Leder: National lystfiskerstrategi

DSCF2631_small.jpg

NY NATIONAL LYSTFISKERSTRATEGI Danmarks Sportsfiskerforbund deltager i 2017 konstruktivt i udarbejdelsen af en ny national lystfiskerstrategi. Med til bordet bringer vi bl.a. klare ønsker om et styrket naturgrundlag for vores vilde fiskebestande, en bæredygtig forvaltning af fiskeriet og en øget inddragelse af de lokale sportsfiskerforeninger.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har, som det fremgår i dette nummer af Sportsfiskeren, taget initiativ til at sætte en proces i gang med henblik på at udvikle en ny national strategi for udvikling af det danske lystfiskeri, – herunder blandt andet også udviklingspotentialet i forhold til lystfiskerturisme. Som startskud på processen afholdt ministeren den 24. marts en temadag om lystfiskeri i Maribo med deltagelse af en bred kreds af interessenter. Det videre arbejde med udvikling af den nye nationale lystfiskerstrategi kommer nu til at foregå i en arbejdsgruppe med Jakob Ellemann-Jensen som formand. Arbejdet forventes afsluttet sidst på året.

01_søgarn.jpg

Tre fokusområder

Danmarks Sportsfiskerforbund vil i arbejdet med udviklingen af den nye lystfiskerstrategi fokusere på tre områder, der er af central betydning, nemlig:

  1. Det er en helt afgørende forudsætning for udvikling af såvel det danske lystfiskeri som lystfiskerturisme, at der er det nødvendige naturgrundlag for store vilde fiskebestande, der er så robuste, at der kan udøves et bæredygtigt lystfiskeri.
  2. Forvaltningen af fiskebestandene og fiskeriet skal foregå på et bæredygtigt grundlag, som tager udgangspunkt i biologiske vurderinger, men som også inddrager socioøkonomiske forhold.
  3. Udviklingen og forvaltningen af lystfiskeriet – herunder også udvikling af lystfiskerturisme – skal foregå i et tæt samspil med de lokale lyst- og sportsfiskerforeninger og deres mange frivillige ildsjæle.
FinstadAtlanticSalmonLice1_small.jpg

Et styrket naturgrundlag

I forhold til naturgrundlaget er der fortsat store udfordringer med hensyn til at genskabe gode naturforhold i mange af vores vandløb, blandt andet ved fjernelse af spærringer, vandløbsrestaureringer mv. Og vandmiljøet i en stor del af vores søer og i vores fjorde og kystområder er fortsat i en dårlig tilstand på grund af udledning af alt for mange næringsstoffer. I en strategi for udvikling af det danske lysfiskeri vil det derfor være af afgørende betydning, at indsatserne for at løse disse udfordringer får høj politisk prioritet. I den sammenhæng trækker det derfor også i en helt forkert retning, når man politisk beslutter at tage små vandløb med stor naturværdi ud af vandområdeplanerne og dermed ud af både naturgenopretning og naturbeskyttelse. Eller når man politisk beslutter at øge belastningen af vores havmiljø ved etablering af en række nye forurenende havbrug, der samtidig vil indebære en alvorlig risiko for, at vores vilde ørredbestande udsættes for angreb af lakselus.

Konkrete forvaltningstiltag

Med hensyn til forvaltningen af fiskebestandene og fiskeriet har forbundet nogle konkrete forslag, som vi vil bringe ind i arbejdet med strategien, blandt andet:

  • Et omsætningsforbud for de fem vigtigste sportsfiskearter: gedde, aborre, sandart, ørred og laks (atlantiske).
  • Bedre regulering af fiskeriet i flaskehalse og snævre fjorde, – eksempelvis i lighed med de reguleringer, der er gennemført i Odense Fjord og Nybøl Nor.
  • Anvendelse af daglig fangstbegrænsning og vinduesmål som forvaltningstiltag, hvor det giver mening.
  • Udfasning af redskabsfiskeriet i de danske søer – først og fremmest garnfiskeriet.
  • Øget kontrol med det ulovlige redskabsfiskeri og skærpede sanktioner for de grove tilfælde af ulovligt fiskeri.
  • Forvaltningen af skarv skal foregå på et niveau, der sikrer, at det pres, skarven udgør på truede og sårbare fiskebestande, ikke har et uacceptabelt omfang – særligt i ferskvand.
Bornholm2011-175_small.jpg

Foreningerne skal inddrages

De lokale lyst- og sportsfiskerforeninger og deres store frivillige arbejde er en meget væsentlig del af selve fundamentet for det danske lystfiskeri. Det gælder både med hensyn til foreningernes arbejde med natur- og fiskepleje og med hensyn til de mange andre opgaver, som foreningerne varetager – eksempelvis i forhold til børn og unge. I forhold til en ny national strategi for udvikling af det danske lystfiskeri er det derfor vigtigt, at strategien også indeholder initiativer, der tager sigte på at skabe gode rammer for de lokale lyst- og sportsfiskerforeninger og deres udviklingsmuligheder. Det er samtidig vigtigt, at de lokale lyst- og sportsfiskerforeninger indgår som helt centrale aktører, når man lokalt og regionalt arbejder med udvikling af lystfiskerturisme.