Sådan gik årets elfiskeri efter moderfisk

Kolding Ved elfiskeriet i Kolding Å blev der fanget en havørred for hver 2,5 meter.

Årets elfiskeri efter moderfisk er ved at være overstået, og de befrugtede ørred- og lakseæg ligger nu i klækkebakkerne. Her kan du se, hvordan det gik fem forskellige steder i landet.

Mange foreninger og sammenslutninger har haft travlt i november, hvor de stod for elfiskeriet efter moderfisk i vandløbene. De fleste steder handlede det om havørreder, mens det i flere af de vestvendte jyske åer gjaldt laks.

Vi har set på resultaterne fem steder i landet. Tjek her, hvordan det er gået.

Esrum Å 
Esrum Ålaug var ude med elektroden den 19. og 20. november med den målsætning at fange 80 havørreder. Da fiskeriet var overstået, havde de 78 ørreder i hyttefadet, og tre store udlegede hunner var sat tilbage i åen, så målsætningen blev opfyldt.
Fiskene fordelte sig med 39 hanner og 37 hunner. Resultatet efter strygningen var 5-6 liter rogn, som er blevet fragtet til Fyns Laksefisk, hvor klækning og videre opvækst foregår.

Ålaugets formand Jan Kuhlmann Andersen forventer, at det rækker til produktionen af de 25.000-30.000 ørreder, der skal udsættes i åerne langs Nordkysten og Øresundskysten. Han fortæller også, at der var usædvanlig lidt vand i åen, og at det varme vejr i efteråret nok har fået flere fisk til at gyde tidligt.

Hadsten2 Det lykkedes at fange de nødvendige fisk i Lilleåen.

Lilleåen ved Hadsten
Hadsten Lystfiskerforening elfiskede i Lilleåen den 12. november, og forventningerne var høje, da fiskeriet i 2021 hurtigt gav de nødvendige fisk. Det krævede dog affiskning af en noget længere strækning i år, inden de afsluttede med 31 hunner og 9 hanner i hyttefadet.

Fiskene er nu overført til Gudenåens Ørredfonds klækkeri ved Skibelund, hvor de sammen med moderfisk fra Alling Å danner grundlag for de kommende udsætninger i den nedre del af Gudenå-systemet.

Driften af et klækkeri kræver en del mandskab, og John Eistrøm, der er formand for Hadsten Lystfiskerforening, fortæller, at man gerne tager imod frivillige, der har mod på at deltage i arbejdet.

Læs mere om elfiskeriet i Lilleåen her.

Ribe Å
I Ribe Å-systemet elfiskes der efter laks. Det er Samarbejdsudvalget for Ribe Å-systemet, der står for elfiskeriet.

Første fiskedag foregik i Gels Å, hvor resultatet blev 23 hunlaks og 46 hanner. På strækningen blev der desuden set mange ungfisk af både stalling og ørred, samt store havørreder, men mest overraskende var der også mellem 200 og 300 snæbler. Til sammenligning blev der i 2020 fanget 34 snæbler på samme strækning.

Anden fiskedag foregik ved Gram Å. Her blev det til 26 hunlaks og 8 hanlaks. Også her var der godt med ungfisk af stalling og ørred, samt godt 30 snæbler.
Ribe Å-systemet har været præget af lav vandføring, hvilket ikke har gjort passagen gennem Ribe by lettere, og der var desværre en del laks med forskellige skader.

Laksene er nu indleveret til Dansk Center for Vildlaks, der tager sig af klækningen og den videre opvækst.

Læs mere her.

Kolding Å
Kolding Sportsfiskerforening var for første gang i mange år ude at elfiske, og det var der en særlig grund til.

Kolding Å har været selvreproducerende i mange år, og derfor fisker man ikke moderfisk til produktion af udsætningsfisk, men tidligere var det afkom af Kolding Å-fisk, der blev udsat flere steder på Sjælland, og det har fortsat været tilfældet, når den lokale produktion er svigtet af den ene eller anden grund.

Denne produktion er foregået på Hvilested Dambrug ved Kolding Å, hvor man havde moderfiskene gående, men efter DTU Aquas mening var det påtrængende med en opfriskning af genmassen hos disse avlsfisk.

Derfor var nogle medlemmer af Kolding Sportsfiskerforening på elfiskeri den 20. november, og resultatet var rigtig fint. I løbet af kun to timer lykkedes det på en 311 meter lang strækning at fange cirka 125 større havørreder. De to største målte 81 cm, og 68 hunner og 20 hanner blev taget fra til avlsarbejdet.

– Det var en særdeles positiv oplevelse at se, at der for hver 2,5 meter stod en havørred. I tilgift var mængden af etårsyngel også stor, fortæller Preben Kaas fra foreningens vandplejeudvalg.

Fyn
På Fyn er det Fyns Laksefisk, der står for cirka halvdelen af elfiskearbejdet, mens det er frivillige fra de fynske sportsfiskerforeninger, der bruger weekender i november på den anden halvdel.

Alle de indfangne fisk ender hos Fyns Laksefisk, hvor fiskemester Linda Bollerup Høgh tager sig af dem. Hun fortæller, at man næsten er i mål. Der skal bruges i alt 48 liter rogn, og lige nu mangler der kun 3-4 liter, som hun regner med at kunne få fra nogle af de fisk, der endnu går i bassinerne og venter på at blive strygemodne.

Linda Bollerup Høgh fortæller også, at lav vandføring på især Østfyn har gjort arbejdet noget sværere i år, og at der generelt har været tale om mindre fisk end normalt. Årets største var således på 77 cm. Det betyder, at det har været nødvendigt at fange og stryge flere fisk for at få den nødvendige rognmængde.

Der blev optaget en video, da Linda sammen med sine hjælpere elfiskede i Aaå på Vestfyn. Den kan du se her: