600.000 kroner til havørredundersøgelse i Gudenåen

Smolt Foto Jan Nielsen[4] Kopi Havørreden er gået markant tilbage i Gudenå-systemet, og det er fortsat uklart, hvad tilbagegangen skyldes. Nu skydes en indledende undersøgelse af havørredsmoltens vandring ud gennem Gudenåen og Randers Fjord i gang i 2020. Foto: Jan Nielsen.

Projekt ”Havørreden tilbage til Gudenåen” har nu samlet 600.000 kr. ind til en undersøgelse, hvor 100 havørredsmolt skal mærkes med akustiske sendere. Det skal give svar på, om dødeligheden blandt havørredsmoltene er større, end tidligere undersøgelser har vist, og i hvilke områder smoltene eventuelt går til på deres færd mod havet.

Lars Rasmussen

Lars Rasmussen

Direktør

Havørreden er mere eller mindre forsvundet fra Gudenå-systemet, og bestanden er ifølge DTU Aqua på et kritisk lavt niveau. Derfor har de lokale sportsfiskerforeninger og kommuner i samarbejde med Danmarks Sportsfiskerforbund taget initiativ til projektet ”Havørreden tilbage til Gudenåen”. Projektet har til formål at undersøge, hvad der er årsagen til havørredens store tilbagegang og komme med forslag til en målrettet indsats for at få havørrederne tilbage til åen.

Det er sandsynligt, at en væsentlig årsag til havørredens tilbagegang skyldes en øget dødelighed hos de smolt, som hvert år vandrer fra havørredens gydevandløb ud til havet gennem Gudenåen og Randers Fjord.

Havørreden tilbage til Gudenåen

 

De fire lystfiskerforeninger – Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening, Langå Sportsfiskerforening, Randers Sportsfiskerklub og Hadsten Lystfiskeriforening – er projektejere.

 

Projektledelsen varetages af Danmarks Sportsfiskerforbund.

 

Favrskov Kommune, Viborg Kommune og Randers Kommune er partnere i projektet. De tre kommuner finansierer projektledelsen med i alt 112.000 kr./år.

 

DTU Aqua i Silkeborg er faglig rådgiver samt ansvarlig for den praktiske del af undersøgelsen og den efterfølgende afrapportering.

 

En repræsentant fra hver af de nævnte interessenter sidder i styregruppen, hvor Danmarks Sportsfiskerforbund har formandskabet.

 

Finansiering

 

Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening: 140.000 kroner

 

Gudenåens Ørredfond: 100.000 kroner.

 

Lakseprojektet under Gudenåsammenslutningen: 20.000 kroner.

 

Resten finansieres af fisketegnsmidlerne.

Finansiering på plads til indledende undersøgelse
Projektets partnere er lykkedes med at indsamle 600.000 kr. til en indledende undersøgelse, der vil blive sat i gang i foråret 2020. Bjerringbro og Omegns Sportsfiskerforening, Gudenåens Ørredfond og Lakseprojektet under Gudenåsammenslutningen bidrager samlet med 260.000 kr. Resten af finansieringen kommer fra fisketegnsmidlerne efter ønske fra Danmarks Sportsfiskerforbund i det rådgivende §7-udvalg, der blandt andet rådgiver om spørgsmål i relation til lyst- og fritidsfiskeri og fiskeplejen.

– Vi er utroligt glade for, at der nu er fundet finansiering, så vi kan få sat gang i en indledende undersøgelse i 2020. De lokale sportsfiskerforeninger har udvist et stort engagement, både ved at frede havørrederne i en del af Gudenåen, tage initiativ til dette projekt og ikke mindst selv bidrage med en væsentlig del af finansieringen af den kommende undersøgelse, siger Lars Rasmussen, direktør i Danmarks Sportsfiskerforbund og fortsætter:

– Det samme gælder kommunerne, der har udvist stor vilje til at få projektet i gang og bidraget økonomisk til projektledelsen. Nu får vi endelig taget det første skridt til at få havørreden tilbage.

