Kritisabelt: Hedensted Kommune vil haste-oprense Gudenåen

Gudenaa, Toerring Gudenåen er ved Tørring og Aale et yderst populært stykke fiskevand med fine bestande af især bækørred. Her ses åen nedstrøms Åle bro - ikke langt fra å-strækket, der ønskes oprenset. Foto: Søren Astrup Jørgensen.

Torsdag d. 15. februar besluttede Udvalget for Vækst og Klima i Hedensted Kommune, at der skal foretages en straks-oprensning af sand og sediment i Gudenåen ved Tørring og Aale. Oprensningen skal ifølge kommunen sikre en bedre afvanding i det oversvømmelsesramte område. Men Danmarks Sportsfiskerforbund mener ikke, at en oprensning alene er den rigtige løsning, og den kan ikke foretages uden kontrolmåling og en vurdering af konsekvenserne.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

Efter et rekord-regnfuldt 2023 er det våde vejr ufortrødent fortsat i begyndelsen af 2024. Det har mange steder i landet ført til store oversvømmelser, og et af de særligt hårdt ramte områder er ved Tørring og Aale, der ligger ved Gudenåen. Her står vandet flere steder helt op til eller ind i husene.

Derfor besluttede Udvalget for Vækst og Klima i Hedensted Kommune på et møde d. 15. februar, at der hurtigst muligt skal foretages en straks-oprensning af Gudenåen ved de hårdest ramte områder. Men det er ikke en god løsning, mener Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

- Vi har naturligvis stor forståelse for den alvorlige situation, som rigtig mange lodsejere og husejere ved Tørring og Aale står i. Der skal derfor naturligvis arbejdes på, at man i fremtiden undgår disse store skader på ejendom, siger Lars Brinch Thygesen, og fortsætter: 

- Men en straks-oprensning af Gudenåen er ikke den rigtige løsning. Først og fremmest kan en oprensning først foretages, når vandet har trukket sig tilbage og dermed aldrig få en gavnlig effekt nu og her. For det andet vil det på sigt heller ikke forhindre nye oversvømmelser, siger Lars Brinch Thygesen. 

Ifølge ham er der behov for at se på en samlet løsning for hele Gudenåsystemet. 

- Oversvømmelser er en naturlig del af åens dynamik – og det er svært eller næsten umuligt at undgå, uanset hvor meget man graver åen ud. Man bør i stedet arbejde langsigtet med at finde områder langs Gudenåen, hvor vandet kan ”parkeres” og holdes tilbage. Det er allerede en del af strategien i Silkeborg Kommune, og jeg ved, at man i Gudenåkomiteen sammen fokuserer på det i arbejdet for en helhedsplan for Gudenåen, siger Lars Brinch Thygesen. 

Vandløbsregulativet skal følges 
Ønsker Hedensted Kommune alligevel at oprense dele af Gudenåen – som er politisk vedtaget – er der en række krav, som skal være opfyldt først. Krav der er fastsat i Vandløbsloven og andre love, samt i vandløbsregulativet for å-strækningen.

- Et vandløbsregulativ er ikke en sikring mod oversvømmelser. Et vandløbsregulativ er retsgrundlaget for håndteringen af vandløbet, herunder vedligeholdelsen. Vandløbsloven foreskriver, at der en lang række hensyn til natur og miljø, der skal iagttages ved udarbejdelse af et vandløbsregulativ. Loven siger derudover, at det skal tilstræbes at sikre, at vandløb kan benyttes til afledning af vand. De formål skal altså afspejles i regulativet. De rekordstore nedbørsmængder vi har fået de sidste måneder, kan ingen vandløb aflede hurtigt nok til at undgå oversvømmelser, og det skal de heller ikke kunne ifølge vandløbsregulativerne, forklarer Lars Brinch Thygesen og fortsætter: 

- Hedensted Kommune har selv udtalt, at vandløbsregulativet skal overholdes ved oprensningen. Det er naturligvis positivt. Men det kræver også en række grundige undersøgelser, blandt andet af om vandløbets såkaldte profil er overholdt, hvilket betyder, at der kan løbe det vand gennem strækningen, som beskrevet i vandløbsregulativet. Det er derfor svært at forestille sig, at det bliver muligt med en straks-oprensning indenfor de juridiske rammer, før der er foretaget målinger langs åen og en grundig faglig behandling i Hedensted Kommunes forvaltning, fastslår Lars Brinch Thygesen. 

Vandløbsregulativet har til hensigt at sikre, at eventuelle oprensninger eller grødeskæring sker med hensyntagen til vandløbets natur og fisk, der er beskyttet i henhold til en række andre love. 

- Det er afgørende, at Hedensted Kommune har for øje, at afvandingshensyn ikke står over hensynet til naturen og miljøet i åen. Det er sikret gennem Vandløbsloven og dermed regulativet. Gudenåen er på dette stræk kendt for fine bestande af bækørreder og delvist stalling samt en række vandløbsinsekter. Der skal derfor være foretaget grundige undersøgelser af, hvorvidt en oprensning vil påvirke disse, siger Lars Brinch Thygesen. 

Danmarks Sportsfiskerforbund og Horsens og Omegns Sportsfiskerforening har henvendt sig til Hedensted Kommune og fået oplyst, at forvaltningen er opmærksom på det. Der kan først foretages en oprensning efter, at der er udført kontrolmålinger af om regulativet er overholdt, samt foretaget en grundig faglig vurdering af om en oprensning skader Gudenåens plante og dyreliv.

Fisk