Miljøministeren ved Skjern Å og Gudenå: Flere vandløbsprojekter skal blive til virkelighed

DSCF4808 Kopier

Miljøminister Magnus Heunicke besøgte i dag MES-Sø i Skjern Å og de fiskerige stryg opstrøms Vilholt Mølle i Gudenåen. Formålet med besøget var at få set, hvordan man skaber gode passageløsninger ved store spærringer i vandløbene til gavn for fisk og biodiversitet.

DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

Hvad er forskellen på en frit flydende å og en å, der er spærret af på tværs? Det var hovedtemaet, da miljøminister Magnus Heunicke i dag besøgte MES-Sø i Ikast-Brande Kommune, en af de allersidste spærringer i Danmarks mest vandrige å, hvor Skjern Å skal genetableres i sit oprindelige forløb.

Her kunne repræsentanter fra Ikast-Brande Kommune og DTU Aqua fortælle om den planlagte fjernelse af det 5,5 meter høje stemmeværk og reetableringen af Skjern Å i sit oprindelige forløb, der vil give laks og ørreder adgang til 30.000 m2 gydestryg længere opstrøms i det populære laksevandløb.

Efterfølgende gik turen videre til Voervadsbro en kilometer opstrøms Vilholt Mølle i Gudenåen, hvor åen siden 2009 har flydt frit, og biodiversitet og fiskebestande nu boomer. Her hoppede en begejstret miljøminister Heunicke i waders og var sammen med kompetente medarbejdere fra DTU Aqua med til at indfange blandt andet søørreder og elritser i en hurtigt flydende Gudenå.

- For mig personligt har det været en meget stor oplevelse at stå i Gudenåen med elektroden og fange en stor, smuk søørred. Det var en helt vild flot oplevelse, forklarede Magnus Heunicke og fortsatte:

- Besøget her ved Gudenåen ved Voervadsbro viser jo, at det kan lade sig gøre at genskabe noget flot natur og et godt vandmiljø. Vi har med Vandområdeplan 3 afsat over 5,5 milliarder med Vandområdeplan 3. Her er en af de helt store opgaver at få løst udfordringerne med næringsstofudledning til vores kystvande og få livet tilbage i vores fjorde. Men også i vandløbene ligger der vigtige opgaver, blandt andet med at få fjernet spærringer og genslynget vandløb, sagde Magnus Heunicke.

Miljøministeren fremhævede selv, at han spiller en helt central rolle med at sikre, at de mange projekter i regi af Vandområdeplan 3 nu bliver effektueret.

- Der er en række konkrete projekter derude, hvor man har udpeget indsatser, blandt andet i regi af vandrådene, og her er min opgave som minister at sikre mig, at de projekter bliver til virkelighed. Der kommer også til at være lokal modstand nogle steder, og her er det bare så afgørende at få vist og fortalt, hvad man kan få – hvilke enestående naturoplevelser, der kan komme ud af det, sagde Magnus Heunicke.

- Mange af de lavthængende frugter er nu plukket, det gælder også i forhold til spærringerne i vandløbene. Nu er det de mere komplicerede projekter, hvor der kan være lokale hensyn og konflikter. Men det er vigtigt at se naturen som en værdi i sig selv. Det glemmer vi indimellem. Nu skal vi give den videre i bedre stand til vores børn. Og med ret overskuelige midler og greb, kan det lade sig gøre, sagde Magnus Heunicke.

De udtalelser blev vel modtaget af formanden i Danmarks Sportsfiskerforbund, Torben Kaas.

- Det har været en fornøjelse at have besøg af en miljøminister, der er engageret og lader til at have forståelse for det potentiale, der ligger i vores vandløb – både hvad angår biodiversitet og rekreative muligheder, sagde Torben Kaas.

- Der er stadig lang vej endnu og mange steder, hvor tilstanden kan forbedres, og det virker miljøministeren også til at være helt klar over. Med Vandområdeplan 3 når vi ikke i mål, men der er mange gode takter og indsatser, som nu skal føres ud i livet, siger Torben Kaas.

Fisk