Stabil vandføring og nye gydemuligheder i Rønnebækken

rønnebækken1_web.jpg Omkring 75 mennesker overværede, at vandet blev ledt ud i den nye vandløbsstrækning.

Rønnebækken ved Næstved får fremover en stabil vandføring og nye gydemuligheder som led i etableringen af et nyt naturområde, hvor både klimasikring og biodiversitet bliver tilgodeset.

Den 20. januar var omkring 75 mennesker vidner til, at der blev ledt vand ud i en ny vandløbsstrækning ved Rønnebækken, der løber i den sydøstlige udkant af Næstved. Vandet blev ledt ud i en nyslynget vandløbsstrækning, hvor bækken tidligere var rørlagt på en 600 m lang strækning. Længere nedstrøms er der en 200 m strækning, der stadig er rørlagt, men denne strækning påtænkes genåbnet i forbindelse med et andet projekt i 2018/19, og først derefter vil den fulde effekt af de nye gydemuligheder slå igennem.

Varieret naturområde
Øverst i det nye naturområde er der lavet diger, som tilbageholder vandet i en sø, og herfra ledes vandet ud i bækken. Rønnebækken har tidligere lidt under en svag sommervandføring, men med den nye sø kan man sikre, at vandmængden fordeles mere jævnt hen over året, så man både undgår udtørring om sommeren og kraftige vandføringer i vinterhalvåret.

– Det nye naturområde vil blive meget varieret med forskellige typer af skov, søer, vandhuller, moser og vandløb. I søerne vil der være variation med dybe og lave søpartier og brinkanlæg med varierende hældning og vegetation, skriver Næstved Kommune og fortsætter:

– Områderne omkring søerne og vandløbene plantes til med skov, og et område syd for vandhullerne holdes lysåbent for at øge lysindfaldet. Skovmoserne tilplantes med rødel og birk for at etablere ellesump. I vandløbene udlægges sten og gydegrus for at skabe variation og levesteder for fisk, vandløbsdyr og vandplanter. Alle disse tiltag vil medvirke til, at biodiversiteten i området øges markant.

rønnebækken3_web.jpg
Projektområdet lige øst for Næstved kommer til at rumme en masse ny natur med nye rekreative muligheder.