Viborg Kommune vil ikke give vandindvindingstilladelse til Tangeværket: Afventer afgørelse om værkets fremtid

Tangeværket1 Kopi

Viborg Kommunes Klima- og Miljøudvalg besluttede den 17. september 2020, at den videre behandling af Gudenåcentralens ansøgning om vandindvindingstilladelse til Tangeværket skal afvente Statens udkast til vandområdeplan III.

_0007_DSCF8901.jpg

Lars Brinch Thygesen

Natur- og miljøkonsulent

Konklusion på Viborg Kommunes væsentlighedsvurdering

 

Det er Viborg Kommunes vurdering, at det ikke kan afvises, at projektet medfører en væsentlig påvirkning af arter i tilknytning til Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag. Der skal derfor gennemføres en egentlig konsekvensvurdering forinden Viborg Kommune kan gennemføre myndighedsbehandlingen i forhold til vandforsyningsloven og vandløbsloven.

 

Viborg Kommune vurderer, at en eventuel påvirkning især knytter sig til de akvatiske migrerende arter som stavsild, hav- og flod- samt den til ferskvand tilknyttede bæklampret. Det vurderes desuden, at der er risiko for, at projektet, der bl.a. omfatter opstemning af Gudenåen og en uddybning af åen nedstrøms opstemningen kan være årsag til, at et eller flere kvalitetselementer, falder et niveau og at projektet indebærer en risiko for, at der ikke opnås en god tilstand for overfladevandområderne.

Efter klager til Miljø- og Fødevareklagenævnet fra blandt andet Danmarks Sportsfiskerforbund blev Viborg Kommunes tilladelse til vandindvinding fra Gudenåen til produktion af strøm på Tangeværket fra 2015, ved afgørelsen i 2019, sendt tilbage til Viborg Kommune til ny sagsbehandling.

Klagenævnet afgjorde nemlig i foråret 2019, at tilladelsen manglede en ordentlig miljøvurderingsrapport og en vurdering af påvirkningen af Natura 2000-områderne op- og nedstrøms Tangeværket, herunder specielt stemmeværkets betydning for fisk, der skal beskyttes af disse områder.

Viborg Kommune afventer nu værkets fremtid
I maj 2020 udsendte Viborg Kommune så en væsentlighedsvurdering af fortsat drift af Tangeværket i Gudenåen. Kort sagt en vurdering af, hvad det vil kræve, hvis Tangeværket fortsat skal have tilladelse til at indvende vand fra Gudenåen til el-produktion.

Konklusionen var, at der skal udarbejdes en habitatkonsekvensvurdering af stemmeværkets betydning for Natura 2000-områderne, samt at der er risiko for forringelser af naturen nedstrøms værket. Det sidste er i forhold til opnåelse af god økologisk tilstand i Gudenåen og omhandler vandrammedirektivet.

Da Danmark er på vej ind i 3. vandområdeplanperiode, der skal virke fra 2021-27, og hvor en løsning ved Tangeværket skal sikre Gudenåens frie løb, har politikerne i Viborg Kommune nu besluttet at afvente, hvad miljøminister Lea Wermelin beslutter, at der skal ske med spærringen ved Tangeværket.

- Vi er glade for, at politikerne i Viborg Kommune har sat sagsbehandlingen på pause og nu venter Regeringens forslag til løsning ved Tangeværket. Der skal skabes kontinuitet ifølge Vandrammedirektivet samtidig med, at der skal tages hensyn til de to habitatområder H14 og H45 henholdsvis opstrøms og nedstrøms værket. Vi forventer derfor, at der ikke vil være mulighed for vandindvinding til el-produktion ved Tangeværket efter, at indsatserne i vandområdeplan III er fastlagt, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.