Stort naturgenopretningsprojekt ved Hornelund Bæk

4 Projektet skal genoprette naturen ved Hornelund Bæk til gavn for alle de arter, der lever i og omkring vandløbet.

Et samarbejde mellem lokale lodsejere, Varde Sportsfiskerforening, Den Danske Naturfond og Varde Kommune fører nu til, at 1,3 km af Hornelund Bæk bliver naturgenoprettet, så blandt andet fisk og odder får nye levesteder. Den danske Naturfond har skudt 692.000 kroner i projektet, der forventes afsluttet inden sommeren 2022.

Hornelund Bæk er et tilløb til Linding Å, der løber til Varde Å. Bækken har i dag et reguleret forløb og et uudnyttet potentiale som levested for mange arter, men det vil et nyt projekt lave om på. Bækken vil på en 1,3 km lang strækning blive lagt tilbage i sit oprindelige slyngede leje, og der vil blive lagt nyt gydegrus ud.

Den Danske Naturfond

 

Den Danske Naturfond arbejder for at forbedre den danske natur gennem projekter, der skaber flere levesteder for dyr og planter og mulighed for store naturoplevelser.

 

Den Danske Naturfond er stiftet i januar 2015 på baggrund af vedtægter fastlagt af fondens tre stiftere – den danske stat, VILLUM FONDEN og Aage V. Jensen Naturfond – og af loven om Den Danske Naturfond vedtaget i december 2014.

 

Fonden er en privat, uafhængig, non-profit fond, som alle kan være med til at støtte. Læs her hvordan.

Bredt samarbejde
Projektet er kommet i stand gennem et fint samarbejde lokale lodsejere og vandplejefolkene i Varde Sportsfiskerforening. Varde Kommune har bakket op, og det samme har Den Danske Naturfond, der støtter projektet med 692.000 kr.

Glæde hos vandplejeformanden
Hos medlemmerne i Varde Sportsfiskerforening er der glæde over det kommende projekt, der blandt andet skaber bedre vilkår for laks og stalling.

– Vi har set laksen vende tilbage til Varde Å-systemet, og det er afgørende at vi får genskabt gyde- og opvækstområder i de små vandløb for at få en naturligt gydende og bæredygtig bestand. Det vil også skabe bedre forhold for andre fiskearter. Det gælder ikke mindst stallingen, der er under hårdt pres, fortæller Jeppe Danielsen, der er formand for vandplejeudvalget i foreningen.

Til gavn for mange arter
Genslyngningen af bækken og hævningen af bunden ved udlægning af grus vil ikke kun være til stor gavn for laks, ørred og stalling. Jeppe Danielsen ser frem til, at der også vil være bæk- og flodlampret, samt elritse og skalle i bækken om nogle år.

Han forventer også, at isfugl og fiskehejre bliver et almindeligt syn, og sammen med odderen vil de nyde godt af et større fødegrundlag i bækken.