Mangel på moderfisk i Horsens

ELfiskeri horsens 2.jpg Der skulle kigges langt efter havørrederne ved årets elfiskeri efter moderfiskeri.

I Horsens og Omegns Sportsfiskerforening har man nu gjort status over årets avlsarbejde.

Som i resten af Danmark har der også i Horsens været meget lav vandføring i vandløbene som konsekvens af den rekordtørre sommer. Det sædvanlige elfiskeri efter moderfisk blev derfor udskudt til 18. november, og man elfiskede fem gange mod de sædvanlige tre i ”normale” år. På trods heraf, har det været usædvanligt svært at skaffe den rognmængde på tre liter, som er nødvendig for at opfylde anbefalingerne i Handleplaner for Fiskepleje.

Blot 48 ørreder af mindre størrelse kunne bringes med til Brejnholm Dambrug, og da der desværre også var flere af disse, der døde under opbevaringen, så nåede man blot op på 1,1 liter rogn. Rognmængden var fordelt på 12 hunner, hvilket fortæller lidt om, at det primært var små fisk, der blev fanget. Rognen blev heldigvis befrugtet efter planen og trives nu, så den er klar til udsætninger af hhv. yngel i vandløbene i foråret 2019 og smoltudsætninger nederst i vandløbene i foråret 2020. 

Klækkeri.jpg Den befrugtede rogn bliver i løbet af foråret til ørredyngel, som senere udsættes i vandløbene.

Nye bestandsanalyser på vej
Fiskebestandene omkring Horsens Fjord blev senest undersøgt i 2010, men DTU Aqua vil i 2019 lave nye bestandsanalyser som en del af den løbende revidering af Planer for Fiskepleje. Her vil Horsens og Omegns Sportsfiskerforening spændt følge med i, om fiskebestandene har forbedret sig så meget, at man fra 2020 kan skære ned på udsætningsbehovet.

Se også: Planer for fiskepleje ved Horsens Fjord