DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

Lars Rasmussen

Lars Rasmussen

Direktør

Danmarks Sportsfiskerforbund er repræsenteret i en række råd og udvalg, som arbejder for et bedre vandmiljø, en mere mangfoldig natur, et bedre friluftsliv m.m. Se udvalgene her.


Interne udvalg mv.

Udvalg i henhold til § 14 i forbundets vedtægter

Forretningsudvalget
Torben Kaas (Formand)
Hans E. Nielsen (Næstformand)
Morten Jacobsen (Bestyrelsesmedlem)
Adm. ansvarlig: Lars Rasmussen


Fonden til Fiskeriets Fremme
Torben Kaas (Formand)
Simon Rømer (Forbundsbestyrelsen)
Hans E. Nielsen (Forbundsbestyrelsen)
Adm. ansvarlig: Lars Rasmussen (direktør, administrationen)


Udvalg under forbundsbestyrelsen i henhold til § 15

Konkurrencesektionerne
Havfiskeri: Mogens Laursen
Medefiskeri: Kasper Struck
DM i Fluekast: Thomas Lang
Surf casting: Arne Jørgensen og Kristian Ørsted Pedersen
Kontaktperson forbundsbestyrelsen: Direktør Lars Rasmussen
Adm. ansvarlig: Anne Holbæk

Instruktørsammenslutningen
Formand: Peter Stoltze
Kontaktperson forbundsbestyrelsen: Direktør Lars Rasmussen
Adm. ansvarlig: Direktør Lars Rasmussen

Natur- og miljøteams
Herfra rekrutteres vores repræsentanter til lokale råd, bl.a. er disse Teams med til at udpege/levere kandidater til vand- og naturråd.

Kontaktperson forbundsbestyrelsen: Hans E. Nielsen
Adm. ansvarlig: Natur og miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen


Ad hoc projekt- og følgegrupper nedsat af forbundsbestyrelsen

Følgegruppe vedrørende skarvforvaltning
Hans E. Nielsen (Forbundsbestyrelsen)
TorbenThinggard (Team koordinator)
Mikkel Dyekjær (Formand Skanderborg Lystfiskerforening)
Niels Aage Skovbo (medlem af DSF natur- og miljøteam i Østjylland)
Administrativ ansvarlig: Fiskebiolg Kaare M. Ebert

Følgegruppe National Lystfiskestrategi
Direktør Lars Rasmussen


Eksterne udvalg mv.

Miljø og Fødevareministeriet

Blåt Fremdriftsforum
Jan Karnøe (Forbundsbestyrelsen)
Natur og miljøkoordinator Lars Brinch Thygesen

Faglig referencegruppe
En faglig gruppe med forskere, konsulenter og repræsentanter fra interesseorganisationer, der har mulighed for at høre om nye forskningsprojekter i forbindelse med vandområdeplaner for næste generations VOP.

Natur og miljøkoordinator Lars Brinch Thygesen

Rådgivende udvalg for Vadehavet
Et kommunalt samarbejde hvor de mange interesser der er om Vadehavet sidder med i dette Råd. Kommunerne Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde er myndighed på flere områder, der har betydning for Vadehavet og de mange fantastiske vandløb der udmunder heri.

Natur og Miljøkoordinator Lars Brinch Thygesen

Bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet
Simon Simonsen, Vejen Sportsfiskerforening

Arbejdsgruppen vedrørende skarvforvaltning
Fiskebiolog Kaare M. Ebert

Følgegruppe vedrørende revision af forvaltningsplan for bæver
Fiskebiolog Kaare M. Ebert

§ 7-udvalget
Torben Kaas (Formand forbundsbestyrelsen)
Fiskebiolog Kaare M. Ebert

Overvågningsudvalget for Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet
Overvågningsudvalget for Det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram (EHFF) for programperioden 2014-2020 er nedsat af Fiskeristyrelsen, der også varetager formandsposten og sekretariatsfunktion. Udvalget er sammensat af repræsentanter for en række ministerier, lokale og regionale myndigheder, fiskerierhvervet, DTU, miljøorganisationer, brancheorganisationer og arbejdstagerorganisationer m.fl. Desuden deltager repræsentanter for EU-Kommissionen.

Nyt program for 2021-27 - i programmet bevilges EU-midler til vandløbsrestaurering mv.

Natur og miljøkoordinator Lars Brinch Thygesen
Fiskebiolog Kaare M. Ebert (suppleant)

Følgegruppen vedrørende kontrollen med det rekreative fiskeri
Fiskebiolog Kaare M. Ebert

Muslingeudvalget
Muslingeudvalgets overordnede formål er at belyse mulighederne for at fremme en miljømæssig og økonomisk bæredygtig udnyttelse af de naturlige danske muslingeforekomster og mulighederne for opdræt.

Jan Karnøe (Forbundsbestyrelsen)
Naur- og miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen

Bierhvervsfiskernævnet
Fiskebiolog Kaare M. Ebert


Øvrige

Den Danske Naturfond – Det Rådgivende Udvalg
Torben Kaas (Formand Forbundsbestyrelsen)

WWF’ s præsidium
Hans E. Nielsen (Næstformand Forbundsbestyrelsen)

Realdania – Det åbne land som dobbelt ressource (Collective Impact)
Styregruppen: Torben Kaas (Formand Forbundsbestyrelsen) og Direktør Lars Rasmussen

Arbejdsgruppe om Samfundsefterspurgt landbrugsdrift:
Natur og miljøkoordinator Lars Brinch Thygesen

DTU Aqua Advisery Board
Hans Martin Olsen

Friluftsrådet
Kontaktperson: Direktør Lars Rasmussen og Hans E. Nielsen (Næstformand Forbundsbestyrelsen)

Det Grønne Kontaktudvalg
Natur og miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen

Bliv Naturligvis – samarbejde med Danmarks Jægerforbund
Styregruppe: Direktør Lars Rasmussen
Arbejdsgruppe: Fiskebiolog Kaare Manniche Ebert

Fishing Zealand
Styregruppen: Arne Lauritzen (Forbundsbestyrelsen)
Fælles forum: Direktør Lars Rasmussen og Fiskebiolog Kaare Manniche Ebert

European Anglers Alliance (EAA)
Hans E Nielsen (Næstformand Forbundsbestyrelsen)
Direktør Lars Rasmussen
Fiskebiolog Kaare M. Ebert

Ferskvandsudvalget i EAA: Fiskebiolog Kaare M. Ebert
Saltvandsudvalget: Fiskebiolog Kaare M. Ebert

Rekordudvalget
Ejvind Hartmund, Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening

Søsportens Sikkerhedsråd
Arne Lauritzen (Forbundsbestyrelsen)

Revideret oktober 2020

Fisk