Jordfordeling er løsningen på oversvømmelser ved Kongeåen

AT Luftfoto nummer 11 Gredstedbro vandstand 28 dec 2015[2] kopi.jpg Oversvømmelser i den nedre del af Kongeåen (Vilslev Enge) den 28. december 2015. Foto: AT-Luftfoto.

Lokalbefolkningen og lodsejerne ved Kongeåen er årligt plaget af oversvømmelser. Både grundvandsspejlet og havspejlet står højt, og derfor nytter det ikke at grave åen dybere for at få vandet væk. En genslyngning af åen, etablering af et vådområde og en fornuftig jordfordeling, hvor lodsejerne kompenseres for deres jord, er en langtidsholdbar og for naturen og lystfiskeriet god løsning.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

En grundig rapport udarbejdet af Sydvestjysk Landboforening og Esbjerg Kommune med bidrag fra Miljøstyrelsens Center for Rig Natur, Naturstyrelsen Vadehavet, Kystdirektoratet og Landbrugsstyrelsen konkluderer, at der ingen nemme løsninger er på de afvandings- og oversvømmelsesproblemer, som de seneste år har været meget tydelige ved Kongeåen.

Kongeåen afvander et stort område på godt 450 km2, og med udsigten til periodevis øgede nedbørsmængder skal åen kunne håndtere endnu mere vand i fremtiden. Men netop Kongeåens evner til at lede vandet væk står overfor to centrale udfordringer.

– Først og fremmest er havbunden vest for forlandet – altså ude i Vadehavet – flere steder 40 cm højere end den regulativmæssige bundkote i Kongeåen. Det vil sige, at å-bunden er lavere liggende end havbunden flere steder uden for slusen. Derudover ligger grundvandsspejlet i området utrolig højt – flere steder 0-0,5 meter fra terræn. Kort fortalt betyder det, at en udgravning og uddybning af Kongeåen ikke vil have nogen nævneværdig effekt på afvandingen af området, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Jordfordeling og vådområde har flere positive effekter
I rapporten bliver det konkluderet, at forslaget om etablering af et vådområde og en genslyngning af åen vil være den bedste med hensyn til at afhjælpe oversvømmelsesproblemerne og samtidig tage hensyn til naturværdierne og vandmiljøet i området. Derfor bakker Danmarks Sportsfiskerforbund op om denne løsning i sit høringssvar til projektet.

Afvandingen vil med et vådområdeprojekt ikke forbedres, men lodsejerne kan efter nugældende ordning afgive deres jord til projektet mod kompensation i form af anden og måske højere liggende jord, eller de kan sælge jorden til projektet, hvis de ønsker at komme væk fra området, fastslår rapporten.

– Vi er opmærksomme på at konklusionerne virker meget voldsomme og frustrerende på borgere og lodsejere i området. En befolkning der i generationer har levet af at drive landbrug, men som nu ikke mere kan sikres en forsat intensiv landbrugsdrift inden for diget. Det er derfor vigtigt, at borgernes sikkerhed opretholdes og lodsejerne sikres ny og dyrkningssikker jord eller den kompensation, de efter gældende regler er berettiget til, påpeger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Til gengæld vil en multifunktionel jordfordeling både gavne naturen, lokalbefolkningen, biodiversiteten, landbrugsdriften, turisterhvervet, landdistriktsudviklingen samt de rekreative interesser og potentialer – herunder det lokale lystfiskeri, siger Lars Brinch Thygesen.

Og Danmarks Sportsfiskerforbund vil i den forbindelse meget gerne bidrage til processen med lokal viden og erfaring.

– Vi skal sammen finde den bedste løsning for mennesker, Kongeåen samt områdets øvrige natur og sikre den bedste udvikling af lokalsamfundet, slutter Lars Brinch Thygesen.

Danmarks Sportsfiskerforbund er en del af Collective Impact, der en samarbejdsplatform for en række landbrugsorganisationer og grønne NGO’er, der har til formål at finde intelligente og langtidsholdbare løsninger for landbruget, naturen og vandmiljøet i Danmark. Et af fokusområderne er jordfordeling.

Nedenfor kan du se en tegnefilm, der på kort tid fortæller, hvilke samfunds- og naturgevinster der vil være ved en multifunktionel jordreform:

Collective Impact from SIGNAfilm on Vimeo.