Forening jubler over genslynget Seest Mølleå

Seest Mølleå Seest Mølleå er blevet ført tilbage til sit oprindelige løb på strækningen gennem Hylkedalen. Foto: Jørn Chemnitz.

Mandag den 1. november 2021 var der indvielse af et klimatilpasningsprojekt, hvor Seest Mølleå løber gennem Hylkedalen på sin vej mod Kolding Å. Som flere andre steder i landet arbejder Kolding Kommune med tiltag, der skal sikre mod oversvømmelser ved at holde åvandet tilbage ved kraftig nedbør. Ved Seest Mølleå er vandløbet samtidig ført tilbage til sit oprindelige løb, og der er udlagt sten og gydegrus.

Med sin placering er Kolding by på flere måder udfordret af klimaændringerne. Dels er der risiko for stormflod, når havvand presses ind i de indre danske farvande, og dels kan store mængder nedbør betyde, at Kolding Å løber over sine bredder og oversvømmer lavtliggende byområder.

Kommunen har derfor i lighed med mange andre kommuner arbejdet med planer for, hvordan man kan lave klimatilpasninger, der afbøder problemerne.

252890843 1251640935301840 4849900081725612525 N De to nye diger skal tilbageholde vand ved kraftig nedbør. Foto: Jørn Chemnitz.

Vandet holdes tilbage
Den 1. november blev et af de nye tiltag indviet ved Seest Mølleå, der er et tilløb til Kolding Å. Her er der stort fald, og ved kraftig nedbør løber vandet hurtigt ned mod byen med risiko for oversvømmelse til følge.

Ved projektet er der etableret to jorddiger på tværs af ådalen. Her vil åen passere digerne gennem et rør, hvor der er fri passage for fisk og dyr. Ved kraftig nedbør vil digerne tilbageholde en del af vandet, som vil løbe ud over de tilstødende engarealer og blive tilbageholdt for en periode. Det er beregnet, at digerne vil kunne tilbageholde knap 60.000 m3 vand.

Genslynget å
Som en del af projektet er naturværdien i området forøget, idet Seest Mølleå er blevet ført tilbage til sit oprindelige snoede forløb. Der er samtidig udlagt skjulesten og gydegrus.

Den lokale sportsfiskerforening har været inddraget i projektets tidlige fase og er særdeles tilfreds med resultatet af det nye genslyngede forløb af åen, der har tilløb til Kolding Å.
Det fortæller formand for Kolding Sportsfiskerforening, Torben Lindholst.– Vi bød ind med, at der skulle være en åbund som én lang gydebanke, og det har vi fået. Vi kan glæde os over, at vi får yderligere 600 m gydevand til Kolding Å, siger han.

Der er desuden etableret vandhuller på engen, og endelig er der en gevinst for havmiljøet, da oversvømmelserne af engen vil betyde en reduceret udvaskning af kvælstof.

Kolding Kommune har gang i flere indsatser på området. Du kan læse om dem her.