Ekstra beskyttelse af laks og stalling ved Storåen

LAKS1.jpg Fra 2019 bliver laksefiskeriet lukket, hvis Storåen bliver for varm. Foto: Daniel Lindvig.

På det seneste møde i Sammenslutningen ved Storå (SVS) har man i enighed truffet beslutning om at totalfrede stallingen samt at lukke laksefiskeriet, hvis åen bliver for varm.

Sommeren 2018 vil især blive husket som rekordsommeren, hvor temperaturerne nærmede sig sydeuropæiske tilstande, og hvor nedbøren glimrede ved sit fravær. Det gav høje temperaturer i åerne og bekymringer hos især laksefiskerne. Flere steder fik man lavet ad-hoc løsninger og reguleret for fiskeriet i varmen. Det er nemlig veldokumenteret, at genudsætning af laks i varmt vand giver en markant øget dødelighed. Da ”storekvoten” oftest er opfisket i de varme måneder, så vil en stor del af laksefiskeriet derfor foregå efter fisk, der skal genudsættes.

Nye regler fra sæsonen 2019
På den baggrund har Sammenslutningen ved Storå netop besluttet at lukke fiskeriet, når åen bliver for varm. De nye regler lyder som følgende:

"Hvis vandtemperaturen målt ved Rensningsanlægget i Holstebro når 18 grader kl. 10.00, og
vejrudsigten tilsiger, at der ikke umiddelbart er udsigt til et temperaturfald, lukkes der for fiskeri i
de dele af Storå-systemet, der administreres af medlemmer af sammenslutningen.
Lukningen sker med virkning fra det kommende døgns begyndelse.

Når vandtemperaturen målt ved Rensningsanlægget i Holstebro herefter falder til 17 grader kl. 16.00, og vejrudsigten tilsiger, at der ikke umiddelbart er udsigt til en temperaturstigning, åbnes der for fiskeri i de dele af Storå-systemet, der administreres af medlemmer af sammenslutningen. Åbningen sker med virkning fra det kommende døgns begyndelse."

Der informeres om både lukning og åbning af fiskeriet til Storå-sammenslutningens kontaktpersonen samt på sammenslutningens hjemmeside.

Temperaturen ved Rensningsanlægget i Holstebro kan følges her: http://www.hydrometri.dk/hyd/
Herfra kan man ”klikke” sig frem til stationen ved Storå, som hedder 22.10- os Holstebro renseanlæg.

DSC_1917.JPG
Sammenslutningen ved Storåen totalfreder stalling på ubestemt tid i de fiskevande, er disponeres af sammenslutningens medlemmer.

Totalfredning af stalling
Sammenslutningen ved Storå har desuden vedtaget en totalfredning af stalling i sammenslutningens fiskevande.

Stalling blev på anbefaling af DTU Aqua totalfredet i hele landet i en 3-årig periode med udløb 15. maj 2017. Årsagen var, at bestanden faldt voldsomt efter de kolde vintre, hvor specielt skarv men også skallesluger fandt ud af, at der var fødemuligheder i åerne.

DTU Aqua skriver blandt andet:

"Stallingen er gået meget tilbage, og særligt efter to hårde vintre i 2009/2010 og 2010/2011 faldt tætheden af stallinger i alle vore vandløb. Derfor startede DTU Aqua en undersøgelse, og efter et møde med lystfiskerforeninger ved DTU Aqua i Silkeborg blev der iværksat et projekt, hvor der blev lavet bestandsundersøgelser og telemetri-studier, hvor stallingerne blev mærket med radiosendere.

Bestandsundersøgelserne blev udført fra 2011-2014 og viste som forventet, at der var endda meget få stallinger tilbage i vandløbene.
Siden 2014 har DTU Aqua kun lavet egentlige bestandsanalyser af stallingbestandene i Gudenåen, hvor bestanden stadig er meget lille."

Ønske om forlænget fredning
– Håbet med fredningen var, at bestandene ville normaliseres i perioden for den 3-årige fredning. Sådan gik det desværre ikke, fortæller Gunnar H. Pedersen, der er formand i Sammenslutningen ved Storå.

– I f.eks. Råsted Lilleå, der tidligere havde en rimelig bestand af stalling, viser de nyeste undersøgelser, at bestanden stort set er væk og nu kun kan tælles i ganske få eksemplarer.

– Der var en forventning om, at Fiskerikontoret efter anbefaling af DTU Aqua ville forlænge fredningen, men det er endnu ikke sket. Fiskerikontoret er pt. voldsomt overbebyrdet af større sager, så bekendtgørelsen bliver ikke, så vidt vides, sendt i høring i den nærmeste fremtid, siger Gunnar H. Pedersen.

– På den baggrund var det let for sammenslutningens repræsentantskab at vedtage en totalfredning af stalling, der gælder indtil videre, tilføjer Gunnar H. Pedersen.

Læs DTU Aquas anbefaling om forlængelse af fredning af stalling