Kongres 2020: Her er kandidaterne til forbundsbestyrelsen

DSCF2658 Danmarks Sportsfiskerforbunds kongres skulle oprindeligt have været afholdt den den 14.-15. marts, men grundet COVID-19 blev det udskudt til den 19. september. Foto: Søren Jørgensen.

På Danmarks Sportsfiskerforbunds kongres den 19. september sættes dagsordenen for Forbundets indsats i den kommende to-årige kongresperiode. Læs her om de to kandidater til formandsvalget samt de fire kandidater til bestyrelsen.

COVID-19 satte en stopper for forårets kongres

Danmarks Sportsfiskerforbund var i foråret nødsaget til at udskyde kongressen på baggrund af udvikling i spredningen af COVID-19-virus og regeringens strategi om at forebygge smittespredning i samfundet.

Kongressen afholdes i stedet den 19. september. 

 

Danmarks Sportsfiskerforbund afholder kongres den 19. september 2020 på Vingsted Hotel og Konferencecenter, Bredsten. På kongressen har de delegerede fra de 125 medlemsforeninger samt de fem delegerede for Forbundets individuelle medlemmer mulighed for at påvirke de indsatser, som Forbundet skal prioritere i den kommende kongresperiode. Det er også dem, som vælger forbundsbestyrelsen.

Som bekendt havde den nu afdøde formand Verner W. Hansen valgt at gå af ved denne kongres, og der skal derfor findes en ny formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.

Foreløbigt er der to kandidater til formandsvalget, tre nye kandidater til forbundsbestyrelsen samt én, der genopstiller. Mød dem her:


Formandskandidaterne:

Preben Thomsen

Preben Thomsen
Alder: 60 Bopæl:
Sønderborg
Stilling: Selvstændig

Et par ord om dig selv, dit eget lystfiskeri og din relation til Danmarks Sportsfiskerforbund:
Jeg har været medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund siden 1973, og jeg fisker både på kysten, på søer, i åen og på havet - og så har jeg snart 50 års jubilæum som fluebinder.

Gennem min erhvervskarriere har jeg ledet flere virksomheder – både teknisk og økonomisk. De tre seneste har det været inden for miljøteknologi.

Jeg har været medlem i Holstebro, Hobro og Sydvestjysk Sportsfiskerforening – og er i dag fortsat medlem af ”ALS” og Ribe Sportsfiskerforening. Min erfaring i DSF er følgende:

• Jeg blev formand for ”ALS” i 1980, og som 1. suppleant indtrådte jeg i forbundsbestyrelsen i januar 1992.

• I 1995 blev jeg næstformand for DSF – en position jeg beklædte, indtil jeg i 2010 etablerede egen virksomhed.

• Jeg var initiativtager til den nuværende forbundsstruktur med demokratisk fokus på foreningerne og indførelsen af forretningsudvalget.

• Jeg repræsenterede DSF i § 12 og § 7 udvalgene, der rådgav ministeriet om fiskeri og fiskepleje. Jeg sad også i bestyrelsen for Danmarks Fiskeriundersøgelser.

• Jeg var blandt initiativtagerne til etableringen af EAA – og i flere år DSF´s repræsentant i denne europæiske paraplyorganisation.

• Jeg har skrevet oplæg til handlingsplaner og politiske dagsordener – og været med til at fremlægge dem for ministre og folketingsudvalg.

Hvilke udfordringer ser du, Danmarks Sportsfiskerforbund står overfor?
DSF har haft fokus på serviceringen af medlemmer og foreninger med varierende økonomiske resultater. Forbundets miljøarbejde har senest standset yderligere havbrug i Danmark – en stor sejr. I samme periode har rammebetingelserne for sportsfiskeriet været under negativ udvikling. Vore vandløb er dårligere end i de lande, vi plejer at måle os med.

De indre farvande lider under iltsvind, og områderne udvider sig år for år, og det står på i længere og længere perioder. Mere gødning og hyppige overløb fra offentlige rensningsanlæg forværrer problemet. Temperaturstigningen vil kun forstærke iltsvindet.

