Naturgevinst: 37 dambrug nedlagt ved frivillig opkøbsordning

DSC_0361.JPG Formålet med opkøbsordningen er at reducere antallet af utidssvarende dambrug, der spærrer for fiskepassage og forurener vandmiljøet i åerne.

Siden 2014 er 37 fiskeopdræt i ferskvand blevet nedlagt ved en frivillig opkøbsordning, der blev foreslået af Danmarks Sportsfiskerforbund. Ordningen har både reduceret forureningen og sluppet et stort antal vandløb fri af ødelæggende spærringer.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

De vilde fisk i åerne har i årevis lidt under spærringer og forurening af vandmiljøet fra utidssvarende dambrug. For at løse problemet foreslog Danmarks Sportsfiskerforbund i 2013 en frivillig opkøbsordning, der skulle gøre det mere attraktivt for en dambrugsejer at nedlægge et utidssvarende dambrug. Ordningen blev en realitet, og siden 2014 har kommunerne kunnet søge penge hos Miljøstyrelsen til at opkøbe dambrug.

Fra 2014 til 2017 er 37 dambrug blevet opkøbt af danske kommuner med finansiering fra staten for et samlet beløb på knapt 51 mio. kr.

– Det er meget positivt, at det er lykkedes kommunerne at opkøbe så mange dambrug, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Vores politik er, at dambrugene gerne må producere fisk, så længe de sætter det mindst mulige miljøaftryk. Problemet med de utidssvarende dambrug er, at de forurener vandmiljøet ved at udlede næringsstoffer, foderrester og fiskeafføring uden nogen form for rensning. Desuden indvinder de vand fra de tilstødende vandløb med en opstemning, der spærrer for fiskenes frie passage. Det er den slags dambrug, vi har ønsket at få udryddet ved hjælp af opkøbsordningen, siger Lars Brinch Thygesen.

FAKTA om opkøb og nedlæggelse af dambrug

Formålet med opkøb af dambrug er både at fjerne spærringer og at begrænse udledningen af forurenende stoffer til vandløbene.

Når et dambrug bliver opkøbt, mister dambruget sin ret til at indvinde vand fra det tilstødende vandløb, og stemmeværket fjernes.

Samtidigt bortfalder dambrugets fodertildeling, og virksomheden mister sin tilladelse til at udlede næringsstoffer og anden forurening fra produktionen.

Et effektivt værktøj
Danmarks Sportsfiskerforbund konstaterer, at opkøbsordningen har vist sig at være et særdeles effektivt værktøj for kommunerne i arbejdet for at forbedre vandmiljøet og fjerne spærringer.

Alene Herning Kommune har for nylig opkøbt fire dambrug med støtte fra Miljøstyrelsens opkøbsordning. 

– Formålet med opkøbene var i dette tilfælde at reducere udledningen af næringsstoffer til Ringkøbing Fjord, men sidegevinsten er naturligvis, at udledningen af organisk stof til vandmiljøet også reduceres ved de fire nedlagte dambrug, siger sagsbehandler Ole Damgaard fra Herning Kommunes afdeling for Teknik og Miljø.

– I Danmarks Sportsfiskerforbund håber vi, at kommunerne fortsat vil gøre brug af ordningen, for der er stadig mange dambrug derude, som spærrer for vandrefisk eller forurener i områder, der ikke lever op til EU’s mål for vandkvaliteten, siger Lars Brinch Thygesen.