DSF til Hedensted Kommune: Hjarnø Havbrug A/S har ikke høstet muslinger

musling lars pauli.jpeg Hjarnø Havbrug A/S' egne indberetninger til Fiskeristyrelsens akvakulturstatistikker viser, at der ikke er blevet høstet en eneste musling siden 2014 – og dermed ikke fjernet et eneste ton kvælstof fra havmiljøet. Foto: Lars Pauli.

Hjarnø Havbrug A/S har ikke høstet en eneste musling og dermed ikke fjernet noget som helst kvælstof og fosfor fra havmiljøet siden 2014. Alligevel valgte Hedensted Kommune at give virksomheden tilladelse til at fortsætte sin ulovlige produktion af fisk – blandt andet på baggrund af en postuleret muslingeproduktion.

Andreas Findling Rottem Crop

Andreas Findling-Rottem

Presse- og kommunikationsansvarlig

Under byrådets behandling af sagen vedrørende Hjarnø Havbrug A/S på byrådsmødet d. 19. september gav formanden for Udvalget for Teknik, Lene Tingleff, og flere andre byrådsmedlemmer udtryk for den opfattelse, at de betydelige ulovlige merudledninger af kvælstof, fosfor og organisk materiale fra virksomhedens havbrug ikke har forurenet vandmiljøet, fordi det angiveligt er kompenseret af virksomhedens produktion af muslinger og tang.

Det indgår samtidig i den uvildige juridiske vurdering, foretaget af advokat Mads Kobberø, at muslingerne har haft en betydelig kvælstof-reducerende effekt – og at Hjarnø Havbrug A/S derfor ikke har eller kun i begrænset omfang har overtrådt de i miljøgodkendelsen tilladte udledningsmængder. Men advokatens redegørelse bygger på oplysninger fra forvaltningen i Hedensted Kommune, som åbenbart har kendskab til en produktion af muslinger, som det ellers ikke er muligt at finde dokumentation for.

Senest fremgår det nu af kommunens pressemeddelelse af 20. september om byrådsbeslutningen, at kommunen siden det seneste byrådsmøde har modtaget nye opgørelser fra Hjarnø Havbrug A/S, der underbygger virksomhedens tidligere oplysninger om, at produktion af muslinger og tang i det væsentlige kompenserer for udledningen af kvælstof.

Men det stemmer på ingen måde overens med de oplysninger om Hjarnø Havbrug A/S’ muslingeproduktion, som Danmarks Sportsfiskerforbund er i besiddelse af. De viser nemlig, at der ikke er høstet en eneste musling siden 2014, og at der dermed ikke er fjernet noget som helst kvælstof og fosfor fra havmiljøet.

– Med baggrund i de oplysninger som vi i Danmarks Sportsfiskerforbund er i besiddelse af, er der efter vores vurdering ikke noget som helst belæg for kommunens vurderinger af, at virksomhedens betydelige ulovlige merudledninger af kvælstof, fosfor og organisk materiale fra virksomhedens havbrug ikke har forurenet vandmiljøet, fordi det angiveligt er kompenseret af virksomhedens produktion af muslinger og tang. Hjarnø Havbrug A/S har nemlig selv indberettet til Fiskeristyrelsens akvakulturstatistik, at de ikke har høstet muslinger siden 2014, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

– Der er dermed ikke fjernet noget som helst kvælstof og fosfor fra vandmiljøet, der kan kompensere for virksomhedens betydelige ulovlige merudledninger, siger Verner W. Hansen.

Danmarks Sportsfiskerforbund har nu i et brev til borgmester i Hedensted Kommune, Kasper Glyngø, anmodet kommunen om at få tilsendt de sagsakter, som ligger til grund for kommunens vurderinger af, at virksomhedens muslingeproduktion har kompenseret for virksomhedens ulovlige merudledninger.

Læs brevet til borgmesteren her.