Fri passage: Tre dambrug opkøbes og driften indstilles

DSC_0361.JPG Formålet med opkøbsordningen er at reducere antallet af utidssvarende dambrug, der spærrer for fiskepassage og forurener vandmiljøet i åerne.

Som led i vandområdeplanerne kan kommunerne søge om tilskud til opkøb af dambrug, og det har Herning og Rebild kommuner benyttet sig af. Resultatet er, at to dambrug ved et tilløb til Skjern Å og et dambrug ved Simested Å nu opkøbes, hvorefter driften indstilles.

Staten har årligt afsat 7,5 millioner kroner til en ordning, hvor kommunerne kan søge tilskud til opkøb af især lavteknologiske dambrug, der dels opstemmer og spærrer vandløbene og dels udleder spildevand med kvælstof og fosfor.

Herning Kommune og Rebild Kommune har begge ansøgt om midler, og der er nu bevilliget 3,6 millioner kroner til opkøb af tre dambrug. I Herning Kommune drejer det sig om to dambrug ved Lustrup Bæk, der løber til Skjern Å ved Skarrild. I Rebild Kommune handler det om Kistvad Dambrug, der ligger i den øvre del af Simested Å lidt nord for Døstrup.

Sådan fungerer opkøbsordningen

  • Der er i perioden 2022-2027 afsat 7,5 mio. kr. årligt til ordningen.

  • Ordningen giver kommunerne mulighed for at opkøbe dambrug på baggrund af frivillige aftaler med ejerne.

  • I 2023 er der givet tilsagn om tilskud til opkøbt af to dambrug i Herning Kommune og et i Rebild Kommune.

  • De to dambrug i Herning Kommune, Åbro Dambrug og Nr. Karstoft Fiskeri, leder begge ud i vandløb, som ender i Skjern Å.

  • Dambruget i Rebild, Kistvad Dambrug, leder ud i Simested Å.

  • Næsten ansøgningsrunde åbner i foråret 2024.

Op til 30 dambrug skal opkøbes
Det er planen, at op mod 30 dambrug skal opkøbes som led i Vandområdeplan 3. Det forventes at give en reduktion i udledningen af fosfor på 2,75 tons, og samtidig fjernes en lang række spærringer i vandløbene, hvilket glæder miljøminister Magnus Heunicke.

– Det er et langt sejt træk at få det naturlige liv tilbage i vores vandløb. Det kræver, at vi fjerner de spærringer, som blandt andet dambrugene har skabt, så fiskene igen kan svømme og gyde frit. Balancerne i vores vandmiljø er skrøbelige, og det er en bunden opgave at nedbringe udledningen af næringsstoffer fra særligt landbruget men også fra andre kilder som for eksempel dambrug. Vi skal gøre mange ting samtidig for at få livet tilbage i vores åer, søer og fjorde, siger Magnus Heunicke.

Danmarks Sportsfiskerforbund tog initiativet
Helt tilbage i 2013 foreslog Danmarks Sportsfiskerforbund, at man indførte en frivillig opkøbsordning for at gøre det attraktivt for en dambrugsejer at nedlægge utidssvarende dambrug. Ordningen blev en realitet og allerede i årene 2014-17 blev der opkøbt og nedlagt 34 dambrug, siden 2017 er yderligere 20 dambrug opkøbt, så der dags dato er nedlagt 54 dambrug via ordningen.

Ordningen er stadig fungerende og er nu en del af Vandområdeplan 3, og det glæder forbundets Natur- og Miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen.

- Opkøbsordningen er jo vores opfindelse og har allerede ført til nedlæggelse af en lang række dambrug og dermed ført til fri passage i hundredevis af kilometer vandløb, samt begrænset forureningen af åer og kystvande. Den udvikling fortsætter her under Vandområdeplan 3, og vil i sidste ende komme fisk og lystfiskere til gode, slutter Lars Brinch Thygesen.