Hedensted byråd: Hjarnø Havbrug A/S kan fortsætte deres ulovlige havbrugsdrift

Foto- Kaninen Katrine fra Endelave på Facbook004.jpeg

Hedensted Kommunes byråd vedtog i onsdags ikke at udstede et standsningspåbud over for Hjarnø Havbrug A/S. Byrådspolitikerne begrundede det blandt andet med, at havbrugsvirksomhedens muslingeopdræt har medført, at der sandsynligvis ikke er sket skade på miljøet, og at et standsningspåbud ville være ude af proportioner. Men Danmarks Sportsfiskerforbund har fået aktindsigt i Hjarnø Havbrug A/S’ egne indberetninger af deres muslingeproduktion. De viser, at der efter 2014 ikke er høstet en eneste musling og dermed ikke fjernet noget som helst kvælstof og fosfor fra vandmiljøet.

Det vedtog byrådet

 

  • At administrationen sender en indskærpelse om, at vilkår skal overholdes, eksklusive kompenserende foranstaltninger.

 

  • At der varsles påbud om, at virksomheden skal sikre, at alle relevante produktionsoplysninger opgøres, registreres og er tilgængelige for kommunen på en måde, så det sikres, at der kan gennemføres et effektivt tilsyn.

 

  • At når ovenstående er gennemført varsles/meddeles der med udgangspunkt heri nye og/eller reviderede vilkår om egenkontrol.

 

  • At optag af fisk skal påbegyndes senest ved udgangen af oktober måned 2018 og være afsluttet inden årets udgang.

 

  • At, når beslutningen fra byrådets meddeles virksomheden, skal administrationen gøre opmærksom på, at proportionalitetsprincippet indgår i vurderingen af ikke at nedlægge et straksforbud.

Læs referat fra byrådsmødet her.

Et flertal i Hedensted byråd vedtog på onsdagens byrådsmøde, at Hjarnø Havbrug A/S kan forsætte sin ulovlige havbrugsdrift. Beslutningen blev truffet på baggrund af, at kommunen efter det seneste byrådsmøde den 29. august havde indhentet en uvildig juridisk redegørelse for, hvilke indgrebsmuligheder kommunen har over for Hjarnø Havbrug A/S i den konkrete situation.

I stedet for et standsningspåbud indskærper kommunen nu over for Hjarnø Havbrug A/S, at virksomheden fremover skal overholde produktionsvilkårene, og samtidig holde eventuelle effekter af kompenserende muslingeopdræt ude af sine produktions- og udledningsregnskaber.

Blandt byrådets 27 medlemmer ønskede kun to at udstede et standsningspåbud over for Hjarnø Havbrug A/S. Torsten Sonne Petersen (SF) foreslog over for byrådet et standsningspåbud gældende fra den 15. november, men kun Steen Christensen (S) bakkede forslaget op, og det blev derfor stemt ned.

– Byrådsflertallets beslutning om, at Hjarnø Havbrug A/S blot kan forsætte deres ulovlige havbrugsdrift på bekostning af vandmiljøet i Horsens Fjord og As Vig er dybt krænkende for retsfølelsen hos de mange lovlydige borgere og virksomheder i såvel Hedensted Kommune som nabokommunerne, der overholder lovgivningen og i dyre domme betaler for rensning af deres spildevand, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Det eneste lyspunkt på byrådsmødet var, at de to byrådsmedlemmer Steen Christensen (S) og Torsten Sonne Petersen (SF) kæmpede bravt for at få et standsningspåbud igennem. Det vil jeg gerne kvittere for, siger Verner W. Hansen.

Indskærpelse uden konsekvenser
Med byrådsflertallets beslutning ser det ud til, at omfattende overtrædelser af gældende miljølovgivning ikke har konsekvenser i Hedensted Kommune.

– Byrådets indskærpelse over for Hjarnø Havbrug A/S er reelt betydningsløs. Det er jo fuldstændig indlysende, at virksomheden skal overholde sine miljøgodkendelser og de gældende produktionsvilkår. Det har de skullet hele tiden. Men det har Hjarnø Havbrug A/S altså ikke gjort i årevis. Så samtidig med at man nu sender en indskærpelse til virksomheden om, at vilkårene skal overholdes, så sender man et klart signal om, at hvis virksomheden alligevel ikke overholder vilkårene – ja, så har det altså ingen konsekvenser, siger Verner W. Hansen.

Helt på månen
Flere byrådspolitikere, herunder formand for Udvalget for Teknik, Lene Tingleff, påstod under byrådsmødet, at Hjarnø Havbrug A/S’ markante overproduktion ikke har haft konsekvenser for vandmiljøet. De henviste i den forbindelse til virksomhedens produktion af muslinger og tang.

– Det er helt på månen, at flere byrådsmedlemmer igen og igen postulerer, at det ikke har haft konsekvenser for vandmiljøet, at Hjarnø Havbrug A/S i årevis har overskredet deres udledningstilladelser i væsentligt omfang med henvisning til, at det er kompenseret med produktion af muslinger og tang. Hvis Hedensted Kommune har dokumentation for disse påstande, så vil vi gerne se dokumentationen, siger Verner W. Hansen.

Danmarks Sportsfiskerforbund har netop fået aktindsigt i Hjarnø Havbrug A/S’ egne indberetninger til Fiskeristyrelsens akvakulturstatistik over muslingeproduktion for perioden 2013-2017, og her viser tallene et ganske andet billede, end det kommunens forvaltning og byrådets politikere tegner.

– Indberetningerne til akvakulturstistikken viser, at der efter 2014 ikke er blevet høstet en eneste musling og dermed heller ikke er blevet fjernet et eneste gram kvælstof eller fosfor fra vandmiljøet via muslingeproduktion, slutter Verner W. Hansen.