Danmarks Sportsfiskerforbund ønsker en mere bæredygtig forvaltning af fiskeriet i havet. Det indebærer blandt andet, at trawlfiskeri bør udfases og fremtidige reguleringer skal baseres på bedre viden og med inddragelse af lystfiskeriets veldokumenterede økonomiske værdi.

_0006_DSCF8923.jpg

Kaare Manniche Ebert

Biolog

Det grundlæggende problem i de danske farvande er for store udledninger af primært kvælstof. Men også overfiskning af fiskebestandene bærer en del af ansvaret for, at lystfiskeriet i havet i forhold til flere arter ligger langt fra det optimale. En mere bæredygtig forvaltning af de marine fiskearter er derfor øverst på ønskelisten. Og med Øresund som det lysende eksempel på, hvad det betyder for et farvand, at der ikke må fiskes med trawl, anbefaler Danmarks Sportsfiskerforbund, at trawlfiskeri udfases i de indre, danske farvande.

Torskefiskeriet i Østersøen er et eksempel på, at en dårlig regulering af erhvervsfiskeriet har medført begrænsninger for lystfiskeriet. Danmarks Sportsfiskerforbund anerkender, at det i visse tilfælde kan være nødvendigt at inddrage lystfiskeriet i reguleringen, men i det konkrete tilfælde, hvor torskebestanden i Øresund er i god balance, forekommer begrænsningerne i dette farvand ude af proportioner. Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder for, at eventuelle, fremtidige reguleringer bliver baseret på bedre datagrundlag, således at de bliver meningsfyldte og acceptable for lystfiskerne.

Der er tendens til, at lystfiskeriet negligeres, når fiskeriet i havet skal reguleres. Lystfiskeriets store socioøkonomiske potentiale er veldokumenteret. Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder derfor for, at dette element – værdien af lystfiskeriet – inddrages, når fremtidige reguleringer foretages.

Lystfiskeri i Natura 2000-områder skal være muligt
Den danske stat har udpeget i alt 97 marine Natura 2000-områder, som dækker 18 % af de danske farvande. 65 områder er en eller anden form for rev – som for eksempel stenrev, sandrevler og boblerev. I Tyskland er der indført forbud mod lystfiskeri i Natura 2000-områderne. I de danske områder lægges der op til, at der må lystfiskes over alt – bortset fra i de områder, hvor de meget skrøbelig boblerev befinder sig. De udgør kun en meget lille del af de 65 områder.

I alle 65 områder er der forbud mod brug af bundskrabende redskaber og ved boblerevene er alle former for garn, trawl og rusefiskeri desuden forbudt. Danmarks Sportsfiskerforbund støtter denne regulering og vil arbejde for at fastholde muligheden for lystfiskeri i Natura 2000-områder med stenrev og sandrevler.

Fisk