Vandområdeplan 3 skuffer: ”Uambitiøs og utilstrækkelig”

Vandomraadeplan 3 Danmarks Sportsfiskerforbund Vandområdeplan 3, der skal sikre et sundt vandmiljø og robuste fiskebestande i søer, åer og på kysterne, er ifølge Danmarks Sportsfiskerforbund langt fra ambitiøs nok. Foto: Andreas Findling-Rottem.

Regeringen kunne i dag, med over to års forsinkelse, præsentere Vandområdeplan 3. Planen skal sikre, at vores søer, åer og kystvande kommer i god tilstand. Men planen er langt fra ambitiøs nok, og virkemidlerne er for usikre, mener Danmarks Sportsfiskerforbund.

BESKYT VANDMILJØET

 

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder for et renere vandmiljø med en rig natur og flere vilde fisk.

 

En stor del af vores søer, åer og kystvande er i en dårlig tilstand. Der er behov for at reducere udledningen af næringsstoffer og sætte turbo på naturgenopretningen.

 

Støt os i kampen for et bedre vandmiljø!

Den skulle være den sidste og afgørende Vandområdeplan, der skulle sikre, at Danmark får rettet op på vandmiljøets miserable tilstand og samtidig sørge for, at vi lever op til målsætningerne i EU’s Vandrammedirektiv.

Men planen skuffer fælt, både hvad angår indsatserne for vores søer, åer og kystvande. Det mener formand for Danmarks Sportsfiskerforbund, Torben Kaas.

- Vandområdeplan 3 kommer med stor forsinkelse, og derfor var behovet for en hurtig og effektiv indsats for at bringe vores vandmiljø på ret kurs bare endnu mere vigtig. Men planen skuffer fælt på mere eller mindre alle parametre. Det gælder særligt for udledningen af næringsstoffer til vores hav, som gisper efter vejret og er tæt på en total knock out, men også for indsatserne i vores søer og vandløb, hvor alt for få er i den gode tilstand, som EU’s Vandrammedirektiv ellers dikterer, siger Torben Kaas.

DSCF0204 1

Torben Kaas, Formand

Danmarks Sportsfiskerforbund

Mangelfuld kvælstofindsats
En helt central del af planen skulle være at få nedbragt udledningen af kvælstof, som ellers har ligget på et stabilt niveau i 10 år.

- Det er nedslående, at ambitionen for reduktion af kvælstofudledninger ikke er et eneste ton højere end de ca. 10.800 tons om året, der blev aftalt i landbrugsaftalen fra 2021. Regeringen indrømmer selv, at det ikke er tilstrækkeligt til at opnå god økologisk tilstand i Danmarks 109 kystvande, siger Torben Kaas, formand i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Ifølge Miljøstyrelsen skal Danmarks kvælstofudledninger ned under 38.300 tons kvælstof om året. For at opnå det, skal udledningerne sænkes med ca. 18.000 tons kvælstof. Det vurderer Danmarks Sportsfiskerforbund sammen med flere eksperter og andre grønne organisationer.

- Havets fisk, dyr og planter har brug for, at vi langt hurtigere reducerer udledninger af kvælstof til et niveau, der sikrer god økologisk tilstand i alle kystvande. Netop i de her dage eksploderer algevæksten på vores kyster, blandt andet fordi koncentrationen af næringsstoffer er for høj. Så det kunne ikke være mere tydeligt, at havmiljøet har brug for akut hjælp, siger Torben Kaas.

Alligevel beror en stor del af indsatserne fortsat på frivillige ordninger, som tidligere har vist sig ikke at virke eller blive implementeret hurtigt nok.

– Vi frygter, at havmiljøet går i graven, og vi forventer, at EU tager affære, når Danmark ikke kommer i mål med sine forpligtelser i 2027, siger Torben Kaas.

Indsatsen for vandløb og søer halter
Over en årrække er mængden af kilometer vandløb, der er en del af Vandområdeplanerne, blevet skåret ned igen og igen. Alligevel er det med Vandområdeplan 3 langt fra alle målsatte vandløb, der står overfor forbedrende indsatser og tiltag. Det er dybt skuffende, mener Danmarks Sportsfiskerforbund.

- Alt for få vandløb ser ud til at få den hjælp, der er behov for, for at få opbygget en god natur og sunde fiskebestande. Det er helt uholdbart og trist med tanke på, at vores vandløbssystemer spiller en væsentlig rolle i både biodiversitets- og klimasammenhænge, siger Torben Kaas.

Miljøministeriet har med Vandområdeplan 3 endda meldt ud, at ”nogle af de vandløb, der endnu ikke er planlagt en indsats for, kan udpeges som ”stærkt modificerede” eller ”kunstige””.

– Vi oplever, at man her forsøger at fifle med opfyldelsen af Danmarks forpligtelser til beskyttelse af vandnaturen. Det er fuldstændigt uacceptabelt, siger Torben Kaas, der samtidig ærgrer sig over de manglende ambitioner hvad angår spærringerne i vandløbene:

- Vi har endnu ikke haft tid til at læse det fuldstændige materiale for Vandområdeplan 3 grundigt igennem, men det bekymrer os meget, at formuleringerne om de største og mest afgørende spærringer i vores vandløb er utroligt vage. Det tyder på, at spærringer som Tangeværket i Gudenåen og vandkraftværket ved Storåen sandsynligvis ikke bliver håndteret foreløbigt, til trods for at problemstillingerne omkring spærringerne skal være løst senest i 2027, siger Torben Kaas.

Han har heller ikke rosende ord til de indsatser, der er planlagt for søerne i Vandområdeplan 3.

– Der er ingen grund til at råbe hurra over, at man vil restaurere 41 søer og etablere spildevandsrensning for otte søer. Vi har i Danmark flere hundrede søer, hvor der ikke er opnået god økologisk tilstand, så der skal mere til for at nå i mål, siger Torben Kaas.

– Vi ser frem til at nærlæse materialet om vandområdeplanerne for 2021-2017, hvorefter vi er klar til at uddybe vores kommentarer, slutter han.

Fisk