Akustiske sendere skal give detaljer om havørredsmoltens overlevelse og færd
Det bliver forskere fra DTU Aqua, der skal varetage næste års undersøgelse, som vil blive gennemført i foråret under smoltudtrækket. I den forbindelse vil der blive indfanget 50 vilde havørredsmolt fra Hadsten Lilleå samt 50 vilde havørredsmolt fra Skibelund Bæk, der har sit udløb i Gudenåen lige nedstrøms Tangeværket.

Hver havørredsmolt vil få indopereret en akustisk sender, der udsender et signal, som vil blive registreret af en række lyttestationer på smoltenes færd ned gennem Gudenåen og helt ud forbi udmundingen af Randers Fjord ved Udbyhøj.

Undersøgelsen i 2020

 

Undersøgelsen vil blive foretaget i foråret 2020.

 

50 vilde havørredsmolt fra Hadsten Lilleå og 50 havørredsmolt fra Skibelund Bæk vil få indopereret akustiske sendere.

 

Smoltenes vandring vil blive registreret af lyttestationer i Gudenåen og Randers Fjord.

 

Undersøgelsen vil afdække smoltdødeligheden under smoltudtrækket, samt på hvilke delstrækninger smoltene forsvinder.

De akustiske sendere har den fordel, at deres signal kan blive opfanget af lyttestationer i både ferskvand og saltvand, og derfor kan DTU Aqua finde ud af, om der er særligt høje dødeligheder på de enkelte strækninger mellem lyttestationerne.

– Undersøgelsen har til formål at fastslå, hvor stor dødeligheden er under smoltudtrækket samt at belyse på hvilke delstrækninger af åen eller fjorden, at havørredsmoltene eventuelt går til. DTU Aqua foretog lignende undersøgelser med vilde smolt fra Hadsten Lilleå i 2003 og 2005, og resultaterne viste, at der dengang var en relativt lille smoltdødelighed på 21% fra Hadsten Lilleå og ud forbi Udbyhøj ved udmundingen af Randers Fjord. Der foreligger derfor et glimrende sammenligningsgrundlag i forbindelse med den kommende undersøgelse, siger Jan Nielsen, fiskeplejekonsulent ved DTU Aqua.

Viser det sig, at smoltdødeligheden er steget markant, vil der ifølge DTU Aqua blive behov for supplerende undersøgelser, så man dels kan afklare årsagen til, at smoltene forsvinder, og dels kan komme med forslag til hvordan man bedst muligt kan sikre smoltenes overlevelse på de livsvigtige vandringer ud til Kattegat. Uden overlevende smolt, ingen tilbagevendende havørreder til Gudenåen.

– Vi håber nu på, at vi i foråret 2020 kan indkredse, hvor der eventuelt er en forøget smoltdødelighed, som kan være årsag til havørredbestandens tilbagegang i Gudenåen. Hvis flere smolt dør under trækket end i 2003 og 2005, vil der være behov for at få afklaret selve årsagen ved nye undersøgelser. Det vil blandt andet kræve, at vi også mærker havørredsmolt med radiosendere, som har den fordel, at vi kan følge de mærkede smolt med pejleudstyr ned gennem Gudenåen. På den måde kan vi følge hver enkelt radiosender og finde ud af, hvorfor smoltene forsvinder, f.eks. om de ender som afføring under skarvernes rastepladser eller i de nye vådområder ved Randers, siger Jan Nielsen.

Danmarks Sportsfiskerforbund arbejder videre med finansieringsmuligheder
Det er hidtil ikke lykkedes at få finansieret de supplerende undersøgelser med radiosendere, der også er væsentlige dyrere end undersøgelserne med akustiske sendere, og det vil derfor kræve yderligere finansiering at lave nye undersøgelser efter 2020.

– Målet var at få finansieret begge undersøgelser i løbet af efteråret 2019, så de begge kunne gennemføres i 2020, men det lykkedes desværre ikke. Derfor arbejder vi nu fortsat videre med at søge fondsmidler og partnerskaber, så vi kan sikre, at projekt ”Havørreden tilbage til Gudenåen” når helt i mål, så der igen kan blive et godt fiskeri efter havørreder i Gudenå-systemet, slutter Lars Rasmussen.