Partnerskab vil forbedre miljøtilstanden i Horsens Fjord

Udtagning Af Vandprøve Som en del af projektet har medlemmer af Horsens og Omegns Sportsfiskerforening løbende taget vandprøver fra fjorden.

Udplantning af ålegræs og etablering af diffuse rev er nogle af de tiltag, som et partnerskab ved Horsens Fjord har sat i værk for at forbedre miljøtilstanden i fjorden. Partnerskabet venter lige nu på de nødvendige tilladelser, og så snart de forelægger, går arbejdet i gang.

Miljøtilstanden i Horsens Fjord lever slet ikke op til de kvalitetsmål, der er angivet i vandplanerne. Den nuværende miljøtilstand betegnes som ”dårlig” i inderfjorden og ”ringe” i yderfjorden, og det har et lokalt partnerskab tænkt sig at gøre noget ved, så fjorden med  tiden kan få en miljøtilstand, der kan betegnes som ”god”.

Partnerskabet består af

- Repræsentanter for Horsens, Odder og Hedensted Kommuner

- Friluftsråd Søhøjlandet

- Danmarks Naturfredningsforening

- Horsens og Omegns Sportsfiskerforening

- Vandløbsrestaureringsforeningen i Østjylland

- Dykkerklubberne i Horsens

- Horsens Ren Fjord

- Repræsentanter for Biologisk Institut ved Syddansk Universitet.

Sportsfiskere med fra starten
Helt fra starten har Horsens og Omegns Sportsfiskerforening været med til at etablere partnerskabet, og foreningens næstformand Jan Karnøe har fungeret som tovholder for arbejdsgruppen, der ud over de tre lokale kommuner tæller repræsentanter fra foreninger med natur- og fritidsinteresser ved fjorden. Desuden er Biologisk Institut ved Syddansk Universitet en del af partnerskabet og byder ind med faglig viden.

Partnerskabet har flere projekter i støbeskeen, og de to første er nu så langt fremme, at der ligger ansøgninger til behandling i Kystdirektoratet.

Fra Borre Mod Horsens Og Vorsø
Store områder af fjorden er i dag uden ålegræsbevoksning.
Problem Med Iltsvind Borre
Horsens Fjord har også oplevet problemer med iltsvind.

Udplantning af ålegræs
Det ene projekt handler om udplantning af ålegræs i fjorden. Ålegræsset vil være med til at forbedre miljøtilstanden, og et pilotprojekt har vist, at 20 udplantede rodskud på blot en vækstsæson blev til 1000 nye planter, så der er tydeligt et stort potentiale i projektet.

Der er i dag naturlige, smalle ålegræsbælter i fjorden, men mellem dem er der store bare områder, hvor der er gode muligheder for at udplante ålegræs. Det vil mindske erosionen og give bedre forhold for ampifoder og fiskeyngel.

Tre nye rev
Det andet projekt, der er ansøgt om, handler om etablering af tre diffuse rev. Revene laves ved at udlægge sten i forskellige størrelser i en afgrænset område. Der er dels tale om større sten på 40-100 cm og dels mindre sten under 40 cm. De mindre sten kan bl.a. skaffes fra det firma, der har tilladelse til at skrabe muslinger i fjorden. De fanger nemlig en del mindre sten i forbindelse med skrabningen, og disse sten bringes i land ved Horsens Havn.

Muslingeskrabningen foregår på dybder over fire meter, og såvel udplantningen af ålegræs som stenudlægningen vil foregå på lavere dybde.

Bilag 1 Oversigtskort Stenrev Ålegræs (1) På kortet ses de steder, hvor der er søgt om udplantning af ålegræs og etablering af nye diffuse rev.

Nye projekter på vej
Partnerskabet har ansøgt Horsens Kommune om en bevillig på 50.000 kr. til de første tiltag og har desuden planer om at ansøge forskellige fonde for at komme videre med flere projekter.

Ud over de to projekter, der allerede er ansøgt om, drejer det sig bl.a. om et smoltbeskyttelsesrev ved udløbet af Klokkedal Å, et snorkelrev ved Husodde samt et projekt med klækning, opdræt og udsætning af skrubber.