Velkommen til de nye ministre

shutterstock_102999218.jpg Ifølge Jacob Ellemann-Jensen vil han som ny miljø- og fødevareminister sætte miljøet forrest. Og han får allerede chancen, når der skal træffes beslutninger om forvaltningen af de små vandløb.

I Danmarks Sportsfiskerforbund ønsker vi både Jacob Ellemann-Jensen og Eva Kjer Hansen tillykke med deres nye ministerposter. I forbundet ser vi frem til et konstruktivt samarbejde med henblik på at skabe et bedre lystfiskeri i Danmark.

Så har naturen, miljøet og fiskene endnu en gang fået nye ministre. Danmarks Sportsfiskerforbund vil i den anledning gerne ønske Jakob Ellemann-Jensen og Eva Kjer Hansen stort til lykke med deres nye hverv som henholdsvis miljø- og fødevareminister og som minister for nordisk samarbejde, ligestilling og fiskeri. Vi ser frem til et godt og konstruktivt samarbejde med de to nye ministre med henblik på at skabe et godt grundlag for lystfiskeri for alle i en rig natur med flere vilde fisk.

Miljøet kommer først
Vi har i den sammenhæng med tilfredshed bemærket, at Jakob Ellemann-Jensen i forbindelse med sin tiltræden har erklæret, at han som miljø- og fødevareminister vil stå for en mere grøn kurs, hvor han først og fremmest er miljøets minister. Det får han allerede i den nærmeste tid rig anledning til at omsætte til handling, når der skal træffes vigtige beslutninger af stor naturmæssig betydning for forvaltningen af de danske vandløb og de danske marine områder.

Vi bidrager naturligvis gerne her med et par opfordringer. Eksempelvis kan ministeren sikre, at der ikke sker yderligere forringelser af naturbeskyttelsen af små vandløb med stor naturværdi, ved at beholde dem i vandområdeplanerne, når der netop her i foråret skal træffes beslutning vedrørende indstillingerne fra kommuner og vandråd om revurderingen af de små vandløb i forhold til vandområdeplanerne.

Desværre kan vi nok ikke forvente, at ministerskiftet fører til en grøn kursændring i forhold til hele akvakulturplanen for etablering af nye natur- og miljøødelæggende havbrug. Til gengæld kan vi love den nye minister, at vi fortsat vil kæmpe imod disse havbrug fra bur til bur.
Verner W. Hansen, formand for Danmarks Sportsfiskerforbund.
Jakob Ellemann-Jensen - Århus Syd.jpg Den nye miljø- og fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen.

Endvidere kan ministeren sikre, at der skabes et godt grundlag for en mere helhedsorienteret forvaltning af vandløb og ådale, hvor natur, afvanding og klimaudfordringer tænkes sammen, og hvor naturbeskyttelsen ikke forringes, når rapporten fra ekspertudvalget om ændret vandløbsforvaltning nu skal omsættes til praksis. Og så kan ministeren sikre, at der gennemføres en nødvendig beskyttelse af Øresunds unikke natur ved at sætte en stopper for råstofindvindingen, når de kortlægninger, der nu er sat i gang, foreligger i efteråret.

Havbrug skal stadig på land i lukkede anlæg
Desværre kan vi nok ikke forvente, at ministerskiftet fører til en grøn kursændring i forhold til hele akvakulturplanen for etablering af nye natur- og miljøødelæggende havbrug. Til gengæld kan vi love den nye minister, at vi fortsat vil kæmpe imod disse havbrug fra bur til bur. Havbrug i åbne bure i havet er alt andet end grønt. Al fiskeopdræt skal i stedet foregå på land i lukkede, recirkulerede anlæg.

Eva Kjer Hansen - Kolding Syd.jpg Den nye minister for ligestilling, nordisk samarbejde og fiskeri, Eva Kjer Hansen.

Naturgrundlaget afgørende
På det fiskeripolitiske område ser vi frem til, at Eva Kjer Hansen viderefører arbejdet med udviklingen af en ny national strategi for lystfiskeri, der sidste år blev iværksat af Esben Lunde Larsen. I den forbindelse vil vi gerne bidrage til at give ministeren et godt indblik i, at hele grundlaget for udviklingen af såvel det danske lystfiskeri som lystfiskerturisme hviler på tre helt afgørende forudsætninger:

• At der findes det nødvendige naturgrundlag for store vilde fiskebestande, der er så robuste, at der kan udøves et bæredygtigt lystfiskeri, herunder de små vandløbs naturmæssige betydning for de vilde fiskebestande.

• At forvaltningen af fiskebestandene og fiskeriet skal foregå på et bæredygtigt grundlag, som tager udgangspunkt i biologiske vurderinger, men som også inddrager socioøkonomiske forhold.

• At udviklingen og forvaltningen af lystfiskeriet – herunder også udvikling af lystfiskerturisme – skal foregå i et tæt samspil med de lokale lyst- og sportsfiskerforeninger og deres mange frivillige ildsjæle.

Foto- Kaninen Katrine fra Endelave på Facbook003.jpg
Nye åbne havbrug i Kattegat er en trussel for vores havmiljø og de lokale, vilde bestande af både laks og særligt havørreder. Derfor arbejder forbundet fortsat for lukkede, recirkulerede anlæg på land. Foto: Kaninen Katrine fra Endelave på Facebook.
DSC_0025.jpg
Udviklingen af det danske lystfiskeri skal ske i tæt samarbejde med de lokale lystfiskerforeninger og deres mange frivillige ildsjæle.

Endvidere har vi naturligvis en række konkrete fiskeripolitiske initiativer, som vi også ser frem til at samarbejde med ministeren om. Revision af Sjællandsbekendtgørelserne er i den forbindelse en af de sager, der presser sig på. Derudover har vi et klart ønske om, at gedde, aborre, sandart, havørred og laks udpeges som sportsfiskerarter, og at der dermed også vedtages et omsætningsforbud for disse.

Udfasning af redskabsfiskeri i de danske søer er et andet vigtigt mål, hvis det danske ferskvandsfiskeri skal styrkes. Samtidig oplever forbundets medlemmer og de danske lystfiskere stadig, at det ulovlige redskabsfiskeri er udbredt – både i fersk- og saltvand – så en styrket fiskerikontrol er derfor et område, vi også gerne ser ministeren prioritere.

hald15032016.jpg
I Danmarks Sportsfiskerforbund ønsker vi, at gedde, aborre, sandart, havørred og laks udpeges som sportsfiskearter og dermed også bliver omfattet af et omsætningsforbud.