Havmiljøet trues: Dam- og havbrug vil få ekstra kvælstofpulje på 423 tons

1474957973_fisk4.jpg Øget kvælstofudledning kan føre til iltsvind og fiskedød. Foto: Erik Tveskov.

Regeringen vil give danske dam- og havbrug tilladelse til at udlede ekstra 423 tons kvælstof. Det kan få fatale konsekvenser for de indre danske farvande, der i forvejen gisper.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

I 2015 vedtog regeringen Fødevare- og landbrugspakken og i forlængelse deraf en vækstplan for akvakultur i Danmark. Det er på den baggrund, at regeringen med et nyt lovforslag nu vil give Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen mulighed for at tildele de danske dambrug og havbrug en merudledning på 423 tons kvælstof.

– De danske farvande gisper efter vejret, og tilstanden er flere steder kritisk. Det er derfor ubegribeligt og dybt uansvarligt, at regeringen vil tildele dambrug og havbrug en ekstra kvælstofpulje på 423 tons i de tilfælde, hvor kommunerne ikke mener, at der er denne mulighed af hensyn til miljøet, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

I et høringssvar til lovforslaget påpeger Danmarks Sportsfiskerforbund, at den ekstra kvælstofudledning er dybt problematisk, når størstedelen af de indre danske farvande i forvejen er hårdt belastede og i en miljømæssig kritisk tilstand. Derudover vil en forringelse af havområdernes miljøtilstand med al sandsynlighed være i strid med både Vandrammedirektivet og flere andre EU-direktiver.

Vanplaner_GIS.jpg
Regeringen vil give dambrug og havbrug en ekstra kvælstofpulje på 423 tons til trods for, at det danske havmiljø er i kritisk tilstand.

Øget fosfor-udledning bliver overset 
Den øgede kvælstofudledning vil også medføre en øget udledning af fosfor i omegnen af 47 tons og iltforbrugende slam fra fiskeproduktionen. Dette faktum er mere eller mindre overset i bemærkningerne til lovforslaget.

– En cocktail af kvælstof, fosfor og slam vil naturligvis påvirke vores farvande – særligt de Østjyske fjorde, der i dag er modtager af store mængder næringsstoffer fra landbrug og fiskeopdræt i dambrug, siger Lars Brinch Thygesen.

– Fosfor er i forvejen den væsentligste begrænsende faktor for udvidelse af havbrug i indre farvande i forhold til vores aftaler i HELCOM (red., mellemstatslig kommission til beskyttelse af Østersøen). Men det behandles slet ikke i bemærkningerne til lovforslaget.

De danske farvande gisper efter vejret og tilstanden er flere steder kritisk. Det er derfor ubegribeligt og dybt uansvarligt, at regeringen vil tildele dambrug og havbrug en ekstra kvælstofpulje på 423 tons.
– Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Er Limfjorden opgivet? 
I forbindelse med lovforslaget er Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen blevet bedt om at udarbejde et kort, der skal vise, hvor den øgede kvælstofudledning forventes, og hvor der er størst potentiale for at opnå tilladelse til en merudledning.

– Kortet og ministerens tilhørende kommentar tyder på, at man reelt har opgivet at opnå de miljømæssige mål, der er for Limfjorden, før efter 2027. Det er beskæmmende, siger Lars Brinch Thygesen.

Generelt er hensynet til Natura 2000-udpegninger ikke medtaget i tilstrækkeligt omfang i lovforslaget.