Trods det gives der stadig danske tilladelser til muslingeskrab. Flere kyster savner nu havørreder og torsk – og havørreden er også under pres i mange vandløb. Ligger en del af forklaringen til de vigende medlemstal her?

Hvilke visioner har du for den fremtidige udvikling af Danmarks Sportsfiskerforbund?
DSF´s økonomi bør stabiliseres gennem øget, rettidig omhu og budgettilpasninger, så driftsunderskud elimineres. Forventede indtægter fra nye tiltag bruges først, når de er indgået.

DSF skal være en stærk organisation og en god og stabil arbejdsplads. Arbejdet i forbundsbestyrelsen bør styrkes gennem øget uddelegering af opgaver og ansvar – også for at opnå større kontinuitet. Både foreningerne, de direkte medlemmer og samfundet har nemlig brug for et stærkt DSF for at sikre, at vandmiljøet ikke bliver Sorteper.

Krone for krone vil det give mere at investere i lokale miljøforbedringer end at bekæmpe globale klimaændringer. Vi bør derfor satse på øget lobbyisme og information. Her vil aktive foreninger, et frit forskningsmiljø, andre grønne organisationer, erhvervsfiskere og turismen kunne være allierede.

Jeg tilbyder min erfaring – heraf 15 år som næstformand – og min brede erfaring i samarbejdet med foreninger, andre organisationer og politikere til at fremme denne udvikling, så både DSF og betingelserne for vor hobby udvikles positivt.

 

Torben Kaas 2

Torben Kaas
Alder: 54
Bopæl: Kokkedal
Stilling: Rådgivende ingeniør

Et par ord om dig selv, dit eget lystfiskeri og din relation til Danmarks Sportsfiskerforbund:
Der er ikke det lystfiskeri, jeg ikke dyrker. Sø, kyst, hav, å og lejlighedsvise ture ud på fiskeri længere væk. Sådan har det altid været, siden jeg som 12-årig meldte mig ind i Nive Å’s Lystfiskerforening, som jeg stadig er medlem af.

I Nivå var jeg juniorleder og blev sendt afsted på Forbundets juniorlederkursus. Jeg fik lov at fortsætte på kurset som instruktør og har haft tæt ved 20 fantastiske år på juniorlederkurset – heraf de sidste fem år som kursusleder.

I en årrække – 10 år måske – var jeg medlem af Forbundets Landsudvalg for Miljø og Vandpleje, som rådgav forbundsbestyrelsen i miljø- og vandplejespørgsmål. Udvalget blev nedlagt for længe siden, men vi gamle udvalgsmedlemmer mødes stadig en weekend hvert andet år og fisker igennem og taler om dengang.

De sidste 14 år har jeg efter indstilling fra Danmarks Sportsfiskerforbund siddet i Friluftsrådets bestyrelse – heraf seks år som næstformand. Lige nu er jeg formand for arbejdet med at formulere Friluftsrådets naturpolitik, jeg er formand for Blå Flag i Danmark og international formand for Green Key, der er turismens miljømærkningsordning, som vi har udbredt i cirka 60 lande.

Endelig har jeg mere end 20 års erfaring med politisk arbejde i erhvervsorganisationer. Jeg kender påvirkningsvejene indgående og færdes hjemmevant på Slotsholmen og Christiansborg.

Hvilke udfordringer ser du, Danmarks Sportsfiskerforbund står overfor? Forbundet gør det godt og har stor troværdighed og gennemslagskraft på de vigtigste områder. Vi gør mange ting rigtigt. Bestyrelse og sekretariat har gjort et stort arbejde med at få sig selv på plads, så vi kan levere gode serviceydelser til medlemmerne og har et medlemsblad af høj kvalitet. Der er mange gode tilbud til medlemmerne.

