Spærring fjernes ved Kollens Mølle

Kollensmølle Møllen er for længst væk, og nu bliver spærringen også fjernet ved Jeksen Bæk. Foto: Niels Åge Skovbo. Fokus-Foto.

Det var kulminationen på flere års indsats, da Skanderborg Kommune den 21. april 2021 gav Naturstyrelsen grønt lys til at gå i gang med at fjerne en gammel spærring ved Kollens Mølle. Bag indsatsen har blandt andet stået Danmarks Sportsfiskerforbund samt de lokale ildsjæle fra Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere og vandplejegruppen Vandstjernerne, der nu kan se frem til, at fiskene får adgang til en af de øverste forgreninger i Århus Å.

Jeksen Bæk er en af de øvre forgreninger af Århus Å og har sit udspring i et område vest for Hørning. Her lå tidligere Kollens Mølle, der blev fjernet i 1978. Dengang fjernede man ikke selve opstemningen, og en senere etableret fisketrappe har ikke virket efter hensigten. Selve møllesøen blev efterfølgende brugt til sandfang og er i dag fyldt op med sediment.

Det omkringliggende område er fredet og har med en masse kildevæld en høj naturværdi, men spærringen har betydet, at der har manglet kontinuitet i vandløbet, så ikke mindst ørreder har manglet adgang til den øverste del af området, hvor der er fine gyde- og opvækstforhold.

Kollens Mølle og Jeksendalen

Vandmøllens historie går helt tilbage til 1100-tallet, hvor den var ejet af munkene ved Øm Kloster. Ved opstemning af Jeksen Bæk blev der dannet en mølledam med et fald på tre meter.

 

Miljøministeriet overtog i 1974 møllen samt det omkringliggende område på 2,4 hektar. Selve møllen henlå som ruin, og i 1978 blev den fjernet, og året efter blev området i Jeksendalen fredet.

 

Mølledammen blev derefter anvendt som sandfang, og i dag er dammen fyldt op med sediment. I 1988 blev der etableret en fisketrappe ved opstemningen, men den har aldrig fungeret efter hensigten.

 

Naturen i Jeksendalen er præget af mange kildevæld, der sikrer en jævn vandføring i Jeksen Bæk, der ligger i den højeste faunaklasse. I det hele taget har området omkring bækken en meget høj naturværdi.

Forbundet påpegede problemet
Da vandområdeplanen for 2015-2021 var til høring i 2015, påpegede Danmarks Sportsfiskerforbunds repræsentant Torben Ankjærø i sit høringssvar, at Kollens Mølle ikke var udpeget som et sted, hvor faunaforhindringen skulle fjernes.

Torben Ankjærø skrev i sit høringssvar, at han fandt der ærgerligt, at fjernelse af denne opstemning ikke var prioriteret, idet han anså Jeksen Bæk for et overordentligt vigtigt gyde- og opvækstområde for fisk, og en fjernelse kunne være medvirkende til, at hele Århus Å-systemet med tiden kunne opnå god økologisk status, hvad angår fisk.

Endelig påpegede han, at det jo var staten, der var ejere af det berørte område, og at staten burde gå forrest, når det gælder implementeringen af EU’s Vandrammedirektiv.

Det endte heldigvis med, at fjernelsen af spærringen kom med i vandplanen, og efter et langt og grundigt forarbejde har Skanderborg Kommune den 21. april 2021 givet grønt lys til at arbejdet kan iværksættes efter en høringsperiode frem til den 18. maj.

Kollensmølle2 Fisketrappen virker ikke efter hensigten, og nu bliver den fjernet. Foto: Niels Åge Skovbo // Fokus-Foto.

Vandløbet genslynges og spærring fjernes
Når projektet går i gang, vil det gamle stemmeværk og dæmningen etapevis blive fjernet, og det samme gælder fisketrappen.

For at udligne faldet på omkring tre meter vil vandløbet opstrøms opstemningen blive genslynget gennem området, hvor den gamle møllesø lå.

Der vil blive etableret et midlertidigt sandfang, for at forhindre sandvandring i forbindelse med arbejdet.

Du kan her læse en detaljeret beskrivelse af hele projektet i Skanderborg Kommunes fremsendte tilladelse.

Glæde hos de lokale ildsjæle
Det har været et mangeårigt ønske at få fjernet spærringen, og processen, der nu endelig er ved at være i mål, har taget mange år.

Der er derfor ikke overraskende stor glæde og tilfredshed hos Arne Bager, der er formand for Østjyske Lyst- og Fritidsfiskere samt Natur- og Miljøkoordinator for Danmarks Sportsfiskerforbund i Århusområdet.

– Jeksen Bæk er et fantastisk vandløb i det unikke landskab i Jeksendalen. Med beslutningen om fjernelse af spærringen - og hvor finansieringen nu er på plads - kan arbejdet med genskabelse af bækken og det omgivende landskab gå i gang. Det bliver en perle, udtaler Arne Bager og afslutter:

– Der skal lyde en stor tak til de mange folk i Naturstyrelsen, Skanderborg Kommune, Det Grønne Råd, Vandrådet for Aarhus Bugt og de lokale foreninger, som i et langt sejt træk har bidraget til dette smukke resultat. Dialog og samarbejde med perspektiv lønner sig.