Kulegravning afslører: Administration og kontrol med danske havbrug sejler

Cred_HABFISH_Leif Bolding-18287.jpg

En kulegravning af havbrugssektoren slår nu fast, at administrationen og kontrollen af de danske havbrug på flere områder og over en længere årrække har været mangelfuld. Derfor sætter miljø- og fødevareministeren nu Kammeradvokaten til at gennemgå de danske havbrugs placeringstilladelser. Ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund omfatter kulegravningen dog ikke flere andre problemstillinger vedrørende tilsyn og kontrol med havbrugssektoren.

Andreas Findling Rottem Crop

Andreas Findling-Rottem

Presse- og kommunikationsansvarlig – på barsel

På et samråd den 24. januar 2018, som var indkaldt af Socialdemokratiets miljøordfører Christian Rabjerg Madsen, bebudede daværende miljø- og fødevareminister, Esben Lunde Larsen, en kulegravning af hele havbrugssektoren. Det skete efter Danmarks Sportsfiskerforbunds afsløringer af Hjarnø Havbrug A/S’ omfattende og ulovlige merproduktion af sølvlaks.

Resultaterne af kulegravningen ligger nu endelig klar, og Miljø- og Fødevareministeriet konkluderer på baggrund af undersøgelsen, at der særligt har været problemer på tre områder:

  • Utilstrækkelig opmærksomhed på fremmede arter.
  • Forældede placeringstilladelser.
  • Mangelfuldt samarbejde mellem Fiskeristyrelsen, Fødevarestyrelsen og Miljøstyrelsen.

– Det er dybt bekymrende og utilfredsstillende, at der ikke har været styr på dette område. For eksempel har der været fire tilfælde ud over Hjarnø Havbrug om indførelse af fremmede arter, som Miljøstyrelsen ikke har været bekendt med. Derudover har seks danske havbrug, ud af i alt 19, en placeringstilladelse, der er udløbet. Det vidner om tydelige problemer i administrationen af havbrugsområdet, og det er dybt kritisabelt, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Miljø- og fødevareministeriet oplyser desuden, at kulegravningen ikke har omfattet Hedensted Kommunes tilsyn med Hjarnø Havbrug A/S. Denne sag kører separat, og Danmarks Sportsfiskerforbund følger den naturligvis tæt.

Kammeradvokaten skal gennemgå placeringstilladelser og sagsbehandlingen forbedres
På baggrund af kulegravningen sætter miljø- og fødevareminister, Jakob Ellemann-Jensen, nu Kammeradvokaten til sammen med ministeriet at gennemgå samtlige placeringstilladelser til danske havbrug.

– Vi har brug for at få ryddet op hurtigst muligt. Jeg har derfor besluttet at bede Kammeradvokaten om at bistå ministeriet. De vil gennemgå hvert enkelt havbrugs placeringstilladelse, så vi kan få et komplet overblik over sagernes status og den hidtidige sagsbehandling af placeringstilladelser. Det er nødvendigt, at få disse forhold klarlagt, førend Miljøstyrelsen kan få styr på området, siger miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen.

Miljø- og Fødevareministeriet slår i redegørelsen for kulegravningen samtidig fast, at der derudover iværksættes nye procedurer, der skal sikre et bedre samarbejde og en styrket administration på tværs af relevante styrelser og kommuner:

For at styrke sagsbehandlingen, samarbejdet og koordinationen indenfor Miljø- og Fødevareministeriet samt inddragelse af kommunerne i forhold til forordningen, har Miljøstyrelsen i samarbejde med Fødevarestyrelsen og Miljø- og Fødevareministeriets departement udarbejdet en procedure, som skal sikre, at administrationen af reglerne bliver en integreret del af det samlede myndighedssamarbejde på akvakulturområdet. Herudover indgår også, at Fødevarestyrelsen vil dele information med Miljøstyrelsen om tilladelser de måtte give til import af fremmede arter.

