DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

Lars Rasmussen

Lars Rasmussen

Direktør

Danmarks Sportsfiskerforbund er repræsenteret i en række råd og udvalg, som arbejder for et bedre vandmiljø, en mere mangfoldig natur, et bedre friluftsliv m.m. Se udvalgene her.


Interne udvalg mv.

Udvalg i henhold til § 24 i forbundets vedtægter

Forretningsudvalget
Torben Kaas (Formand)
Hans E. Nielsen (Næstformand)
Morten Jacobsen (Næstformand)
Adm. ansvarlig: Lars Rasmussen

Fonden til Fiskeriets Fremme
Torben Kaas (Formand)
Morten Jacobsen (Forbundsbestyrelsen)
Linda Bollerup Høgh (Forbundsbestyrelsen
Hans E. Nielsen (Forbundsbestyrelsen)
Adm. ansvarlig: Lars Rasmussen (direktør, administrationen)

Udvalg under forbundsbestyrelsen i henhold til § 23 stk. 3

Konkurrencesektionerne
Havfiskeri: Mogens Laursen
Medefiskeri: Kasper Struck
DM i Fluekast: Thomas Lang
Surf casting: Arne Jørgensen og Kristian Ørsted Pedersen
Kontaktperson forbundsbestyrelsen: Torben Kaas
Adm. ansvarlig: Anne Holbæk

Instruktørsammenslutningen
Formand: Peter Stoltze
Kontaktperson forbundsbestyrelsen: Torben Kaas
Adm. ansvarlig: Direktør Lars Rasmussen

Natur- og miljøteams
Herfra rekrutteres vores repræsentanter til lokale råd, bl.a. er disse Teams med til at udpege/levere kandidater til vand- og naturråd.

Kontaktperson forbundsbestyrelsen: Hans E. Nielsen
Adm. ansvarlig: Natur og miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen

Oversigt over koordinatorer
Mariagerfjord – Per Nielsen
Århus – Arne Bager
Bornholm – Erik Thorsen
Vadehavet – Søren Rygaard Lenchow
Fyn – Lars Rix Petersen
Nordkysten – Rune Hylby
Vestjylland – Torben Thinggaard
Sydsjælland – Christian Skotte
Skagerrak Kattegat – Karsten Jakobsen
Østjylland – Jan Karnøe
Sydøstjylland – Morten Ringive

Juniorudvalget
Gunnar H. Pedersen (Formand)
Mike Birk, Odense Sportsfiskerklub
Marie Brandt, Fiskeklub København
Kim Larsen, Lystfiskerforeningen for Frederikshavn og Omegn
Jesper Ladegaard Nielsen, Holstebro og Omegns Fiskeriforening
Adm. ansvarlig: Direktør Lars Rasmussen
Kontaktperson fra Forbundsbestyrelsen – Kenn Larsen

Handicapudvalget
Egon Dall (Formand)
Søren Grothe
Lisa Dalgaard
Adm. ansvarlig: Direktør Lars Rasmussen
Kontaktperson fra Forbundsbestyrelsen Arne Lauritzen

Kontaktperson til de delegerede for de personlige medlemmer
Allan Schiby (Region Nordjylland)
Henrik Søballe Sørensen (Region Midtjylland)
Lars Feldskou (Region Syddanmark)
Torben Meldgaard (Region Sjælland)
Emil August Bilde Fogh (Region Hovedstaden)
Kontaktperson Forbundsbestyrelsen: Hans E. Nielsen og Linda Bollerup

Nedsættelse af udvalg udvikling af DSF’s administrative systemer og understøttelse af foreningernes arbejde:
Hans E. Nielsen

Ad hoc projekt- og følgegrupper nedsat af forbundsbestyrelsen

Følgegruppe vedrørende skarvforvaltning
Hans E. Nielsen (Forbundsbestyrelsen)
Torben Thinggard (Team koordinator)
Mikkel Dyekjær (Formand Skanderborg Lystfiskerforening)
Niels Aage Skovbo (medlem af DSF natur- og miljøteam i Østjylland)
Administrativ ansvarlig: Fiskebiolg Kaare M. Ebert

Kontakt til det nationale lystfiskercenter i Assens
Direktør Lars Rasmussen

Udvalg nedsat af miljøministeriet og ministeriet for fødevarer, land-brug og fiskeri:

Blåt Fremdriftsforum
Jan Karnøe (Forbundsbestyrelsen)
Natur- og miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen

Faglig referencegruppe
En faglig gruppe med forskere, konsulenter og repræsentanter fra interesseorganisationer, der har mulighed for at høre om og kommentere på nye forskningsprojekter i forbindelse med vandområdeplaner for næste generations VOP.

