Lakselus – en reel trussel for de danske havørredbestande

00_norge_lusedøden.jpg

Med regeringens vækstplan for akvakultur er der lagt op til en markant øget produktion af burfisk i danske farvande. Det kan medføre en eksplosiv vækst i antallet af parasitten lakselus, der i givet fald vil få dramatiske konsekvenser for vores vilde havørreder og laks. Denne problematik er blevet fuldstændig forbigået af regeringen. Danmarks Sportsfiskerforbund kræver derfor, at Miljø- og fødevareministeren nu tager lakselusproblematikken alvorligt.

Foto: Anders Lamberg

Relateret: Læs om Danmarks Sportsfiskerforbunds foretræde for Miljø- og Fødevareudvalget her

Danmarks Sportsfiskerforbund er dybt bekymret over risikoen for, at en øget produktion af burfisk – som vækstplanen for akvakultur lægger op til – vil få katastrofale konsekvenser for vores vilde bestande af havørred og laks. Derfor har Forbundet i denne uge sendt en henvendelse og et notat til Miljø- og fødevareudvalget med krav om, at Miljø- og Fødevareministeren tager stilling til problemet. 

En øget produktion af burfisk i Kattegat vil kunne medføre en eksplosiv vækst i parasitten lakselus, som det allerede er set i f.eks. Norge, Skotland og Irland, hvor de vilde bestande af særligt havørred men også laks flere steder er gået drastisk tilbage. Denne risiko er dog blevet fuldstændig ignoreret af regeringspartierne og Miljø- og Fødevareministeren under behandlingen af lovforslag L111. Her har ministeren ellers modtaget en række relevante spørgsmål, der kræver svar på de lakselusproblemer, en øget havbrugsproduktion vil medføre.

Spørgsmål om lakselusproblematikken til ministeren: Spørgsmål 6, spørgsmål 14, spørgsmål 15 og spørgsmål 64.

– Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen har desværre ikke taget de hidtidige spørgsmål om lakseproblematikken alvorligt, men slået det hen med, at Miljøstyrelsen og rådgivende, danske forskere ikke vurderer, at en øget havbrugsproduktion vil skabe risiko for problemer med lakselus. Men ministeren angiver ikke, hvilket forskningsmæssigt grundlag disser vurderinger bygger på, siger Verner W. Hansen, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

05_mange-lus_DSC0012 (1).jpg

Trussel mod de vilde laksefisk

I Danmarks Sportsfiskerforbunds notat, der bygger på den nyeste forskning inden for området – herunder materiale fra bl.a. DTU Aqua, DTU VET og det norske Havforskningsinstitut – fremgår det klart, at der med en øget havbrugsproduktion i Kattegat vil være en reel risiko for, at lakselusene vil eksplodere i antal og dermed udgøre en trussel for de danske, vilde fiskebestande.

– Helt overordnet er det veldokumenteret, at der med havbrugsproduktion af laksefisk i åbne netbure følger en massiv fremgang for parasitten lakselus. Det er også veldokumenteret, at lakselus har medført dramatiske nedgange for havvandrende laksefisk i Norge, Skotland og Irland. Hvis antallet af lakselus i Kattegat opnår niveauer, som det er set ved havbrug i Norge, Skotland og Irland, er der god grund til at antage, at det kan få samme dramatiske følger for laks og havørred i store områder af de indre danske farvande, skriver fiskebiolog Kaare Manniche Ebert bl.a. i notatet.

Foto--Kaninen-Katrine-fra-Endelave-på-Facbook003_0.jpg

En del af diskussionen om, hvorvidt lakselus vil blive et problem i Kattegat, går bl.a. på om saltholdigheden i dette havområde er høj nok til at lakselusen kan gennemføre sin livscyklus. Men ifølge både norske og danske eksperter, kan lakselus give problemer i områder, hvor vandet har en saltholdighed på 20 ‰ og derover – og i Kattegat er saliniteten i lange perioder netop over 20 ‰. På den baggrund vurderer DTU Aqua derfor, at ”… det er meget vanskeligt at udpege områder i Kattegat, hvor havbrug kan etableres uden risiko for infektion”.

Danmarks Sportsfiskerforbund mener derfor, at regeringen fuldstændig tilsidesætter alvorlige risici i forbindelse med etableringen af nye havbrug i danske farvande.

– Meget tyder på, at lakselus vil blive et problem i de danske farvande, hvis regeringens vækstplan gennemføres. Det kan og vil vi ikke acceptere, og derfor har vi nu lagt pres på ministeren og kræver et fyldestgørende svar på denne henvendelse, slutter Verner W. Hansen.

LINKS

Danmarks Sportsfiskerforbunds notat om lakselus.

Danmarks Sportsfiskerforbunds henvendelse til Miljø- og fødevareudvalget.

Verner W. Hansens leder om havbrugsproblematikken fra Sportsfiskeren #1.2017.

FAKTA

VÆKSTPLAN FOR AKVAKULTUR
Der lægges i regeringens og Dansk Folkepartis vækstplan op til, at der skal etableres nye havbrug med en samlet produktionskapacitet på 16.000 tons regnbueørreder i den åbne del af Kattegat. Saltholdigheden i store dele af Kattegat er så høj, at det ikke kan afvises, at parasitten lakselus vil kunne formere sig eksplosivt, som det er set ved havbrug i norske, skotske og irske farvande. Infektion af lakselus har her fået dramatiske konsekvenser for de vilde bestande af laks og havørred, der i visse områder er gået voldsomt tilbage. Et meget relevant spørgsmål er derfor, om det ud fra den bedst tilgængelig viden vil være forsvarligt at etablere havbrug i Kattegat, som der lægges op til i vækstplanen.

LAKSELUS

Lakselus (Lepeophteirus salmonis) er en ektoparasit – det vil sige en snylter, der sætter sig på ydersiden af sin vært. Parasitten lever af slim, blod og fiskevæv. Den gnaver sig gennem det beskyttende slimlag og ind i kødet på sin vært. Hvis en lille laks eller ørred får mere end 10 lakselus på sig, kan den ikke overleve. Men også de store fisk risikerer at dø, hvis antallet af snyltere er stort nok.