Men vi er ikke lykkedes godt nok med at samle alle lystfiskere under Forbundets paraply. Der er stadig store uløste opgaver på miljø- og naturområdet, og lystfiskeres rettigheder og adgang til fiskevandet er under pres.

Det er de vigtigste udfordringer for Danmarks Sportsfiskerforbund, og de skal alle have opmærksomhed.

Hvilke visioner har du for den fremtidige udvikling af Danmarks Sportsfiskerforbund?
Forbundet skal være relevant for alle lystfiskere i landet. Lystfiskere skal kunne se sig selv i vores arbejde og føle, at vi er på den rigtige kurs. Det handler om at gøre det rigtige, men også om at komme godt ud med vores kommunikation. Vi er ikke noget uden medlemmerne.

Vi har i Forbundet en høj faglighed, når det kommer til vandpleje, fiskepleje, vandmiljø, fiskeripolitik og andre områder, som er vigtige for os. Vi bliver mødt med respekt, når vi kommer med faglige og politiske vurderinger. Den faglighed skal vi have endnu mere i spil, så vi bedst muligt får løst vores opgaver vedrørende miljø, natur og lystfiskeres rettigheder.

Vi skal fortsætte vores arbejde for vandmiljøet, og vi skal have holdninger til den omkringliggende natur. Indsatsen for søer, åer og havet er central, men vi skal også mene noget om enge, sammenhængende vandsystemer, ubrudte kyststrækninger og andres beslaglæggelse af havområder. Flere og flere vil noget med landskabet, så vi skal stå vagt om det og sørge for, at vi ikke bliver fortrængt derude.

Bestyrelseskandidaterne:

Linda B

Linda Bollerup
Alder: 46
Bopæl: Årslev
Stilling: Fiskemester

Et par ord om dig selv, dit eget lystfiskeri og din relation til Danmarks Sportsfiskerforbund:
Jeg er kvinde, lystfisker, biolog, Fiskemester og mor til tre. I mit job har jeg den fine titel at være Fiskemester. Jeg arbejder bl.a. med opdræt og udsætning af havørreder. Udsætning af havørrederne sker i vandløb på Fyn, Sjælland og i Sønderjylland. Jeg har arbejdet med havørreder i 16 år. For fire år siden begav jeg mig for alvor ud i lystfiskeriets søde liv, og det har jeg på ingen måde fortrudt. Lystfiskeriet giver mig mange gode, smukke, sjove, rolige og anderledes oplevelser. Igennem mit arbejde har jeg altid haft meget samarbejde med de frivillige sportsfiskere. Da jeg i 2016 for alvor begyndte min karriere som lystfisker, gik arbejde og fritid op i en højere enhed.

Både igennem mit arbejde og min fritid har jeg gennem årene haft samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund. I min fritid har jeg bl.a. siddet med i vandråd for Danmarks Naturfredningsforening, og jeg er medlem af foreningen Sportsfiskerpigerne, som er en landsdækkende lystfiskerforening for kvinder.

Hvad mener du om Danmarks Sportsfiskerforbund anno 2020?
Danmarks Sportsfiskerforbund anno 2020 er en landsdækkende forening i udvikling. Der er indenfor de seneste år sket mange spændende og gode tiltag, og jeg er overbevist om, at den gode udvikling hen imod en mere moderne forening vil betyde flere medlemmer og mere berettigelse samt mere indflydelse i bl.a. miljødebatten.

Hvilke fokusområder vil du især arbejde for, hvis du bliver valgt ind i bestyrelsen?
Jeg håber, jeg kan blive valgt ind i bestyrelsen, hvor jeg bl.a. vil arbejde for at få flere kvinder og børn/unge til at finde passion for lystfiskeriet. Jeg ved, hvad lystfiskeriet giver mig af unikke oplevelser sammen med andre mennesker, og jeg vil meget gerne bidrage til, at mange flere finder glæde i at fiske.