Natur- og miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen

Rådgivende udvalg for Vadehavet  
Et kommunalt samarbejde, hvor de mange interesser, der er om Vadehavet, sidder med i dette Råd. Kommunerne Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde er myndighed på flere områder, der har betydning for Vadehavet og de mange fantastiske vandløb, der udmunder heri.

Natur- og miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen

Bestyrelsen for Nationalpark Vadehavet
Simon Simonsen, Vejen Sportsfiskerforening

Arbejdsgruppen vedrørende skarvforvaltning
Fiskebiolog Kaare M. Ebert

Følgegruppe vedrørende revision af forvaltningsplan for bæver
Fiskebiolog Kaare M. Ebert

§ 7-udvalget
Torben Kaas (Formand forbundsbestyrelsen)
Fiskebiolog Kaare M. Ebert

Overvågningsudvalget for Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet
Overvågningsudvalget for Det danske hav- og fiskeriudviklingsprogram (EHFF) for programperioden 2014-2020 er nedsat af Fiskeristyrelsen, der også varetager formandsposten og sekretariatsfunktion. Udvalget er sammensat af repræsentanter for en række ministerier, lokale og regionale myndigheder, fiskerierhvervet, DTU, miljøorganisationer, brancheorganisationer og arbejdstagerorganisationer m.fl. Desuden deltager repræsentanter for EU-Kommissionen.

Nyt program for 2021-27 - i programmet bevilges EU-midler til vandløbsrestaurering mv.

Natur og miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen
Fiskebiolog Kaare M. Ebert (suppleant)

Følgegruppen vedrørende kontrollen med det rekreative fiskeri
Fiskebiolog Kaare M. Ebert

Muslingeudvalget
Muslingeudvalgets overordnede formål er at belyse mulighederne for at fremme en miljømæssig og økonomisk bæredygtig udnyttelse af de naturlige danske muslingeforekomster og mulighederne for opdræt.

Naur- og miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen

Bierhvervsfiskernævnet
Fiskebiolog Kaare M. Ebert

Interessentgruppe for Naturnationalparker
Næstformand Hans E. Nielsen

Øvrige

Den Danske Naturfond – Det Rådgivende Udvalg
Torben Kaas (Formand Forbundsbestyrelsen)

WWF’ s præsidium
Hans E. Nielsen (Næstformand Forbundsbestyrelsen)

DTU Aqua Advisery Board
Hans Martin Olsen

Friluftsrådet
Kontaktperson: Direktør Lars Rasmussen og Morten Jacobsen (Næstformand Forbundsbestyrelsen)

Det Grønne Kontaktudvalg
Natur og miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen

Dialogforum vedrørende biodiversitet
Natur- og miljøkonsulent Lars Brinch Thygesen
Suppleant: Fiskebiolog Kaare Manniche Ebert

Fishing Zealand
Styregruppen: Arne Lauritzen (Forbundsbestyrelsen)
Fælles forum: Direktør Lars Rasmussen og Fiskebiolog Kaare Manniche Ebert

European Anglers Alliance (EAA)
Hans E Nielsen (Næstformand Forbundsbestyrelsen)
Direktør Lars Rasmussen
Fiskebiolog Kaare M. Ebert

Ferskvandsudvalget i EAA: Fiskebiolog Kaare M. Ebert
Saltvandsudvalget: Fiskebiolog Kaare M. Ebert

Rekordudvalget
Ejvind Hartmund, Helsinge og Omegns Sportsfiskerforening og Per Skou Hansen(personligt medlem)

Søsportens Sikkerhedsråd 
Arne Lauritzen (Forbundsbestyrelsen)

Revideret januar 2023.

Fisk