Ulovlig grødeskæring i Gudenåen skal straks stoppes

Gudenå Nedstrøms Ved Kjællinghøl

Danmarks Sportsfiskerforbund anmodede i går, onsdag d. 2. september, Silkeborg Kommune om omgående at indstille den ulovlige grødeskæring, der finder sted i Gudenåen netop nu. Grødeskæringen er i strid med EU’s Naturdirektiver og dansk lovgivning.

Det er både i strid med Habitatdirektivet og Vandrammedirektivet, når Silkeborg Kommune har igangsat en ekstra grødeskæring i Gudenåen på en strækning i habitatområdet H45, ”Gudenå og Gjern Bakker”.

- Der er allerede foretaget én skæring på strækningen i foråret, så her er der altså tale om en ekstra skæring, men det har Silkeborg Kommune simpelthen ikke lovhjemmel til. Grødeskæringen går udover fisk og fauna i åen, så derfor har vi naturligvis straks anmodet kommunen om at indstille arbejdet, siger Lars Brinch Thygesen, natur- og miljøkonsulent i Danmarks Sportsfiskerforbund.

Borgmester mener grødeskæring er berettiget
Borgmester i Silkeborg Kommune, Steen Vindum, henviser overfor TV2 Østjylland til sidste års store oversvømmelser langs Gudenåen, og mener derfor, at grødeskæringen er helt berettiget.

Men det holder ikke, mener Lars Brinch Thygesen.

- Afstrømningsdata for Gudenåen viser en situation, der på ingen måde kan godtgøre en skæring. Der skal nogle helt særlige forhold til, hvis der skal gives tilladelse til ekstra grødeskæring. Det fremgår klart og tydeligt af de regulativer, der beskriver vedligeholdelsespraksis i vores vandløb.

- Hvis der skal afviges fra regulativet og gives tilladelse til en ekstra grødeskæring, skal der ske en sagsbehandling i kommunen. Der skal efterfølgende gives dispensation efter naturbeskyttelsesloven, som vi som grøn organisation har mulighed for at få prøvet i Miljø- og Fødevareklagenævnet, slutter Lars Brinch Thygesen.

Danmarks Sportsfiskerforbund forventer nu, at kommunen indstiller grødeskæringen.

Læs anmodningen her.