Analyse fastslår: Risiko for lakselus i Kattegat

havlus 001 Kopie.jpg

Regeringen ønsker at give tilladelse til otte nye havbrug i Kattegat, men en ny analyse fastslår, at der vil være risiko for udbrud af parasitten lakselus. Lukkede, landbaserede anlæg er i stedet vejen frem.

Danmarks Sportsfiskerforbund advarede i de første måneder af 2017 igen og igen regeringen om, at nye storforurenende havbrug vil have store negative konsekvenser for det danske havmiljø og de vilde fiskebestande. Særligt faren for en eksplosiv vækst i parasitten lakselus bekymrer forbundet, så det var også temaet for en række henvendelser til Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Læs mere om det her.

Både Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti tog forbundets advarsler alvorligt, og de to partier krævede derfor en faglig analyse af risikoen for lakselus, for at stemme for lov L111. Og nu foreligger resultaterne i en ny analyse fra DTU-Aqua, DTU-Vet og KU-Sund.

Kattegat er i risikozonen

Af den netop offentliggjorte analyse fremgår det, at lakselus kan blive et problem i Kattegat.

Analysen viser således, at lakselus sandsynligvis vil blive et stort problem i områder med en saltholdighed på over 25 ‰, men at der også er risiko for infektion med lakselus i områder, hvor saltholdigheden ligger på mellem 18-25 ‰.

Det betyder, som det også fremgår af analysen, at der er risiko for infektion med lakselus i hele Kattegat og helt ned i Bælthavet.

Samtidig viser analysen, at der ikke er videnskabelig evidens for, at regnbueørreder, som det tidligere har været fremført, er mindre modtagelige for lakselus end laks.

– Samlet set er der tale om en solid faglig analyse, der underbygger det vi fra forbundets side tidligere har fremført med hensyn til risikoen for infektion med lakselus, hvis regeringens planer om placering af 8 nye havbrug i Kattegat gennemføres, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Det vil i givet fald være en tikkende bombe under vores vilde fiskebestande, så det er i sig selv en helt afgørende begrundelse for at droppe disse planer, siger Verner W. Hansen.

Fakta om lakselus

Lakselus (Lepeophtheirus salmonis) er et parasitisk krebsdyr, som findes på laksefisk, hvor den lever af slim, hud og blod. Hannerne bliver op til 5 mm og hunnerne ofte mere end 10 mm lange. Lakselus har en generationstid på ca. 6 uger ved en temperatur på 10– 12 °C. Lakselus er en marin parasit og kan derfor ikke gennemføre livscyklus ved lav salinitet eller i ferskvand.

Lakselus og salinitet

  • Lakselus vil sandsynligvis blive et stort problem ved saliniteter på over 25 
  • Lakselus kan blive et problem ved saliniteter på 18-25 ‰
  • Lakselus vil sandsynligvis ikke blive et problem ved saliniteter på under 18 ‰
  • Havørred, laks og muligvis regnbueørreder er i fare for infektion af lakselus
  • Lakselus er allerede observeret i danske havbrug ved høje saliniteter

Kilde: Analyse af risikoen for lakselus ved placering af nye havbrug i danske farvande (Anders Koed, DTU-Aqua; Kurt Buchmann, KU-Sund; Niels Jørgen Olesen, DTU-Vet).

Krav til miljøgodkendelser og overvågning

Hvis regeringen vælger at fortsætte med deres havbrugsplaner på trods af alle de negative konsekvenser, det vil have for de vilde fiskebestande og havmiljøet, så skal der ved fremtidige miljøgodkendelser tages højde for risikoen for lakselus ud fra et forsigtighedsprincip. DHI’s modelleringer af de 8 havbrugszoner tager i den sammenhæng ikke i tilstrækkelig grad højde for risikoen for lakselus med hensyn til saltholdighed og temperatur. Så disse placeringsmuligheder bør efter Danmarks Sportsfiskerforbunds opfattelse revurderes. Dernæst bør der faslægges et tæt overvågningsprogram for såvel havbrugene som de vilde fiskebestande.

Det anbefales således også i risikoanalysen at iværksætte et overvågningsprogram, men forskernes forslag til overvågningsprogram er efter Danmarks Sportsfiskerforbunds opfattelse alt for utilstrækkeligt.

– Af risikoanalysen fremgår det netop, at vores viden om lakselus og smittefare i Danmark er meget begrænset. Samtidig er der i Kattegat store udsving i saltholdigheder, herunder også store udsving fra år til år. Og så har lakselus en fantastisk tilpasningsevne, som blandt andet kan indebære, at de tilpasser sig lavere saltholdigheder. Derfor skal der stilles skrappe i krav til overvågning i lighed med de norske regler, såfremt der vil blive etableret nye havbrug i Kattegat, siger Verner W. Hansen.

Støt Danmarks Sportsfiskerforbund i arbejdet mod nye havbrug.