Hedensted Kommune tillader fortsat ulovlig drift af Hjarnø Havbrug

Foto- Kaninen Katrine fra Endelave på Facbook006.jpeg

Et flertal i Hedensted Kommunes Udvalg for Teknik besluttede tirsdag at tillade fortsat ulovlig drift af Hjarnø Havbrug og Havbruget Hundshage på trods af, at Danmarks Sportsfiskerforbund har gjort borgmesteren og udvalget opmærksom på, at kommunen ifølge miljøbeskyttelsesloven har pligt til at stoppe den ulovlige drift. Næstformand i udvalget, Steen Christensen (S), fik dog sagen sendt videre til byrådet, hvor kommunens politikere nu skal tage stilling til sagen vedrørende Hjarnø Havbrug A/S.

Andreas Findling Rottem Crop

Andreas Findling-Rottem

Presse- og kommunikationsansvarlig

Hedensted Kommunes Udvalg for Teknik har i et møde tirsdag den 14. august behandlet sagen vedrørende Hjarnø Havbrug A/S og virksomhedens omfattende overtrædelser af miljølovgivningen.

På mødet har et flertal i udvalget, ifølge referatet fra udvalgsmødet, besluttet at lade virksomheden fortsætte den ulovlige havbrugsdrift. Det til trods for, at de foreløbige resultater af politiets igangværende efterforskning viser, at virksomheden i årevis har haft en væsentlig større produktion og dermed væsentlig større udledninger af kvælstof og fosfor, end de har tilladelse til i virksomhedens miljøgodkendelser, og Hjarnø Havbrug A/S selv har erkendt, at virksomheden gennem flere år har haft et større foderforbrug og en større produktion af fisk, end man har oplyst i årsindberetningerne til kommunen.

– Ifølge mødereferatet har udvalgets flertal overhovedet ikke forholdt sig til det helt centrale i den aktuelle sag, nemlig at kommunen efter miljøbeskyttelseslovens § 68 og 69 har pligt til at bringe de ulovlige forhold til ophør. Det har udvalgets flertal fuldstændig ignoreret på trods af, at vi i to henvendelser til borgmesteren (red., brev af 27/7, borgmesterens svar af 9/8 og brev af 13/8), som udvalget også har haft forelagt, har gjort dette meget klart, siger Verner W. Hansen formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Hedensted Kommune tilsidesætter sin tilsynspligt
I sagen vedrørende Hjarnø Havbrug A/S er der tale om en virksomhed, der i årevis systematisk har overtrådt miljølovgivningen og virksomhedens miljøgodkendelser i væsentligt omfang samt om en virksomhed, der i årevis har ført miljømyndighederne bag lyset ved afgivelse af urigtige oplysninger til miljømyndighederne. I den situation bør Hedensted Kommune bringe de omfattende ulovlige forhold til ophør ved at meddele Hjarnø Havbrug A/S et forbud mod fortsat drift af virksomhedens to havbrug i Horsens Fjord.

– Når udvalgets flertal i den situation tillader en fortsat ulovlig drift af virksomhedens to havbrug, så er der tale om en helt uhørt grov og fuldstændig uacceptabel tilsidesættelse af Hedensted Kommunes forpligtelser som tilsynsmyndighed. Selve sagen vedrørende Hjarnø Havbrug A/S og virksomhedens omfattende overtrædelser af miljølovgivningen har efterhånden udviklet sig til en af de mest alvorlige miljøskandaler, vi har set i flere år. Men nu er Hedensted Kommunes svigtende varetagelse af kommunens ansvar som miljø- og tilsynsmyndighed ved at udvikle sig til en lige så stor skandale, siger Verner W. Hansen.

Sagen kommer i byrådet 
I referatet fra tirsdagens udvalgsmøde fremgår det, at kommunen i stedet for at meddele forbud mod den ulovlige havbrugsdrift vil stramme op på kontrollen med den fremtidige drift. Blandt andet skal Hjarnø Havbrug A/S fremover indberette sit foderbrug hver måned, indberette produktion af fisk, tang og muslinger samt gøre kommunen opmærksom på, hvis der sker ændringer i produktionsproceduren.

– Men det giver jo ingen mening, når kommunen har med en virksomhed at gøre, som i årevis har ført kommunen bag lyset med urigtige indberetninger, og når kommunen ikke foretager sig noget som helst i forhold til virksomhedens overtrædelser af miljølovgivningen og deres miljøgodkendelser, siger Verner W. Hansen.

Af mødereferatet fra udvalgsmødet i Udvalget for Teknik fremgår det, at næstformanden i udvalget, Steen Christensen (S), nu har sendt sagen i byrådet med et forslag om, at Hjarnø Havbrug A/S skal halvere sine produktion i de næste seks år.

– Det er i det mindste positivt, at udvalgets næstformand, Steen Christensen, som åbenbart den eneste i udvalget tager sagen så alvorligt, at han bringer sagen op i byrådet. Vi kan jo så håbe på, at der i byrådet er politisk vilje til, at Hedensted Kommune skal skifte kurs og leve op til sit ansvar som tilsynsmyndighed ved at stoppe virksomhedens ulovlige havbrugsdrift. Det følger vi naturligvis tæt, siger Verner W. Hansen.

Læs mødereferatet fra Udvalget for Teknik her.