Store sten giver nye standpladser til laksene i Skjern Å

Skjern1 Der blev udlagt otte tonstunge sten, så der bliver bedre standpladser for fiskene.

To timers indsats med store maskiner og kyndige folk resulterede i nye standpladser for opgangslaksene og skjul for de mindre fisk, da Lystfiskerforeningen AROS og Dansk Center for Vildlaks i samarbejde fik gennemført et projekt ved foreningens fiskevand ved Skjern Å.

Lystfiskerforeningen AROS havde torsdag den 5. maj fået Dansk Center for Vildlaks til at stå for et optimeringsprojekt ved foreningens fiskevand i Skjern Å. Projektet gik ud på at optimere en vandløbsstrækning på cirka 400 meter, som ikke har givet laks eller havørreder de sidste fire år.

Formålet var at forbedre de fysiske forhold, så der blev skabt flere standpladser for opgangsfisk – og dermed også en øget chance for at få en fisk på krogen.

Samtidig var det også en del af projektet at få skabt standpladser og opvækstområder til yngel, smolt og standfisk.

Grundig planlægning
Dansk Center for Vildlaks har stået for planlægning, projektering, myndighedsbearbejdelse i forhold til tilladelser, retningslinjer, lodsejerkontakt samt kontakt til udførende entreprenør.

Hele strækningen er blevet undersøgt i forhold til bundtype, dybde, bredde, strømforhold og eventuelle eksisterende strømlæ. Det blev gjort ved fysisk at gå vandløbet igennem iført waders samt med båd for at vurdere vandløbets beskaffenhed.

Med udgangspunkt i undersøgelsen af de fysisk forhold blev der lavet en detaljeret plan for den præcise placering af sten og stenbanker. Placeringerne blev markeret med pæle på bredden.

Skjern2

Otte tonstunge sten
Den 5. maj blev der udlagt otte store tonstunge sten over strækningen. Det blev gjort ved hjælp af en gravemaskine med lang arm og en dumper, som kom med stenene i to omgange.

Derudover blev der lagt to store stenbanker á cirka 1,5 m2 med marksten, og endelig blev der udlagt træstammer, som skal tjene som skjul for yngel og smolt.

I forhold til markeringerne på bredden blev udlægningen dirigeret af Søren Larsen fra Dansk Center for Vildlaks. Der blev taget nøje hensyn til, at stenene ikke lå for højt i forhold til sommerens kanosejlads.

Det var Hee Entreprise fra Ringkøbing, der stod for entreprenørdelen af projektet, og hele øvelsen med udlægning af sten tog under to timer fra start til slut.

Også til glæde for dem på den anden bred
– Der er nu skabt langt mere variation i vandløbet med flere skjulesteder for fiskene. Projektet har naturligvis også positiv effekt for vores venner fra LF26 på den anden side af åen, fortæller Michael Grimm fra Lystfiskerforeningen AROS.

Projektet er egenfinansieret af Lystfiskerforeningen AROS’ Fond.