Bredt samarbejde om forbedring af miljøet i Horsens Fjord

Aalegræs.jpg Ålegræs var tidligere vidt udbredt i de indre danske farvande. Nu vil kommuner og foreninger omkring Horsens Fjord bringe ålegræsset tilbage i fjorden. Foto: Kattegatcentret.

Kommuner og foreninger med interesse for Horsens Fjord har for nylig ansøgt Kystdirektoratet om tilladelse til foreløbigt to restaureringsprojekter i Horsens Fjord. Det drejer sig om udlægning af sten samt udplantning af ålegræs.

Horsens Fjords tilstand er desværre i en sløj forfatning. Ifølge statens vandområdeplaner er den økologiske tilstand således dårlig inderst i fjorden og ringe yderst. Kravet er mindst god økologisk tilstand.

Dette forhold har kommunerne ved fjorden og en lang række foreninger tænkt sig at forbedre, i første omgang med to ansøgte restaureringsprojekter, men senere med endnu mere ambitiøse tiltag som udlægning af egentlige rev.

Bredt samarbejde langs fjorden
Bag partnerskabet står de tre kommuner Odder, Horsens og Hedensted samt Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, de lokale sportsfiskerforeninger, undervandsfiskerne, dykkerforeningerne, amatørfiskerne, Horsens Ren Fjord og Dansk Ornitologisk Forening. En lang række foreninger og virksomheder har derudover udtrykt støtte til partnerskabet, bl.a. Horsens Havn, Wittrup Seafood, Horsens Fiskerihavns Forening og motorbådsklubberne.

Syddansk Universitets Biologisk Institut fungerer som rådgiver på projektet med baggrund i et vellykket pilotforsøg med udplantning af ålegræs ved Bisholt. Når tilladelserne forhåbentlig er i hus om nogle måneder, er det hensigten at tage fat på den praktiske udførelse af projekterne.

Bilag 2 Oversigtskort_ålegræs.jpg
Langs Horsens Fjord planlægges udplantning af ålegræs og etablering af diffuse stenrev.

Genindførsel af ålegræs
Oprindeligt var de indre danske farvande domineret af ålegræs, men med stigende forurening langs kysterne og heraf uklart vand er ålegræsset forsvundet i store dele af landet. Den praktiske del af projektet omfatter derfor udplantning af ålegræs og foregår ved, at der skaffes friske skud fra et naturligt ålegræsbed. 

Skuddene monteres på et søm med jerntråd, og dykkere udplanter dem på 1,5-2,5 meters vanddybde på forud udmålte og afmærkede steder. Der søges i første omgang om tilladelse til udplantning 7 steder fordelt over hele fjorden undtagen den inderste del, der ikke er egnet. 

Der er desuden søgt om tilladelse til udlægning af mindre sten i såkaldte diffuse rev 3 steder i fjorden, hvor der i dag blot er sand. Stenene vil med tiden blive besat med muslinger og tang, så der bliver grundlag for en mere rig fauna end på sandbunden.