veggerslev-aa-2.jpg

Gerhard Brandt Jørgensen fra vandplejeudvalget i Sportsfiskerforeningen for Grenaa og Omegn har sendt nedenstående til Sportsfiskeren.dk.

Et vandløb, der igennem årtier er blevet mishandlet, og derefter isoleret på grund af en stormflod, er ved hjælp af lokale beboere, lodsejere, Norddjurs Kommune og Sportsfiskerforeningen for Grenå og omegn, nu ved og få noget af sin egen naturlige fiskebestand tilbage.

Lokale beboere i Veggerslev har tidligere haft fornøjelsen af, at fange bækørreder og ål i Veggerslev å, men den fornøjelse har de ikke haft i mange år, og som Ole Rasmussen fra Veggerslev tidligere har sagt til mig ”nu ser man jo nærmest ikke en eneste fisk i åen længere”.

Årsagen til, at lokale beboere ikke længere ser fisk i åen er, at man tidligere har udrettet åen og sænket vandstanden. En anden meget væsentlig årsag til at naturen nærmest kollapsede i Veggerslev å er; at da man for over 50 år siden begyndte kloakeringen i Rimsø, Karlby og Veggerslev lagde man udløbene ud til Veggerslev å, og selv om man ledte kloakledningerne igennem et renseanlæg, fungerede mange af datidens renseanlæg i DK jo nærmest mere symbolsk end effektivt, og resultatet var ofte, at der blev udledt forøgede koncentrerede mængder spildevand til vandmiljøet, end man hidtil havde set.

Fra naturens side er det jo sådant indrettet, at jo mindre et vandløb er, jo mere sårbart er det over for ændringer, og ovennævnte ændringer er med andre ord nærmest en voldtægt af Veggerslev å, specielt når man ser hvor lille et vandløb det egentlig er.

Det var nok også derfor, at en gruppe af bekymrede borgere i 2013 rettede henvendelse til Sportsfiskerforeningen for Grenå og omegn og spurgte, om foreningen havde en ide om hvordan, der kunne rettes op på den sørgelige tilstand i Veggerslev å.

Efter et fællesmøde i det lokale forsamlingshus tog jeg kontakt til samtlige lodsejere langs åen fra Grenåvej og ud til Kattegat, og bort set fra en enkelt lodsejer var der positiv respons fra de øvrige.

Vandløbet blev besigtiget, og selv om det efterhånden var en del år siden, at renseanlægget ikke direkte ledte vand ud i Veggerslev å, så ligger der stadig nogle slamaflejringer i åen. Det viste sig også, at der manglede en del grus og sten i vandløbet, hvilket er en vigtig forudsætning for mange af de forskellige vandløbsorganismer kan trives.

veggerslev-aa-1.jpg

Efter kontakt med vandløbsmyndigheden som i dette tilfælde er Norddjurs Kommune, blev det aftalt; at Veggerslev å skulle tilføres 10m3 gydegrus, som er en blanding af sten i mange forskellige størrrelser. Norddjurs betalte stenene, og Sportsfiskerforeningen skulle påtage sig den praktiske del af opgaven. Hovedparten af den praktiske del af opgaven lå imidlertid langs lodsejer Finn Sodemanns eng, og i lange perioder faldt der så meget regn i området, at kørsel med sten på engen var forbundet med fare for fastkørsel, og det der var værre, Men Vognmand Jan Stevnhoved i Veggerslev holdt øje med hvornår det blev tørvejr, og i eftersommeren 2015 sponsorerede han kørslen i engen. Herefter udlagde medlemmer fra Sportsfiskerforeningen gydegruset i vandløbet.

Så frem den for år tilbage kendte storm ”Bodil” ikke havde smadret røret til Veggerslev ås udløb i havet, var der sikkert også svømmet nogle ørreder ind fra havet i 2015/16 og lagt æg i de nye grusbanker. Men da passagen ved kysten ikke var udbedret før end i 2016, blev der desværre ikke noget ud af grusudlægningerne før end i vinteren 2016/17, og her har jeg for ganske få uger siden konstateret 4 gydebanker i Veggerslev å, så fremtiden for en tilbagevending af en fiskebestand i Veggerslev å er lige startet.

På grund af vandstandssænkning og regulering bliver bestanden ikke så stor som tidligere, men hvis passagen ved kysten udbedres og vedligeholdes, så bliver det måske muligt, at der igen engang kan fanges en bækørred eller ål i Veggerslev å.