Vandløbsrestaureringer i Silkeborg kommune 2017

Silkeborg-2.jpg

Ved den vestlige del af Hinge sø er der etableret et fosforvådområde, for at begrænse udledningen af næringssaltet fosfor og dermed få en renere sø. Projektet er det hidtil største fosforområde i Danmark. Det er teoretisk beregnet at der tilbageholdes 563 kg fosfor om året.

De to vandløb Mausing Møllebæk og Haurbæk er genslynget højt i terræn. Ideen er er ved større vandføringer flyder vandet ind over engene. Fosfor i slam og jordpartikler afsættes på engen i stedet for at skylle ud i Hinge Sø. Projektet har samtidig ændret de 2 vandløbsstrækninger fra dybe kanaliserede til slyngede vandløb med grusbanker. Der er et meget stort indhold af okker i området, den hævede vandstand begrænser udvaskningen af okker til vandløbene markant og giver dermed bedre vandkvalitet i vandløbene.

Man kan her se mere om projektet. Nederste på siden er der en dronefilm der viser anlægsarbejdet og det færdige projekt. Herregården i billedet er Vinderslevholm hvor flere sæsoner af den store bagedyst er optaget.

Der er gang i arbejdet med flere vandplanprojekter en oversigt kan ses her.

Flere projekter er afsluttet det seneste års tid. I Grundel bæk er der udlagt grusbanker. I Højkol bæk er der skabt fri passage ved en spærring. I Dalby bæk er der skabt fri passage under Hammelvejen. I Haurbæk er der skabt fri passage ved små spærringer. I Mølbæk ved Sørkelvej er den nedre rørlagte del åbnet og genslynget og der er udlagt sten og grus.

Gjern Fiskeriforening har kontaktet lodsejere, søgt ”fisketegnsmidler” til en række større gydebanker i Gjern å og mindre i tilløbet Dalby bæk og bistået ved udlægningen. Natur og miljø, Silkeborg kommune har dækket udgiften til transport af materialer og hjulpet med ansøgningen. I Dalby bæk foregik udlægningen i samarbejde med elever fra den lokale skole.

I samarbejde med lodsejere, Gjern Natur, Gjern Fiskeriforening og Natur og Miljø er der anlagt en trampesti langs Gjern å fra Gjern by og et par km nedstrøms. Man kan starte f.eks. ved Teglværksvej i Gjern by hvor der er parkering og info tavle se eventuelt mere her.

Silkeborg-1.jpg