Jeg håber også, at jeg med baggrund i min mangeårige erfaring med opdræt og udsætninger kan bidrage i debatten om fiskeopdræt. Og sidst men ikke mindst, så vil jeg gerne være med til at samle Danmarks Sportsfiskerforbund – vi står stærkere sammen.

 

Bjarne Andersen

Bjarne Andersen
Alder: 66 år
Bopæl: Grevinge
Stilling: Pensionist

Et par ord om dig selv, dit eget lystfiskeri og din relation til Danmarks Sportsfiskerforbund:
Formand for Odsherreds Sportsfiskerforening og medlem af Tuse Å’s Ørredsammenslutning. Fisker med spin og flue fra kyst og i å. Specielt Karup Å og Skjern Å er mine foretrukne vandløb, når turen går til åen.

Om min erhvervsmæssige karriere kan jeg kort fortælle, at den har budt på spændende leder- og chefstillinger inden for forsvaret, fagforening og fagforbund, samt inden for det kommunale børne- og ungdomsområde. Siden min folkeskoletid har jeg aktivt deltaget i bestyrelsesarbejde i foreninger og organisationer. Jeg er aktiv folkepensionist og bor i Grevinge Lammefjord.

Hvad mener du om Danmarks Sportsfiskerforbund anno 2020?
Efter min opfattelse er Forbundet en aktiv medspiller i arbejdet med at beskytte vores natur og miljø, og selvfølgelig specielt forhold, der vedrører vores vandløb, søer og ”det åbne vand”. I samme åndedrag skal nævnes indsatsen for at medvirke til skabelse af ”gode vilkår” for praktisering af lyst- og sportsfiskeriet, både på kort og på lang sigt. Udover at være en aktiv medspiller, er Forbundet også karakteriseret ved at være en aktiv og seriøs modspiller, når der er brug herfor.

På det økonomiske område er Forbundet, og for den sags skyld også foreningerne, udfordret, hvilket kræver en aktiv og prioriteret indsats for at sikre en fremtidig økonomisk bæredygtig tilstand.

Hvilke fokusområder vil du især arbejde for, hvis du bliver valgt ind i bestyrelsen? Hvis jeg bliver valgt ind i forbundsbestyrelsen, vil jeg arbejde aktivt med i den proces, der skal være med til at ”sætte kød og blod” på den strategi, som kongressen beslutter i 2020, herunder have specielt fokus på:

• At skabe og understøtte konkrete initiativer, der kan være med til at udvikle og hjælpe medlemsforeningerne.

• Aktivt at medvirke til at skabe en fremtidig økonomi, hvor der er balance mellem Forbundets udgifter og indtægter, og medvirke til at gennemføre nødvendige prioriteringer.

• Aktivt at medvirke til konstruktiv dialog som grundlag for, at der træffes balancerede og kvalitative beslutninger.

 

Arne Lauritzen

Arne Lauritzen
Alder: 69
Bopæl: Roskilde
Stilling: Selvstændig

Et par ord om dig selv, dit eget lystfiskeri og din relation til Danmarks Sportsfiskerforbund:
Jeg er selvstændig erhvervsdrivende. Medlem af ROLK (Roskilde og Omegns Lystfiskerklub) siden 2013, bestyrelsesmedlem siden 2016. Som barn/ung fiskede jeg rigtig meget i Aabenraa Havn. Nu er det mest kystfiskeri, men bruger meget mere tid på klubarbejde og projekter end på at fiske.

ROLK’s formand beskriver mig således: ”Arne er et utroligt hyggeligt og positivt menneske, som forstår at samle folk om sig. Hans arbejdsindsats er præget af stor aktivitet, og alt foregår professionelt”. I ROLK samarbejder vi med DSF, DTU Aqua, Fishing Zealand, DAFF II, Roskilde Kommune og Nationalparken. Desuden har vi et meget tæt samarbejde med ”Foreningen til ophjælpning af fiskeriet i Roskilde Fjord”.

