Sportsfiskere ønsker at styrke havørredbestanden i Limfjorden med nyt forslag

Limfjord 1 Limfjordssammenslutningen og Forbundet har lavet det nye forslag til en bæredygtig forvaltning af Limfjordens havørreder. Foto: Shutterstock.

Limfjordsammenslutningen og Danmarks Sportsfiskerforbund foreslår en længere fredningstid for kønsmodne havørreder i saltvand, og de ønsker en daglig fangstbegrænsning på antallet af hjembragte havørreder i Limfjorden. Lignende tiltag er set andre steder i landet, og tiden er nu kommet til Limfjorden, mener de lokale sportsfiskere.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Fiskebiolog

En daglig fangstbegrænsning på 3 havørreder for alle fiskeformer og en udvidet fredningstid på de farvede havørreder i saltvand fra november til og med april er bare nogle af de forslag, som Limfjordssammenslutningen og Danmarks Sportsfiskerforbund stiller for at styrke lystfiskeriet og havørredbestandene i Limfjorden.

På Fyn, Bornholm og Sjælland og Øerne er der siden 2015 indført nye fiskeriregler, som har været til gavn for havørredbestandene og fiskeriet efter dem. Sportsfiskerne omkring Limfjorden mener, at tiden nu er inde til, at reglerne for Limfjorden skal kigges efter i sømmene.

– De bekendtgørelser, der i dag regulerer fiskeriet i Limfjorden, er stort set alle fra det forrige århundrede – den ældste er fra 1980. Der er sket meget siden dengang, hvor der for eksempel var mange erhvervs- og bierhvervsfiskere i Limfjorden. Der er desuden kommet vilde ørredbestande i en række vandløb, hvor der i dag ikke er fredningsbælte. Vi appellerer derfor til, at arbejdet med at revidere bekendtgørelserne påbegyndes så hurtigt som muligt, siger formand for Limfjordssammenslutningen, Aage Grynderup.

For Limfjordssammenslutningen – der består af 20 lystfiskerforeninger fra hele Limfjordsområdet – er havørreden ekstremt vigtig. De bidrager både til kystfiskeriet i Limfjorden og fiskeriet i de mange fine vandløb, der udmunder i Limfjorden. Men også på landsplan er limfjordsørrederne vigtige, da de bidrager til det populære havørredfiskeri langs de danske kyster. Et fiskeri, der årligt genererer en trecifret millionomsætning.

Et af forslagene lyder på, at farvede fisk og nedgængere fredes fra 1. november til 30. april. Foto: Christian Flinker.
Et af forslagene lyder på, at farvede fisk og nedgængere fredes fra 1. november til 30. april. Foto: Christian Flinker.

7 generelle regler
Forslaget, der netop er offentliggjort, og som har titlen ”Lystfiskernes forslag til en bæredygtig forvaltning af havørreden i Limfjorden”, indeholder syv generelle forslag, der skal være gældende for fiskeriet i hele Limfjorden. De indebærer blandt andet:

1. Der må maksimalt hjembringes tre ørreder pr. dag per fisker, herunder tre pr. båd.
Da det under alle omstændigheder er forbudt for lyst- og fritidsfiskere at videresælge deres fangst, og man derfor kun fisker til eget forbrug, anses en daglig fangstbegrænsning på tre ørreder pr. dag for rimelig. Da der ikke foregår noget som helst erhvervsmæssigt fiskeri efter havørreder i Limfjorden, vil dette ikke påvirke erhvervsmæssige interesser, og reglen skal derfor gælde alle former for fiskeri.

Forslaget er i dag med succes implementeret fiskeriet omkring Bornholm.

2. Farvede fisk og nedgængere fredes fra 1. november til 30. april.
Farvede fisk er i dag nationalt fredet fra 16. november til og med den 15. januar, hvilket forslagsstillerne anser for at være for kort en periode, da der træffes mange ørreder i gydedragt i saltvand både tidligere og senere.

