Danmarks Sportsfiskerforbunds bestyrelse arbejder løbende med at styrke og udvikle forbundets strategi på en række kernesager. For hver enkel kernesag udarbejder bestyrelsen i samarbejde med sekretariatet positionspapirer, der beskriver forbundets holdning til et givent emne.

Du finder vores positionspapirer her:

Kyst og hav

Det danske havmiljø har det skidt, og økosystemerne er tæt på at kollapse. Den primære årsag er udledning af næringssalte og miljøfremmede stoffer, som har medført, at store områder årligt rammes af iltsvind i lange perioder. Det dårlige miljø har medført, at...

Arealanvendelse og vandmiljø

Ådale, moser og andre typer af lavbundsjorder er nøglen til den grønne omstilling af landbruget med store reduktioner i kvælstof- og CO2-udledning. Disse områder bør tages ud af landbrugsdriften til gavn for naturen, vandmiljøet og de rekreative muligheder, men også med henblik på en fremtidig klimasikring af landbrug og byer i forbindelse med øgede nedbørsmængder.

Ådale og vandløb

Naturlige vandløb og ådale med en rig natur er en forudsætning for sunde bestande af en lang række fiskearter. Men en stor del af de danske vandløb og ådale er påvirket negativt af menneskelig aktivitet. Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder målrettet på at forbedre...

Søfiskeri

Reguleringen af fiskeriet i de danske søer er baseret på en lovgivning, der ikke er blevet opdateret i mange år. Det gælder både lystfiskeri-, fritidsfiskeriog erhvervsfiskeri. På trods af at søerne i Danmark generelt er relativt små...

Muslinger og østers

De danske have lider. Kun 5 % af vores kystvande inden for 1 sømil-grænsen lever op til god økologisk tilstand. Blandt hovedårsagerne til den dårlige tilstand er en høj næringsstofbelastning, der fører til iltsvind, men også et ødelæggende fiskeri...

Klapning

Den primære årsag til havmiljøets pressede situation er udledning af næringsstoffer, men klapning og råstofindvinding bidrager også til, at de marine økosystemer er tæt på at kollapse mange steder. Det ses blandt andet ved, at kun 5 % af vores kystvande...

Fisk