Danmarks Sportsfiskerforbund til Miljøministeren: Tøm Tange Sø og reetabler Gudenåen

Vildgudenaa Visualisering Af Landskabet Web (1) En vild Gudenå vil blive et for Danmark unikt stykke natur med en rig biodiversitet og fantastiske rekreative muligheder. Foto: Vildgudenaa.dk.

Et flertal i den arbejdsgruppe, der er nedsat af miljøminister Lea Wermelin, afleverer i dag en række principper for en passageløsning ved Tange Sø til ministeren, men peger ikke på konkrete løsningsforslag. Danmarks Sportsfiskerforbund anbefaler, at Tange Sø bliver tømt og Gudenåen reetableret i sit oprindelige forløb.

DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

I snart 25 år er det blevet diskuteret, hvordan Gudenåen igen skulle kunne flyde frit. Og nu er tiden kommet til, at der skal tages en beslutning. Derfor nedsatte miljøminister Lea Wermelin sidst i 2020 en arbejdsgruppe, der blev bedt om at prioritere og indstille løsningsforslag til passage for Gudenåen ved Tange Sø.

Efter fem møder henover januar, februar og marts 2021 har gruppen nu afsluttet sit arbejde. Der er ikke indstillet konkrete løsningsforslag, men et flertal i gruppen er blevet enige om en række principper, som en løsning ved Tange Sø skal leve op til. Derudover indstiller flere af arbejdsgruppens medlemmer hver deres anbefaling til miljøministeren.

- Med arbejdsgruppens afslutning må vi konstatere, at vi er nået en milepæl i historien om Gudenåen og Tange Sø. Danmarks Naturfredningsforening, der har ageret tovholder, lykkedes med at holde alle parter i arbejdsgruppen i en konstruktiv og fin dialog gennem hele forløbet. Stor ros for det. Alle var nok på forhånd klar over, at det ville være en svær proces, da der historisk set har været meget forskellige holdninger til Gudenåens fremtid, siger Torben Kaas, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Tange Sø-arbejdsgruppen

 

Viborg Kommune, Silkeborg Kommune, Favrskov Kommune og Randers Kommune

 

Gudenaacentralen a.m.b.a (Tangeværket) og Norlys (ejer)

 

Danmarks Naturfredningsforening (formandskab i arbejdsgruppen, samt to medlemmer, heraf et medlem fra lokalforening), Danmarks Sportsfiskerforbund (to medlemmer, heraf et medlem fra de lokale lystfiskerforeninger), Friluftsrådet og Foreningen til bevarelse af Tange Sø

 

Observatører: Miljøstyrelsen

Gudenåen bør reetableres i sit oprindelige forløb
Danmarks Sportsfiskerforbund er medafsendere på den fælles flertalsudtalelse fra arbejdsgruppen med overordnede principper for passageløsning, men har også sendt sine egne anbefalinger, der går på en tømning af Tange Sø og en genetablering af Gudenåen i sit oprindelige forløb.

- Gudenåen er Danmarks største vandløbssystem og en reetablering af Gudenåen vil være en historisk håndsrækning til den hårdt trængte danske natur og biodiversitet. Gudenåen og ådalen ved Tange vil blive et mekka for planter og insekter, for fisk og fugle – og dermed også et fyrtårn i den danske natur, siger Torben Kaas.

- Som lystfiskere ser vi naturligvis frem til, at den fascinerende atlanterhavslaks kan vende tilbage til åen, men også til at se en blomstrende ådal med maj-gøgeurt, engblomme og et virvar af sjældne sommerfugle. En uendeligt smuk Gudenå med enge gennemslynget af den hurtigt strømmende å vil blive et tilløbsstykke uden sidestykke. Og hvem ved, måske ligger den mest enestående af vores kommende naturnationalparker netop her?

Flertal i arbejdsgruppen: Passageløsning skal leve op til EU’s Naturdirektiver
Udover at indsende sine egne anbefalinger, har Danmarks Sportsfiskerforbund som nævnt også valgt at være medunderskrivere på arbejdsgruppens fælles indstilling for en løsning ved Tangeværket. Indstillingen omfatter en række principper for en passageløsning, men peger ikke på konkrete løsningsforslag.

- Vi bakker op om de fælles principper, som et flertal i arbejdsgruppen er nået frem. Det er generelle principper om, at en løsning ved Tange Sø blandt andet skal leve op til EU’s Vandrammedirektiv, Habitatdirektiv og Fuglebeskyttelsesdirektiv, at der skal tages hensyn til de rekreative værdier i området og at Tangeværket er af kulturhistorisk værdi og bevaringsværdigt som museum, så længe det ikke forhindrer direktivopfyldelse, siger Torben Kaas.

- Det er naturligvis ærgerligt, at det ikke er lykkedes at samle alle parter om denne fælles ind-stilling, da den jo sådan set favner bredt og er et konstruktivt oplæg til Miljøministerens videre arbejde. Uanset er det nu Miljøministerens tur til at trække i arbejdstøjet – og vi skal gøre alt, hvad vi kan for, at arbejde videre for vores foretrukne løsning: en reetablering af en helt unik og naturrig Gudenåen.

Visualisering ved www.vildgudenaa.dk.