Jeg er initiativtager/projektleder til en beskrivelse af Roskilde Fjord gennem 100 år sammen med ovennævnte forening. Arbejdstitel ”Fra mudderhul til ren fjord”. Start ultimo januar.

Hvad mener du om Danmarks Sportsfiskerforbund anno 2020?
Udover at støtte klubberne samt informere medlemmerne om fisk, grej og meget andet synes jeg, DSF gør et fantastisk stykke arbejde på natur- og miljøområdet.

Jeg opfatter DSF som en seriøs og professionel organisation, og jeg forsøger at følge med i alt, DSF publicerer. Havørreden fylder lidt for meget. Jeg savner mere om fiskeri efter alle andre arter.

Hvilke fokusområder vil du især arbejde for, hvis du bliver valgt ind i bestyrelsen? Jeg vil især gerne beskæftige mig med områder, der er med til at forbedre vores natur og miljø, og dermed sikre, at der fortsat er en stor diversitet af vilde fisk, og mange af dem. Ikke kun til fordel for lystfiskere, men af hensyn til det naturlige miljø.

Formidling har også min store interesse, og jeg vil gerne være med til at formidle DSF’s miljøarbejde og resultater bredere i diverse medier, for også at informere ikke-lystfiskere, som jo også har glæde og gavn af DSF’s resultater på miljøområdet. Jeg vil også gerne indgå i samarbejdet med andre interesseorganisationer.

 

Jan Karnø

Jan Karnøe (GENOPSTILLER)
Alder: 72
Bopæl: Horsens
Stilling: Pensionist

Et par ord om dig selv, dit eget lystfiskeri og din relation til Danmarks Sportsfiskerforbund:
Jeg er vokset op ved Silkeborg og opdagede allerede omkring skolestart, at jeg brændte for lystfiskeri. I starten af 1960’erne var jeg på to juniorlederkurser, hvilket jeg de sidste godt 20 år har forsøgt at betale tilbage. I den periode har jeg været næstformand i Horsens og Omegns Sportsfiskerforening, hvor jeg især har stået for vandplejen og i den rolle spredt rundt regnet 150 gydebanker ud på egnen. Jeg har stået for Fiskeskole og er juniorleder. Jeg er natur- og miljøkoordinator for Randers og Horsens Fjord-oplandene. Ved siden af er jeg formand for Havbrugsgruppen ved Horsens Fjord og Partnerskabet til restaurering af Horsens Fjord. Endelig er jeg kredsformand for Friluftsråd Søhøjlandet. Kort sagt nyder jeg at beskæftige mig med lystfiskeri, både som udøvende og på organisatorisk plan. Jeg har som stående mål 100 fisketure årligt, men nåede desværre kun 80 i 2019. Jeg fisker mest med flue, både i å, elv og på kysten.

Hvad mener du om Danmarks Sportsfiskerforbund anno 2020?
De sidste to år har jeg været forbundsbestyrelsesmedlem og har nydt at være med i arbejdet. Jeg vil gerne fortsætte og synes, at Forbundet med det lille, hårdtarbejdende sekretariat udretter meget med få midler. Det faldende medlemstal har i adskillige år sat hårde betingelser for arbejdet. Både Forbund og foreninger må vende den udvikling.

Hvilke fokusområder vil du især arbejde for, hvis du bliver valgt ind i bestyrelsen?
Jeg er især opmærksom på, at lystfiskeriet skal have nogle gode rammer, at vi skal være villige til at gå i spidsen, når der er behov for at beskytte miljø eller fiskebestande, at vi skal sørge for at få børn og unge ud at fiske, at vi skal have bedre fat i indvandrere og kvinder, og at vi skal være med til at skubbe på for et mere miljøvenligt landbrug og akvakultur. Vi skal hjælpe kommunerne til at forbedre vandmiljøet og bevare det ved skånsom vedligeholdelse. Vi skal være med til at fremme bæredygtig lystfiskerturisme og derved motivere de nødvendige samfundsinvesteringer i miljø.​