Spærringer i europæiske vandløb udgør en større trussel end antaget

Fri Passage

En ny kortlægning af spærringer i europæiske vandløb viser, at mange spærringer ikke er registreret, selvom de er en trussel mod fisk og deres livsnødvendige vandringer.

Et nyt atlas over vandløb i hele Europa giver det hidtil bedste overblik over, hvor der er spærringer i europæiske vandløb, skriver DTU Aqua i en nyhed på fiskepleje.dk.

Atlasset indeholder information om 630.000 spærringer – ikke kun store dæmninger, men også hundredetusinder af steder, hvor vandløb er spærret af mindre opstemninger, lagt i rør og lignende. Disse spærringer forhindrer fisk i at foretage vandringer mellem deres gyde- og opvækstområder som er en forudsætning for at fiskene kan gennemføre deres livscyklus.

– Spærringerne er et kæmpeproblem for laksefisk og alle andre vandrende arter og er sandsynligvis en af hovedårsagerne til, at ferskvandssystemer er blandt de mest truede i verden, siger Kim Aarestrup, som er professor ved DTU og som har deltaget i udarbejdelsen af det såkaldte Barrier Atlas.

Atlasset er en del af EU Horizon 2020-projektet ”Adaptive Management of Barrieres in European Rivers” (AMBER). I projektet har forskere gennemgået flere tusinde kilometer vandløb i 28 europæiske lande. Gennemgangen har afsløret, at mere end en tredjedel af spærringerne ikke er registreret i eksisterende oversigter. Hvis man overfører den observation til alle europæiske vandløb, kommer det samlede antal spærringer op på over 1 million.

– Denne fragmentering af vandløb er alarmerende, og gør Europa til det område i verden med flest spærringer. Der er simpelthen næsten ingen fritløbende floder tilbage. Selv områder, der er blevet betragtet som relativt uberørte og godt forbundet, er faktisk påvirket af spærringer, forklarer Kim Aarestrup.

Han nævner som eksempel, at projektet konkret har påvist, at 80 procent af spærringer i vandløb på Balkan ikke vises i de nuværende oversigter, hvilket betyder, at der er mange flere spærringer i disse floder, end man troede.

Tangevaerket Web
I dag står Danmark tilbage med mange af de helt store spærringer, som for eksempel ved opstemningen ved Tange Værket, som alene spærrer for over 1.000 km vandløb opstrøms værket og Tange sø.

Små opstemninger skaber store problemer
Data fra det nye atlas kan bruges til at beregne omfanget af spærringer af vandløb på forskellige skalaer. Sammen med flere restaureringsværktøjer, der specifikt er udviklet af AMBER-konsortiet, kan disse oplysninger hjælpe vandløbsmyndigheder med at minimere påvirkningen fra spærringer. For eksempel viser AMBER-forskning, at de fleste af fiskenes vandringsproblemer typisk er forårsaget af en relativt lille del af spærringerne.

– Det giver mening at prioritere de spærringer, som udgør de største problemer for vandrende fisk. Prioriteten bør tillige være at beskytte de mindst fragmenterede floder og fuldstændigt at fjerne de spærringer, der forårsager det meste af skaden, siger Kim Aarestrup.

Traditionelt har forvaltningen i mange lande haft en tendens til at se vandløbsfragmentering som værende forårsaget af store dæmninger, men AMBER-forskere har fundet, at dette ofte ikke er tilfældet. I Europa er over 85 procent af barriererne små opstemninger og andre mindre strukturer. Mange af disse er ude af brug og kan fjernes, når de blokerer for den frie bevægelse af sediment, planter og dyr.

Hvad gør Danmarks Sportsfiskerforbund?

Initiativer ved vandkraftværker:
- Sagsbehandlingen er ofte kompleks, når det handler om at fjerne spærringer ved vandkraftværker. I disse sager fremskaffer Danmarks Sportsfiskerforbund bl.a. dokumentation i form af faglige rapporter og sikrer, at de bedste løsningsmuligheder for fiskebestandene kommer i spil.

Initiativer ved dambrugsspærringer:
- Vi kræver, at vandindvinding sker fra grundvandsboringer, eller å-vand pumpes ind i dambruget, der skal recirkulere vandet.

 

- Vi støtter initiativer til ombygning til moderne dambrug fri for vandindvinding fra vandløb.

 

- Vi har sikret den nuværende opkøbsordning, som nedlægger ældre anlæg og deres spærringer.

 

- Vi har sikret, at dambrugere får betalt meromkostninger i en årrække, hvis de vælger en pumpeløsning og fjerner den spærrende opstemning.

 

Du kan læse mere om vores arbejde her eller i Sportsfiskerens Indblik nederst på siden.

Fjernelse af spærringer giver sunde og naturlige fiskebestande
Også hos Danmarks Sportsfiskerforbund ses spærringerne også som fiskenes fjende nummer 1. Derfor er det også her, man skal sætte ind for skabe naturlige fiskebestande og bedre fauna, forklarer Lars Brinch Thygesen, der er natur- og miljøkonsulent hos Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Spærringer udgør i dag et af de væsentligste problemer for udbredelsen af vores fiskearter, og hvis ikke de bliver fjernet, kan vi ikke få naturlige og selvreproducerende fiskebestande i vores vandløb, siger han og forklarer, at Danmark endda er forpligtede til at fjerne mange af disse spærringer.

– Vi er netop nu på vej ind i sidste vandplanperiode, og der skal derfor findes passageløsninger i de såkaldt målsatte vandløb, og her er der tale om en "skal-opgave" og ikke en "kan-opgave". Kommunerne og staten er forpligtet overfor EU til at finde løsninger, de steder, hvor spærringer udgør et problem for vores fiskebestande og for naturen i vandløbene, slutter han.

Befri åerne
I den seneste tid har Danmarks Sportsfiskerforbund også sat fokus på problemet med spærringer i kampagnen ”Befri åerne”. I den forbindelse er der lanceret en T-shirt med et klart budskab ”Befri åerne”. Alt overskud fra salget går til arbejdet for at fjerne spærringer i de danske vandløb – til gavn for de vilde vandrefisk og lystfiskeriet.

Du kan læse mere om kampagnen og støtte vores arbejde for frie vandløb her.