Danmark er omgivet af hav på alle sider, der oprindeligt har huset store fiskebestande. Især et for stort næringsindhold i vandet – men også opfiskning af sten og brugen af bundtrawlende fiskeredskaber – har medført, at havmiljøet i dag er langt fra optimalt.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Miljøtilstanden i de danske farvande er dårlig. Det skyldes især udledning af næringsstoffer, der har gjort vandet uklart, og som forårsager gentagne iltsvind i store dele af de indre farvande. Men også opfiskning af sten – det skønnes, at mere end 95 % af de huldannende stenrev er forsvundet – og brugen af bundskrabende fiskeredskaber bærer en del af ansvaret for havets dårlige tilstand.

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder for reetablering af de ødelagte stenrev og etablering af nye. Et netværk af stenrev i de kystnære områder vil kunne fungere som refugier for fiskeynglen og vil kunne bidrage til at øge bestandene af en lang række fiskearter, der indgår i lystfiskeriet.

Men alle former for habitatrestaurering vil være uden reel effekt, med mindre næringsindholdet i havvandet reduceres markant. Den indsats prioriteres højt af Danmarks Sportsfiskerforbund – læs for eksempel mere om det under afsnittet om havbrug.

Det er dokumenteret, at brugen at trawlredskaber, der pløjer gennem bunden, er en af de mindst skånsomme former for fiskeri. Danmarks Sportsfiskerforbund ønsker derfor alle former for bundtrawlende redskaber udfaset af fiskeriet i de indre danske farvande.

Fisk