2021 06 21 09.55.46 Hvor Vejen Lille Vandmølle tidligere lå, løber åen nu frit ned over et stort stryg.

Der er mange blå streger på landkortet over Vejen Kommune, for her løber de øvre forgreninger af flere vandløbssystemer. Netop her kan der skabes gode gydemuligheder for fiskene i takt med, at spærringerne bliver fjernet, og med de igangværende og kommende projekter er man godt på vej til at blive kommunen med de gode gydemuligheder.

”Vejen Kommune – Et godt sted at gyde”. Hvis det stod til vandløbsmedarbejder Ebbe Høy i Vejen Kommune kunne det godt blive et nyt slogan for kommunen. Sammen med sine kolleger har han nemlig gang i flere projekter under statens vandplaner, som vil åbne op for mange nye vandløbsstrækninger og dermed flere gode gydemuligheder for vandrefiskene.

Mange vandløb
Vejen Kommune er rig på vandløb, og især finder man de øvre dele af flere vandløbssystemer her. Det gælder især Kongeå og Sneum Å, men også dele af Varde Å, Ribe Å og Kolding Å.

Hele området har været præget af mølledrift og senere af rigtig mange dambrug, men i dag er mange af dem taget ud af drift, og flere spærringer er allerede fjernet. Der mangler dog stadig nogle væsentlige opgaver, hvor af flere står foran løsning i de kommende år.

Store og Lille Vandmølle
Lige omkring Vejen by lå der oprindelig to vandmøller ved Vejen Å: Vejen Store Vandmølle og Vejen Lille Vandmølle. Længe efter mølledriften var ophørt blev opstemningerne i stedet brugt ved dambrugsdrift, og trods etableringen af et mindre omløbsstryg ved Store Vandmølle var de to opstemninger en prop i systemet, der hindrede opgang og gydning i den øvre del af Konge Å-systemet.

– Vi fik fjernet opstemningen ved Lille Vandmølle i 2020, og hvis alt kommer til at gå efter planen vil opstemningen ved Store Vandmølle bliver fjernet i løbet af det kommende år, fortæller Ebbe Høy fra Vejen Kommune.

I forbindelse med projektet vil dambruget lukke produktionen ned i et år, mens arbejdet står på. Derefter skal det miljøgodkendes, og vandindtaget vil fremover ske ved indpumpning. Dermed får selve vandløbet hovedparten af vandføringen, og fiskene vil få fri adgang til omkring 50 kilometer vandløb med fine gydemuligheder i den øvre del af systemet.

2021 06 21 11.16.33 Møllebygningen ved Gørklint er nu under nedrivning.

Projekt ved Gørklint tæt på realisering
Ved Holsted Å, der er en del af Sneum Å-systemet, er arbejdet allerede gået i gang ved Gørklint Mølle Dambrug. Her er maskinerne lige nu ved at fjerne møllebygningen, og efterfølgende vil selve dambruget blive nedlagt, og åen vil blive genslynget hen over området.

– I løbet af det næste år vil der blive fri passage ved Gørklint Mølle Dambrug, men vil har stadig et par store spærringer i Hosted Å, som vi skal arbejde med i de kommende år, fortæller Ebbe Høy.

Det drejer sig om spærringerne ved Hulkær Fiskeri og ved Præstkær Mølle, og især det sidste sted er der store kulturhistoriske værdier, der også skal tages hensyn til.

2021 06 21 10.25.57 Møllehjul og -bygning ved Præstkær skal bevares med en mindre vandføring, mens hovedparten af vandet ledes gennem et omløbsstryg.

Hul igennem ved Terpling Å
Vejen Kommune har været hjemsted for rigtig mange dambrug, og det har betydet, at der ikke har været fri passage ved mange af de små bække øverst i vandløbssystemerne.

I de senere år er mange af dambrugene blevet nedlagt, og der er efterfølgende skabt fri passage. Et godt eksempel er Nørrebæk og Sønderbæk, der løber sammen og danner Terpling Å, som er en del af Sneum Å-systemet.

Her lå indtil for få år siden seks dambrug, men efter Vejen Kommune fjernede det sidste ved Tvilho sidste år, er der nu fri passage i bækkene.

2021 06 21 13.15.03 Nørrebæk snor sig nu frit ned gennem det tidligere dambrugsareal.