Arbejdsgruppe samler kræfterne for at få rovfiskene tilbage til brakvandet

Gedde

Ny arbejdsgruppe vil styrke gedde- og aborrebestandene på Sydsjælland, Møn, Falster og Lolland med en faglig anbefaling for, hvordan bestandene kan blive robuste igen. Danmarks Sportsfiskerforbund er en del af samarbejdet.

Vandnaturen omkring Sydsjælland, Møn, Falster, Lolland og andre øer er noget særligt. Historiske fangstdata såvel som relativt nutidige erfaringer viser, at området fra naturens side kan være meget frugtbart i forhold til at skabe store gedde- og aborrebestande.

Dertil kommer, at bestandene biologisk set er unikke på verdensplan. Det er nemlig de bestande, som er i stand til at leve i det mest saltholdige vand. De lever, helt bogstaveligt, på grænsen af det mulige. Nogle af disse bestande er akut truet af udryddelse. Samlet set er geddebestanden på et kritisk lavt niveau.

På den baggrund er Danmarks Sportsfiskerforbund gået med i et bredt samarbejde mellem en række organisationer inden for natur, turisme og forskning for at udarbejde en faglig anbefaling for, hvordan fiskebestandene kan blive robuste igen – til gavn for biodiversitet, lystfiskeri og grøn turisme. I det nye samarbejde deltager Faxe Kommune, Næstved Kommune, Vordingborg Kommune, Guldborgsund Kommune, Naturstyrelsen-Storstrøm, DTU Aqua, Fishing Zealand, Lystfisker Danmark og Danmarks Sportsfiskerforbund.

Den faglige anbefaling vil være inspireret af den metode, som er anvendt ved det såkaldte vestjyske lakse-eventyr, hvor vandløb igen har fået en sund bestand af laks. Her har man set, hvad et samarbejde mellem offentlige myndigheder, forskning og frivilligt engagement kan udrette! Man har fået et bæredygtigt lystfiskeri med et pænt lokaløkonomisk afkast.

Behov for nye initiativer
Kaare Manniche Ebert, biolog i Danmarks Sportsfiskerforbund, er forbundets repræsentant i arbejdsgruppen, der vil styrke bestande af rovfisk i brakvandet.

– Vi har i forbundet siden 2012 sat fokus på brakvandsrovfiskene, og der er gennemført flere gode initiativer som forbud mod at hjemtage gedder i fire områder og stop for garnfiskeri i fem måneder i de samme farvande. Men der er et klart behov for nye initiativer, hvis bestandene skal løftes markant – som for eksempel genskabelse af flere gydeområder. Det er derfor vigtigt, at både Fishing Zealand, kommuner og Naturstyrelsen er med i projektet, ligesom Lystfisker Danmarks rolle som facilitator for alvor har sat skub i processen, siger Kaare Manniche Ebert.

Han deltog i arbejdsgruppens temamøde i Næstved den 20. juni, hvor muligheden for at genskabe store bestande af gedder og aborrer blev drøftet med et bredt felt af interessenter inden for fiskeri, turisme og natur. Oven på mødet ser Kaare Manniche Ebert positivt på fremtiden for brakvandsrovfiskene.

– Der var rigtig god energi blandt deltagerne. Alle – både politikere, embedsmænd og lystfiskere samt repræsentanter fra grønne organisationer – bakkede op om arbejdet, og udtrykte stor vilje til at bidrage i processen. Det er den bedste forudsætning for succes i arbejdet med at genskabe tidligere tiders robuste bestande af gedde og aborre i brakvandet, siger han.

Den faglige anbefaling vil bestå af et dokument, som beskriver situationen, de forskellige udfordringer, ligesom mulige tiltag og projekter bliver beskrevet. Dokumentet vil tydeliggøre, hvilket potentiale der findes for at blive kendt som en af Europas rovfisk-regioner.

Rovfiskene Tilbage Til Brakvandet
Lokale sportsfiskerforeninger var også indbudt til mødet om at styrke bestandene af brakvandsrovfisk. Foto: Kaare Manniche Ebert.