Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder for bedre adgang og flere faciliteter i havnene.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Udvikling af lystfiskeriet i havnene


Sammen med Fishing Zealand har Danmarks Sportsfiskerforbund udgivet notatet 'Udvikling af lystfiskeriet i havnene', hvor vi anbefaler en række tiltag, der kan forbedre havnefiskeriet. Det er hovedsageligt:

  • Bedre information om fiskemulighederne.
  • Flere faciliteter som f.eks. renseborde.
  • Bedre sikkerhed ved f.eks. opsætning af redningskranse og -stiger.
  • Lettere adgang for handicappede.

Molefiskeri i de danske havne er en form for lystfiskeri, der har meget stor betydning og rekreativ værdi for mange tusinde lystfiskere. Det er et fiskeri med en lang historisk tradition, der har særlig stor betydning for grupper af befolkningen, der ikke er så mobile, og som derfor ikke har så let adgang til andre former for lystfiskeri. Det gælder eksempelvis byfamilier, børn og unge, ældre, handicappede, grupper med anden etnisk baggrund med flere.

Terrorsikring begrænser adgangen
Gennem de seneste 15 år er adgangen til at dyrke molefiskeri i mange af de danske havne blevet begrænset. Det skyldes, at der efter terrorangrebene i USA i september 2001 er blevet indført en række internationale regler – herunder EU-regler – om terrorsikring af havne med international skibsfart, som indebærer en række krav til adgangskontrol og overvågning af visse havnearealer.

Det er naturligvis regler, som også de danske havne skal leve op til. Men såvel de internationale som de danske regler giver et stort råderum for den enkelte havn til selv at bestemme konkrete, hensigtsmæssige sikringstiltag.

Der er i den sammenhæng desværre flere eksempler på, at lokale havnemyndigheder indfører omfattende begrænsninger i adgangen til havneområder og dermed begrænsninger i adgangen til at dyrke lystfiskeri, som er mere omfattende, end hvad der er nødvendigt for at leve op til kravene om terrorsikring. Det sker eksempelvis ofte ud fra økonomiske og praktiske hensyn uden at inddrage hensyn til de rekreative værdier, som adgangen til havnearealerne har for borgerne. I enkelte tilfælde har det gennem dialog med havnemyndighederne været muligt at få lempet den restriktive tilgang.

Mangel på gode faciliteter
Ved nogle af de havne, hvor der i dag er adgang, er der ingen eller meget få faciliteter som for eksempel renseborde, adgang til toiletter og rent vand, bådramper og generelle oplysninger om fiskeriet, ligesom adgangsforholdene for fysisk handicappede kan være uhensigtsmæssige. Der er med andre ord et stort og uudnyttet potentiale i at arbejde målrettet med at gøre havnene til gode fiskepladser.

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder for at forebygge flere adgangsbegrænsninger og for få at lempet de meget restriktive begrænsninger i havnene. Vi ønsker, at fiskeriet skal gøres bedre ved at tilbyde flere faciliteter til lystfiskerne. Indsatsen foregår blandt andet i tæt samarbejde med Fishing Zealand.

Forbundet arbejder også for at fastholde princippet om, at fiskeriet i saltvand skal kunne dyrkes vederlagsfrit overalt i Danmark – ud over betaling af det statslige fisketegn, hvis man er mellem 18 og 65 år.

Fisk