– Det er positivt, at ministeren nu har taget en række initiativer for at få styr på administrationen og kontrollen af de danske havbrug, herunder proceduren omkring fremmede arter, placeringstilladelser og samarbejdet mellem styrelserne. Det vidner om, at ministeren tager sagen alvorligt, siger Verner W. Hansen.

Cred_HABFISH_Leif Bolding-18311.jpg Det er nødvendigt, at miljø- og fødevareministeren ser nærmere på problemerne ved de kommunale tilsyn med de kystnære havbrug. Foto: HABFISH/Leif Bolding.

Kulegravning overser kontrol- og tilsynsproblemer
Selvom kulegravningen nu medfører en række tiltag i administrationen med havbrugene, er der ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund stadig flere problemer, som ikke er omfattet af kulegravningen– særligt omkring tilsyn og kontrol med havbrugene.

– Det var tydeligvis lidt for friskt af tidligere miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen at kalde det en kulegravning, da der reelt kun er fokuseret på en meget begrænset del af havbrugenes virksomhed. Den seneste udvikling i sagen om Hjarnø Havbrug A/S viser, at der er en lang række andre problemstillinger vedrørende utilstrækkeligt tilsyn og kontrol med hele havbrugssektoren, som der også bør tages fat på, siger Verner W. Hansen.

– For eksempel viser denne sag, at kommunerne dels ikke har de nødvendige faglige kompetencer til at varetage disse opgaver, dels at der udvikler sig et alt for tæt lokalt forhold mellem kommuner og havbrugsvirksomheder. Derfor bør miljø- og tilsynsopgaverne samles i Miljøstyrelsen, siger Verner W. Hansen.

– Der er desuden behov for at få oprettet nogle centrale registre over havbrugenes foderforbrug samt slagtning og salg af fisk, så tilsynsmyndighederne får nogle egentlige kontrolmuligheder i stedet for som nu, hvor hele kontrollen er baseret på egenkontrol. Det burde ikke være raketvidenskab. Så der er altså behov for, at ministeren arbejder videre på området, så vi kan få et effektivt tilsyn med havbrugene, siger Verner W. Hansen.

Doner knap mobilepay – havbrug.jpeg

Nyt samråd på vej
Christian Rabjerg Madsen (S), der i første omgang indkaldte Esben Lunde Larsen til samråd i januar, er overordnet tilfreds med, at Kammeradvokaten nu inddrages i sagen, men mener ligesom Danmarks Sportsfiskerforbund, at der stadig er flere ubesvarede spørgsmål, blandt andet angående havbrugenes kvælstofpåvirkning af havmiljøet og eventuelle overproduktioner hos andre danske havbrug ud over Hjarnø Havbrug A/S.

– Jeg er tilfreds med, at den kulegravning af havbrugsområdet, jeg med udgangspunkt i sagen om Hjarnø Havbrug fik presset igennem, nu betyder, at hele havbrugsområdet bliver undersøgt af Kammeradvokaten. Selvom det selvfølgelig er dybt utilfredsstillende, at der skal en sag om omfattende rod og fusk til, før Miljøministeriet får øjnene op for problemer i havbrugsbranchen, siger Christian Rabjerg Madsen.

– Jeg indkalder nu Jakob Ellemann Jensen i samråd. Jeg har brug for at få Jakob Ellemanns forklaring på, hvorfor ministeriet først i forlængelse af pres fra Folketinget får øjnene op for problemer i havbrugsbranchen. Derudover skal ministeren svare på, om de tilladelsesproblemer ministeriet er stødt på i kulegravningen har betydning for udledningen af kvælstof til danske farvande. I sagen med Hjarnø Havbrug ved vi nu, at der udover manglende tilladelser også fandt en overproduktion sted. Derfor er det afgørende at få klarlagt, om der er lignende problemer hos andre havbrug, siger Christian Rabjerg Madsen.