Opråb til Hedensted Kommunes borgmester: Stop nu Hjarnø Havbrugs ulovlige havbrugsdrift i Horsens Fjord

havbrug_0.jpg

I et brev til borgmesteren i Hedensted Kommune opfordrer Danmarks Sportsfiskerforbund nu kommunen til omgående at meddele Hjarnø Havbrug A/S forbud mod fortsat drift af virksomhedens to havbrug i Horsens Fjord.

Andreas Findling Rottem Crop

Andreas Findling-Rottem

Presse- og kommunikationsansvarlig

I et brev til borgmesteren i Hedensted Kommune opfordrer Danmarks Sportsfiskerforbund nu kommunen til omgående at meddele Hjarnø Havbrug A/S forbud mod fortsat drift af virksomhedens to havbrug i Horsens Fjord. Det sker på baggrund af, at kommunen åbenbart i strid med miljøbeskyttelsesloven har tænkt sig at give Hjarnø Havbrug A/S tilladelse til at fortsætte sin ulovlige havbrugsdrift på trods af, at virksomheden i årevis har overtrådt virksomhedens miljøgodkendelser og afgivet urigtige oplysninger om virksomhedens produktion til kommunen som tilsynsmyndighed.

De foreløbige resultater af Sydøstjyllands Politis efterforskning af Hjarnø Havbrug A/S for overtrædelser af miljølovgivningen og mistanke om overproduktion i virksomhedens to havbrug i Horsens Fjord viser nu, at der er indikationer på, at der har fundet en produktion sted, der i væsentligt omfang har oversteget virksomhedens miljøgodkendelser. Det oplyser Hedensted Kommune i en pressemeddelelse udsendt den 19. juli.

I pressemeddelelsen oplyser kommunen således, at man i et møde med politiet den 2. juli er blevet gjort bekendt med disse forhold. Det fremgår videre, at Hjarnø Havbrug A/S efterfølgen-de har bekræftet, at virksomheden gennem flere år har haft et større foderforbrug og en større produktion af fisk, end virksomheden har oplyst i deres årsindberetninger til kommunen.

– Det står altså efterhånden helt klart, at Hjarnø Havbrug A/S i årevis systematisk har overtrådt gældende miljølovgivning og deres miljøgodkendelser vedrørende Hjarnø Havbrug og Hundsha-ge Havbrug i Horsens Fjord. Det betyder, at Hedensted Kommune nu som tilsynsmyndighed i henhold til miljøbeskyttelsesloven har pligt til at bringe disse meget omfattende ulovlige forhold til ophør, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Det er derfor fuldstændig uacceptabelt, at Hedensted Kommune på trods af disse alvorlige overtrædelser af miljølovgivningen åbenbart har tænkt sig at give Hjarnø Havbrug A/S tilladelse til at fortsætte virksomhedens ulovlige havbrugsdrift. Derfor opfordrer vi nu på det kraftigste borgmester Kasper Glyngø til, som kommunens øverste politiske og administrative leder, at gribe ind for at sikre, at kommunen lever op til miljøbeskyttelsesloven og sit ansvar som tilsynsmyndighed ved at bringe virksomhedens ulovlige havbrugsdrift til ophør, siger Verner W. Hansen.

Hjarnø Havbrug forsøger at bortforklare merforurening 
Ifølge kommunens pressemeddelelse har Hjarnø Havbrug A/S forsøgt at bortforklare virksom-hedens overtrædelser af deres miljøgodkendelser med henvisning til, at de med deres tang- og muslingeproduktion har begrænset deres merudledning af kvælstof og fosfor til vandmiljøet i Horsens Fjord, og at Sydøstjyllands Politi ikke har taget højde for dette i politiets beregninger.

Men det er ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund en for sagen fuldstændig irrelevant bortforkla-ring, der på ingen måde kan legitimere virksomhedens overtrædelser af dens miljøgodkendel-ser.

– Der er ikke noget som helst retligt grundlag for at inddrage en eventuel produktion af muslinger og tang i en vurdering af virksomhedens overholdelse af dens miljøgodkendelser, - hverken i miljøgodkendelserne eller i miljølovgivningen i øvrigt. Det er blandt andet fastslået i flere afgørelser fra Natur- og Miljøklagenævnet. Det skal altså holdes helt ude af vurderingen af virksomhedens overholdelse af dens miljøgodkendelser. Det er både Hjarnø Havbrug A/S og Hedensted Kommune i øvrigt udmærket bekendt med, siger Verner W. Hansen.

Hedensted Kommune på kollisionskurs med miljøbeskyttelsesloven
– Det er derfor også fuldstændig uforståeligt og uacceptabelt, at Hedensted Kommune ifølge pressemeddelelsen nu tilsyneladende også inddrager virksomhedens eventuelle produktion af muslinger og tang i kommunens behandling af sagen. Det er der som anført intet retligt grundlag for. Kommunens inddragelse af disse forhold får dermed nærmest karakter af, at kommunen modarbejder politiets efterforskning, siger Verner W. Hansen

Ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund har sagen vedrørende Hjarnø Havbrug A/S efterhånden udviklet sig til en meget alvorlig og omfattende miljøskandale.

– Det bærer Hjarnø Havbrug A/S naturligvis først og fremmest ansvaret for. Men Hedensted Kommune bærer efter vores vurdering et betydeligt ansvar for, at de ulovlige forhold har fået lov til at udvikle sig så langt, som tilfældet er. Vi forventer derfor nu, at Hedensted Kommune langt om længe lever op til miljøbeskyttelsesloven og sit myndighedsansvar og sætter en stopper for, at denne miljøskandale får lov til at udvikle sig yderligere, siger Verner W. Hansen.