3. Andre maskestørrelser på for flydegarn og bundsatte garn.
For at beskytte ørredbestandene og for at opnå en mere fair fordeling af fangsterne har man i mange af de nyere bekendtgørelser indført regler for, hvordan garnredskaber skal udformes. Det ønskes også i Limfjorden. Ved at begrænse de maskevidder og garntyper, der især fanger havørreder, og i stedet anbefale fiskeri med bundsatte garn, der næsten udelukkende fanger fladfisk, er det muligt at dyrke et bæredygtigt garnfiskeri, der ikke belaster de vilde havørredbestande.​

De 7 forslag til generelle regler for Limfjorden

  • 1. Der må maksimalt hjembringes tre ørreder pr. dag, herunder tre pr. båd.

  • 2. Farvede fisk og nedgængere fredes fra 1. november til 30. april.

  • 3. Bundgarn, pæleruser, ruser og flydegarn sænkes, så alle dele er sænket mindst 30 cm under vandoverfladen i marts, april og maj måned.

  • 4. Alle ruseredskaber, herunder bundgarn, pæleruser og kasteruser forsynes med spærrenet eller rist med max. 50 x 50 mm huller.

  • 5. Alle bundsatte garn skal være max. 120 cm høje, med reduceret opdrift, ikke opspændte og med en maskevidde på minimum 130 mm helmaske.

  • 6. Alle flydegarn skal have maskestørrelser på højest 35 x 35 mm (makrelgarn).

  • 7. Der indføres en fredningszone på 500 meter omkring udlagte stenrev.

    Læs hele forslaget her

Velkendte virkemidler
Disse regler er lavet ud fra kendte virkemidler, forklarer Kaare Manniche Ebert fra Danmarks Sportsfiskerforbund, som har været med til at udarbejde forslagene.

– I de nyeste bekendtgørelser fra Fyn og Sjælland har der været stor fokus på at begrænse mulighederne for et målrettet garnfiskeri efter havørred. Aftalerne er kommet på plads efter dialog mellem sports, fritids- og erhvervsfiskere. Erfaringerne viser, at det der har været muligt at lave aftaler, der deler sol og vind lige, og som samtidig har sikret en mere bæredygtig udnyttelse af havørredbestandene, så det bør også kunne gennemføres i Limfjorden, siger han.

Forslagene er nu blandt andet sendt til fritidsfiskernes organisationer samt til sendt til Miljø- og fødevareministeriet, der er myndighed på fiskeriområdet.

Nye fredningsbælter
Desuden er der også en række forslag til nye fredningsbælter ved vandløb, hvor der siden seneste revision af bekendtgørelserne for mange år siden er kommet vilde ørredbestande. Det viser nødvendigheden af, at arbejdet med at revidere fiskeriet i Limfjorden påbegyndes så hurtigt som muligt.

– Vandløb med vilde ørredbestande, men uden fredningsbælter er selvfølgelig ikke i orden. Vi håber derfor, at myndighederne tager initiativ til at indlede en proces, som kan bringe alle interessenter sammen med det formål at revidere reglerne for fiskeriet i Limfjorden, siger Kaare Manniche Ebert.

Forventer god dialog
Limfjordsammenslutningens foreninger og Danmarks Sportsfiskerforbund er godt klar over, at der blandt garnfiskerne kan være et ønske om at bevare status quo. Erfaringerne fra andre dele af landet viser dog, at det gennem dialog er muligt at nå frem til resultater, der kan accepteres bredt.

– Hensigten med forslaget er IKKE at genere dem, der fisker med garn. De skal selvfølgelig også kunne et tage par havørreder med hjem, og de skal fortsat kunne fiske i langt de fleste områder. Men der er behov for, at vi kigger de gamle regler igennem og får lavet nogle nye, der i højere grad tager hensyn til, at havørreden dels er en begrænset ressource og dels er en meget værdifuld fisk for sportsfiskerne og de relaterede erhverv, slutter Aage Grynderup, formand for Limfjordssammenslutningen.​