Nødvendigt med et forbedret naturgrundlag
Eva Kjer Hansen annoncerede under præsentation af den nye lystfiskerstrategi, at der vil blive nedsat en følgegruppe, som løbende skal arbejde videre med de initiativer og idéer som er beskrevet i strategien. Den invitation er Danmarks Sportsfiskerforbund glade for, for det er afgørende, at særligt arbejdet med at forbedre naturgrundlaget for store vilde fiskebestande og en bæredygtig fiskeriforvaltning prioriteres. Forbundet havde gerne set, at dette altafgørende element havde fået en mere central plads i strategien.

– Strategien adresserer desværre ikke arbejdsgruppens forslag til forbedring af naturgrundlaget for store vilde fiskebestande og en bæredygtig fiskeriforvaltning på trods af, at det er helt afgørende forudsætninger for at skabe grundlag for et øget lystfiskeri. Der skal simpelthen mere fokus på blandt andet forbedrede gydeområder til gedderne, udfasning af redskabsfiskeri i søerne, øget fokus på vandløbsrestaurering, prædation fra skarv, fjernelse af spærringer, en forbedret fiskerikontrol og land række andre elementer, der påvirker vores vilde fiskebestande.

– Det vil vi naturligvis have stort fokus på i den videre udvikling af strategien. Foreløbigt er strategien et rigtig godt første skridt i en positiv retning. Det bliver en vigtig, politisk løftestang for det videre arbejde med forbedringer af naturgrundlaget og en mere bæredygtig fiskeriforvaltning, slutter Verner W. Hansen.